Hét Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2023. 06. 30

Hét Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2018. (XI.19.) önkormányzati rendelete


A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


Hét   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény    88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében elvárva  az  alábbiakat rendeli el.                                                            

1. Általános rendelkezések


1.§.


(1) Hét  Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint  gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban :közszolgáltatás) biztosításáról.

(2)  A rendelet személyi hatálya kiterjed Hét  község közigazgatási területén azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik  a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény2.§ (1) bekezdés 34.pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználóknál keletkező szilárd hulladék gyűjtésére,szállítására  és kezelésére, valamint az erre vonatkozó önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására

(4) A  rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és annak kezelésével összefüggő tevékenységre.

(5 ) Hét    Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (3700.Kazincbarcika,Fő tér 4.)  tagjaként gondoskodik.

2.§


(1) Hét  község területén  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű  Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

(2) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja a (3) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100 %-ban látják el a közszolgáltatást.                                        

 (3) Hét  község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet  a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhelye:3700.Kazincbarcika,Munkácsy tér l. KÜJ: 103212667) alvállalkozó végzi.          2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

3.§

(1) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni és a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 32/A.§ (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.


 (2) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az alábbi tevékenységre terjed ki:

a )A települési hulladék közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban történő állandó, járat szerinti gyűjtése.

b ) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék erre a célra szolgáló gyűjtőzsákban, állandó járat szerinti és hulladékgyűjtő szigetről történő gyűjtése.

c ) A zöldhulladék erre a célra szolgáló gyűjtőzsákban történő gyűjtése.

d ) A háztartási üveghulladék az erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákban történő házhoz menő rendszerű gyűjtése.

e ) A lomhulladék évente két alkalommal, egyedi házhoz menő -lakosági fogyasztó által történő megrendelés alapján – rendszerben történő gyűjtése.

f ) A veszélyes és ne veszélyes, települési hulladék, zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő átvétele.

g ) A települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék, lomhulladék, veszélyes és nem veszélyes, kommunális és elkülönítetten gyűjtött  hulladéktól eltérő hulladék hulladékgazdálkodási létesítménybe történő szállítása.

h ) A települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék, lomhulladék kezelése, előkezelése, ártalmatlanításra történő átadása

(3) Az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése nem minősül a közszolgáltatás körében ellátandó feladatnak.

(4) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye, vagy az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre  áll. Jogi személy  és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a közszolgáltatás igénybevételét írásba kell foglalni.                                                               

(5) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet is folytatnak.                                                                                                               

   

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja

4.§


(1) A hulladék elszállítása az önkormányzattal egyeztetve, a hatályos közegészségügyi és építésügyi jogszabályok  betartása mellett a közszolgáltató honlapján, illetve a helyben szokásos módon közzétett járattervnek megfelelően történik. A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató  az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt 10 nappal hirdetmény útján  köteles tájékoztatni.

(2) Az ingatlanhasználó a háztartási szilárd hulladékot tároló edényt, jelzéssel ellátott emblémás hulladékgyűjtő zsákot –ürítés illetőleg elszállítás céljából –köteles az útpatkára, illetve az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kitenni és ezzel az eseti szolgáltatás igénybevételét kezdeményezni.

(3) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék  nem akadályozhatja a jármű-és gyalogosforgalmat, nem járhat baleset-vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4)Tilos kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, vagy parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a közszolgáltató által gyakorolt módon történő ürítését akadályozza.


5.§

(1) A hulladékgyűjtő edényt –a közterületen engedéllyel tárolt gyűjtőedények kivételével- a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az ingatlanon belül kell tárolni.

(2) A  Balesetveszélyes (éles, csorbult, törött) vagy nem szabványos és fedetlen gyűjtőedények használata tilos.

(3) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján.

 (4)Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék árusító, szolgáltató, vagy egygazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.

                                                           

4.Lomtalanítás


6.§


(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárattal méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról   (lomtalanítás) a Közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.

(2) A lomtalanítást az ingatlanhasználók –  személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy elektronikus levélben az erre a célra rendszeresített és aláírt bejelentő lap útján  - igénybejelentése.

(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.

(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.

(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.

(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.


5. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek


7. §


(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott, hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe.


(2) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes


hulladék gyűjtésére szolgáló, illetve az egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre

 szolgáló edényzetet használni.


(3) A gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni.


(4) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága    heti 1 alkalom. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítésének gyakorisága kéthetente 1 alkalom.


(5) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.


