Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV.10.) önkormányzati rendelete

Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017. (X.18.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 25- 2018. 04. 24

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) bekezdés a-c) pontjaiban biztosított jogkörében eljáró államigazgatási szervek és partnerek véleményének kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:1. § (1) Balatonfűzfő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2017. (X.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 22.§ (5) bekezdése c) pontja helyébe a következő pont lép:

„c)      az épületek egymástól való, telken belüli távolsága legalább  5 m kell, hogy legyen.”2. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

       (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

       (3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 22.§ (5) bekezdés b) pontja.


            


Balatonfűzfő, 2018. április 9.
       Marton Béla                                                                                      dr. Takács László

      polgármester                                                                                             jegyző

Kihirdetve:

Balatonfűzfő, 2018. április 10.
                   dr. Takács László

                                                                                                                          jegyző