Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 02. 21

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.18.) önkormányzati rendelet

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.02.21.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei szerint meghatározza Sióagárd község közművelődési feladatait, törekvéseit, megalapozza a fejlesztés lehetőségeit.

(2) Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:

1. a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

2. a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, a település-, környezetvédő, természetbarát közösségek támogatása, helyi alapítványok, kitüntetések, díjak alapítása.

3. az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,

4. civil közösségek együttműködésének ösztönzése,

5. a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kulturális turizmus támogatása,

6.1 helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése,

7.2 az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) Jelen rendelet területi hatálya Sióagárd Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.

(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) Sióagárd község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes személyekre,

b) az Önkormányzat szerveire,

c) az Önkormányzat által fenntartott mindenkori közművelődési intézményeire, közművelődési színterére, és

d) mindazon társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel a Képviselő-testület közművelődési feladatokra megállapodást köt.

3. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok

3. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Mkktv.) 76. § (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatásokat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbiak szerint szervezi meg:

a) az önkormányzat lehetőséget és helyet biztosít iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,

b) az önkormányzat támogatja a hagyományos kézműves kultúra, a magyar népzenei kultúra, illetve a néptánckultúra megőrzését,

c) az önkormányzat támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást, a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,

d) az önkormányzat a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,

e) az önkormányzat kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,

f) az önkormányzat lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,

g) az önkormányzat támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti és az önkormányzat művelődési célú pályázatok készítésében, más pályázó részére való segítségnyújtásban részt vesz.

4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. §3 (1) Az Önkormányzat az Mkktv. 78/I. §-ban foglaltak szerint a jelen rendelet 3. §-ban felsorolt feladatokat saját fenntartású közösségi színterén, továbbá közművelődési megállapodás alapján láthatja el.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a helyi közművelődés támogatását

a) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,

b) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és

c) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával biztosítja.

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez közösségi színtérként az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

a) a Közösségi Tér (7171 Sióagárd, Kossuth u. 1.)

b) Könyvtári Információs és Közösségi hely (7171 Sióagárd, Kossuth u. 2.)

c) Civil Ház (7171 Sióagárd, Kossuth u. 3.)

d) a Sióagárdi Televízió (7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a.)

e) Tájház (7171 Sióagárd, Zrínyi u. 31.)

f) Leányvár-pincefalu szabadtéri színpad,

g) 027/3 hrsz.-ú sportpálya,

h) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület.

5. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

1. Garay János Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, a Sióagárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (német hagyományok ápolása), Óvoda és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Sióagárdi Tagintézménye (Sióagárd, Kossuth Lajos u. 2.-4. sz.);

2. Sióagárdi Római Katolikus Egyházközség;

3. sióagárdi székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezetek;

4. sióagárdi székhelyű, helyben működő civil szervezetek;

5. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár és annak sióagárdi mozgókönyvtára.

6. hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az önkormányzat által el nem látott községi jellegű feladatok ellátására az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet.

(3) Amennyiben létrehozásra kerül Közművelődési Kerekasztal (továbbiakban Kerekasztal) a településen, akkor a közművelődési megállapodás csak a Kerekasztallal történt egyeztetést követően köthető meg.

5. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

6. § (1) Az Mkktv. és e rendelet által meghatározott közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a Képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a közművelődési színtér tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben:

1. meghatározza a közművelődési színtér használati szabályait,

2. kiadja az általa alapított közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatát és az éves munkatervét,

3. biztosítja a feladatok ellátásához és a közművelődési színtér fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket.

(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.

(2) Az Önkormányzat közösségi színterének szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámoló alapján látja el.

6. A közművelődési feladatok finanszírozásának alapelvei

7. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja. A közösségi színtér fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket rendelkezésre bocsátja.

(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.

6. Közművelődési Kerekasztal

8. § (1) Az önkormányzat a településen bejegyzett székhelyű közművelődési célú egyesületek erre irányuló igénye esetén támogatja az Mkktv. 82. §-a szerinti Közművelődési Kerekasztal létrehozását.

(2) A Közművelődési Kerekasztal

a) véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet a település közművelődési tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben,

b) az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását és a vagyoni eszközök célszerű használatát a vonatkozó döntések, illetve az éves önkormányzati költségvetési tervezet és a zárszámadás alapján figyelemmel kíséri, véleményezi,

c) elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 5/2000. (II. 14.) önkormányzati rendelete.

1

Az 1. § (2) bekezdés 6. pontja a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdés 7. pontját a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A 4. § a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.