Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a temetők rendjének szabályozásáról szóló 10/2003. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 01- 2018. 07. 01

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (1) bekezdésével, illetve 42. §-ával kapott feladatkörében és felhatalmazással a következőket rendeli el:


1. § A temetők rendjének szabályozásáról szóló 10/2003. (X. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, az urnaelhelyezéssel kapcsolatos feladatok, a sírásás, sírhelynyitás, sírbahelyezés, visszahantolás, újratemetés és exhumálás ellátására kötelező igénybe venni a köztemető üzemeltetését kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján végző üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének.”

2. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § E rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.


Sülysáp, 2018. június 28.
                           Horinka László                                                 dr. Tóth Krisztina

                             polgármester                                                            jegyző
1. melléklet a 7/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat fenntartásában levő köztemetőkben alkalmazandó díjak 2018. július 1-jétől:A

B


Szolgáltatás

Díjtétel


egyes sírhely megváltási díja

10 000 Ft + áfa /25 év


kettes sírhely megváltási díja

20 000 Ft + áfa /25 év


urnafülke megváltási díja

20 000 Ft + áfa /10 év


urnasírhely megváltási díja

25 000 Ft +áfa /10 év


a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

2000 Ft + áfa /alkalom


sírásás, sírbahelyezés, visszahantolás díja:

40 000 Ft + áfa


urnaelhelyezés díja:

20 000 Ft + áfa


exhumálás díja:

40 000 Ft + áfa


újratemetés díja:

10 000 Ft + áfa