Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az EFOP-3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Hatályos: 2018. 06. 01- 2023. 05. 25

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra benyújtott pályázat vonatkozásában Pusztaszer Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mint konzorciumi tag közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű természetes személyre, aki nappali tagozaton

a) hazai általános iskolai intézményben tanulói jogviszony keretében, vagy

b) hazai középiskolai intézményben hallgatói jogviszony keretében

ba) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, vagy

bb) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, vagy

bc) egységes, osztatlan képzésben, vagy

bd) felsőoktatási szakképzésben

tanulmányait folytató magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyre (a továbbiakban: pályázó vagy támogatott).

(2) Kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes, valamint cselekvőképtelen pályázó nevében a törvényes képviselője jár el.


Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerintiek;

2. tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (3) bekezdése szerintiek;

3. hátrányos helyzetű: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (1) bekezdése szerintiek;

4. halmozottan hátrányos helyzetű: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (2) bekezdése szerintiek.


Az ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételei, mértéke és tartama


3. § (1) Ösztöndíj támogatásban nem részesülhet az a pályázó, aki egyéb – e rendelet szerinti ösztöndíjon túli – ösztöndíjban részesül.

(2) Az ösztöndíj összege a 2018/19-es és a 2019/20-as tanévben szeptembertől júniusig és februártól júniusig terjedő 2x10 hónapos időtartamra havi 10.000,- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő évtől kezdődően legfeljebb négy félévig jár úgy, hogy az ösztöndíj utalása a Támogatott, illetve szülő, törvényes képviselő által megadott folyószámlaszámra vagy postai címre havi rendszerességgel, az adott hónap 10. napjáig történik.

(3) Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. szeptember 10. napja.

(4) Az ösztöndíj kizárólag az aktív tanulói vagy hallgatói jogviszony időtartama alatt folyósítható.

(5) Az Önkormányzat az ösztöndíj forrását az EFOP-3.9.2-16- kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című európai uniós projekt terhére biztosítja.

(6) Az ösztöndíjat az Önkormányzat utalja át, továbbá viseli a folyósítással kapcsolatban felmerülő költségeket.


A Bíráló bizottság feladata, összetétele és működése


4. § (1) A Bíráló bizottság az ösztöndíj pályázati felhívásának megszövegezésével, az ösztöndíj odaítélésével és visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban döntést hozó, és véleményt nyilvánító testület.

(2) A Bíráló bizottság tagjai:

a) a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője,

b) az érintett gyermekek osztályfőnökei,

c) a helyi Gyermekjóléti szolgálat munkatársa, és

d) a projekt szakmai vezetője.

(3) A Bíráló bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a polgármester vagy meghatalmazottja.

(4) A Bíráló bizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat.

(5) A Bíráló bizottság vezetését ellátó elnök a projekt szakmai vezetője.

(8) A Bíráló bizottság ülését a Bíráló bizottság vezetését ellátó elnök – legkésőbb az ülést megelőző 5. napon – írásban hívja össze.

(9) A Bíráló bizottság üléséről a hozzászólások lényegét és a döntéseket összefoglaló jegyzőkönyv készül.

(10) A Bíráló bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

(11) A Bíráló bizottság a döntését egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.


5. § Az ösztöndíjrendszer helyi működtetésével kapcsolatos feladatokat a Csengelei Közös Önkormánnyzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége látja el.


A pályázati felhívásra vonatkozó szabályok


6. § (1) A Bíráló bizottság 2018. június 1. napjáig dönt a pályázati felhívás tartalmáról.

(2) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a polgármester teszi közzé 2018. június 1. napjától kezdődően.

(3) A pályázati felhívást meg kell jelentetni az Önkormányzat honlapján és Facebook-oldalán.


7. § (1) A pályázati felhívás legalább a következőket tartalmazza:

a) a pályázók körének pontos megjelölését,

b) az elnyerhető ösztöndíj összegét, időtartamát és feltételeit,

c) a pályázat benyújtásának módját és határidejét,

d) a pályázat elbírálásának rendjét és határidejét,

e) a maximálisan támogatható pályázatok számát,

f) a rendelkezésre álló forrás keretösszegét,

g) tájékoztatást arról, hogy a pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy

ga) a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot kiíró EFOP 3.9.2-16-2017-00013 „Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban” Ösztöndíj pályázat – az ösztöndíj pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából, valamint a pályázat során felmerülő egyéb kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan is az ösztöndíj időtartama alatt azt kezelje, és

gb) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Bíráló bizottságnak tájékoztatást nyújtson.

(2) Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati űrlap benyújtásával az abban meghatározott, kötelező dokumentumok csatolásával lehet.

(3) A pályázati űrlaphoz csatolni kell:

a) a pályázó lakcímkártyájának másolatát,

b) általános iskolásoknak és középiskolásoknak iskolalátogatási igazolás (tanulói jogviszony-igazolás), illetve a felsőoktatási intézmény hallgatói az intézményük által kitöltött eredeti teljes idejű, nappali munkarendű hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/18-as tanév második félévéről,

c) a szociális rászorultság igazolására a diák hátrányos helyzetét vagy halmozottan hátrányos helyzetét igazoló jegyzői határozat másolati példányát.

(4) Az e rendelet szerinti jognyilatkozatok megtételére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.


A pályázatok benyújtása


8. § (1) A pályázatokat egy eredeti példányban, zárt borítékban – a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint feladott küldeményként vagy személyesen – kell benyújtani úgy, hogy az 2018. június 12. (kedd) 16.00 órára megérkezzen az Önkormányzathoz.

(2) A pályázati határidőt követően beérkezett pályázatok érvénytelenek.

