Alsónyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 01 - 2018. 09. 01

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hgr.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Alsónyék község közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról – közszolgáltatás keretében – a VERTIKÁL- Alisca Terra Konzorcium (a továbbiakban: közszolgáltató) az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) konzorciumi tag útján  gondoskodik.”


2. § A Hgr. 12. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:


„(2a) A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt., mint Konzorcium vezető felel a közszolgáltatás fenntartásáért, központi ügyintézésért (adatszolgáltatás, kapcsolattartás, rendszerfejlesztés), a közszolgáltatási tevékenység ellátásának biztosításáért, a hulladékkezelő telepek üzemeltetéséért, rekultivációs feladatok ellátásáért, rekultivációs tartalék megképzéséért, engedélyekért. A Konzorcium vezető által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 60 %.


(2b) Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint  konzorciumi tag a közszolgáltatási szerződések, önkormányzati rendeletek és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. iránymutatása alapján a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. által megadott gyakorisággal gyűjti a megadott hulladéktípusokat és az optimalizált logisztika szerint, a meghatározott végpontra szállítja. A konzorciumi tag által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 40 %.”


3. § A Hgr. a következő 11. alcímmel egészül ki:


11. Személyes adatok kezelése


4. § A Hgr. a következő 16. §-sal egészül ki:


„16. § (1) A közszolgáltató az általa kezelt személyes adatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához használhatja fel.

(2) A közszolgáltató a személyes adatokat az ingatlantulajdonos szerződéses jogviszonyának megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.”5. § E rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.
Alsónyék , 2018. augusztus 30.
             Dózsa-Pál Tibor                                               Kondriczné dr. Varga Erzsébet  

               polgármester                                                                   jegyző