(3) A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő leteltéig van lehetőség. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő.A pályázatok elbírálása


9. § (1) Az ösztöndíj odaítéléséről – a Bíráló Bizottság 2018. június 30-ig dönt. Döntéséről 2018. július 5-ig postai úton megküldött levélben értesíti a pályázókat.

(2) A Bíráló bizottság a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, és meghatározza a támogatásra, valamint az elutasításra javasolt pályázatok körét. A Bíráló bizottság az ösztöndíjra vonatkozó jogosultság megszűnése esetén felszabaduló támogatási keret felhasználására tartaléklistát képez jelen rendeletben meghatározott pályázatértékelési szempontok figyelembevételével.

(3) Az ösztöndíj megítélésénél előnyt jelentő szempontok, hogy a pályázó

a) tanulni vágyó, új képességeket, kompetenciákat megszerezni kívánó, tehetséges, de hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló általános iskolai, középiskolai- és felsőoktatásban résztvevő diák legyen;

b) céljának tekintse, hogy az oktatásban megszerezhető végzettségét igyekezzen minél magasabb szintre emelni, ezáltal csökkenő tendenciát mutathat a korai iskolaelhagyás a járásban;

c) pályázatából kitűnjön, hogy aktívan részt kíván venni programjainkon és az önkéntes munkában is.

(4) A Bíráló bizottság dönthet úgy, hogy a pályázati felhívásban meghatározott maximálisan támogatható pályázatnál kevesebb pályázatot támogat.


Az ösztöndíjszerződés megkötése, tartalma


10. § (1) A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat a Bíráló bizottság döntését követő 15 napon belül ösztöndíjszerződést köt.

(2) Az ösztöndíjszerződés legalább a következőket tartalmazza:

a) a szerződő felek azonosító adatait,

b) az ösztöndíj forrását,

c) az ösztöndíj összegét,

d) az ösztöndíj folyósításának módját és ütemezését,

e) a támogatottat terhelő kötelezettségeket,

f) az e rendeletben, valamint az ösztöndíjszerződésben vállalt kötelezettségek megszegésének esetén alkalmazandó, az ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó szabályokat.


Az ösztöndíjban részesülő személy kötelezettsége


11. § (1) Az ösztöndíjban részesülő köteles

a) tanulói vagy hallgatói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt oktatási intézményben a pályázatban megjelölt szakon vagy szakirányon tanulmányait megszakítás nélkül folytatni;

b) a 2019/20-as tanévben a folyó évre létesített tanulói vagy hallgatói jogviszonyát, hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetét, valamint lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét minden év szeptember 03. napjáig igazolni;

c) általános iskolás vagy középiskolás korú tanuló szülője, illetve törvényes képviselője, vagy a felsőoktatási intézmény hallgatója az ösztöndíjszerződés időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 5 napon belül) írásban értesíteni a Támogatót. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

ca) tanulmányok halasztása;

cb) tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);

cc) státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

cd) személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

d) a ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.

(2) A Pályázóknak a támogatási szerződés megkötésekor az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesíteni:

a) az ösztöndíj odaítélésével párhuzamosan be kell kapcsolódniuk az ösztöndíj pályázat kapcsán kialakított, működtetett szociális támogatási rendszerünkbe is, vagyis az anyagi segítség mellett a pályázati felhívásban rögzített mentorrendszer által nyújtott szolgáltatást is igénybe kell vennie az Ösztöndíjas diáknak/hallgatónak és szüleiknek, ill. törvényes képviselőiknek;

b) az ösztöndíjban részesített tanulóknak/hallgatónak valamint szüleiknek/törvényes képviselőjüknek aktívan részt kell venni közösségfejlesztési, szabadidős és egyéb programjainkon pl. családi nyár, családi napok;

c) amennyiben a pályázó középiskolai tanuló vagy egyetemi hallgató, önkéntesként részt kell vennie egyes programjaink lebonyolításában. A tanoda programban résztvevő korosztály ösztöndíjat elnyert diákjai részt vesznek a tanoda programjain. Ebben az esetben a tanoda is a mentorrendszer részeként tevékenykedik.

(3) A kötelező vállalások időszaka: az ösztöndíj szerződés megkötésétől kezdődően, a 2018/19-es tanévben és az azt követő nyári szünetben, valamint a 2019/20-as tanévben. Az ösztöndíj program és a mentorálás eredményeinek figyelemmel kísérése érdekében a 2020/21-es tanévben is rendszeres utánkövetéses mentorálás történik, ami negyedéves konzultációt (személyes találkozót, megbeszélést) jelent a mentor (szociális ügyintéző) és az ösztöndíjas között. Ezt a támogatási szerződésben vállalnia kell az ösztöndíjasnak.


A ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése


12. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a támogatottat a folyósított ösztöndíj teljes összegének vagy arányos részének 30 napon belül történő visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott

a) tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszűnik,

b) 11. § b)-c) pontjában előírt igazolási, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és mulasztását az Önkormányzat erre irányuló – a mulasztás jogkövetkezményét is megjelölő – felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja,

c) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette vagy

d) az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

(2) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetésének elrendeléséről a Bíráló bizottság indokolással ellátott döntési javaslata alapján a polgármester dönt.

(3) A polgármester különös méltánylást érdemlő körülmény – különösen a támogatott önhibáján kívül bekövetkezett körülmények – esetén a támogatott erre irányuló írásbeli kérelmére, a Bíráló Bizottság előzetes véleményének kikérését követően engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy a visszafizetendő ösztöndíj összegét mérsékelheti vagy elengedheti. A kérelmet az egyösszegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani. A kérelem benyújtására megállapított határidő jogvesztő.


Záró rendelkezések


13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. május 30-án megalkotott fenti 5/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2018. május 31.

dr. Jaksa Tibor

aljegyző