(6)  Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége rendszeresen


      meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a ténylegesen elszállításra kerülő mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv felé, mely adatszolgáltatás alapján a Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki a számlát.


(7) Azon ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján az ingatlanban a bejelentett lakosok száma 1 fő, a 60 literes edényzet utáni díjfizetést kérelmezhetik a Közszolgáltatónál. A jogosultság fennállását az önkormányzat által kiállított igazolás alapján kell az ingatlanhasználónak a közszolgáltató felé igazolnia.


8.§


Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult s hulladékgazdálkodási bírság mértékérő,valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) Korm.rendelet rendelkezéseinek megfelelően.


6. A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló gyűjtőedények  elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos  kötelezettségek


9. §


(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket azok kiürítését követően az ingatlan

     területén  belül köteles tárolni. Az edényzet ürítés érdekében történő közterületre való

     kihelyezése, valamint a  közterületről történő eltávolítása az ingatlanhasználó

     kötelezettsége.


(2) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18.00 órától lehet kihelyezni

      a közterületre, mely edény maximum az elszállítás napján du. 18.00 óráig  maradhat ott.


(3) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és

     elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével


 (3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének –a közterület

    szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell  lennie. A hulladékot a

    gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az abból mozgatáskor és ürítéskor ki ne

    szóródjon, illetve az ürítést ne akadályozza.                                                               


10.§


(1)A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya :

         a./ 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg,

         b./ 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27kg,

         c./ 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben

      összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy

      összepréselték, hogy emiatt az edényt  üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a


  Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

    Az ingatlanhasználó az  általa így  okozott kárt köteles megtéríteni.                                                                  


(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, haszonállati ürüléket,  fertőző

      anyagot, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely

     veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét vagy egészségét,

     illetve a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhat.7. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával      kapcsolatos  rendelkezések


11.§


A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a

Közszolgáltató köteles gondoskodni.


12.§


A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő elszállítását  a Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül minden év január 31.napjáig elszállítja8. Szelektív hulladékgyűjtő sziget, valamint az elkülönített települési hulladék és zöldhulladék gyűjtése


13.§


 (1) A Közszolgáltató által üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetre az  elkülönítetten

    gyűjtött (szelektív) hulladék  odaszállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


(2) A szelektív hulladékgyűjtő szigeten az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladék

      fajtájának megfelelő gyűjtőedényzetben  kell elhelyezni, meggátolva ezzel, hogy az eltérő

      hulladékfajták egymással keveredjenek és a környezetet szennyezzék.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények

    elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények tisztántartásáról,

    fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a szelektív hulladékgyűjtő sziget és környéke

    tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.


(4) A szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét  a Közszolgáltató az edények

     telítődésének függvényében üríti. Az önkormányzat jelzése alapján a Közszolgáltató

     maximum  48 órán belül köteles soron kívül járattervbe igazítani és a szelektív

     hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét soron kívül járattervbe


                                                              


14.§


A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket meghaladóan a lakosságtól zsákban/illetve gyűjtőedényben történő szelektív hulladék gyűjtés keretében a vegyes hulladékszállítástól

elkülönített módon kerül gyűjtésre a papír, műanyag, üveg és fémhulladék, melyek az      Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (továbbiakban:OHKT) előírásainak megfelelően legalább kéthetente-üveghulladék esetében havonta-történő rendszerességgel.


15.§


(1)Az ingatlanhasználók számára a Közszolgáltató lehetőséget biztosít a zöldhulladék

    elkülönített gyűjtésére, kezelésére az OHKT-ban szabályozottak szerint.


(2) A zöldhulladék gyűjtése  kéthetente, a Közszolgáltató által kiadott

     hulladéknaptárban megjelölt időpontban történik.9. Hulladékudvar

16.§


 (1)  A Közszolgáltató az általa üzemeltetett és arra alkalmas hulladékudvaron a

                                                                

hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott módon átveszi a természetes személy ingatlan- használóknál keletkező és a Közszolgáltató saját kapacitását figyelembe   véve külön térítés ellenében a jogi személynél keletkező:

     a.) elektronikai hulladékot,

     b.) lomhulladék,

     c.) szárazelemet,

     d.) fáradt olajat,

     e.) háztartási veszélyes hulladékot,

     f.) elkülönítetten gyűjthető papír-,műanyag-,üveghulladékot,

     g.) háztartási zöldhulladékot


(2) Az igénybevétel feltétele a közszolgáltatási területre vonatkozó lakcímkártya bemutatása

     és az utolsó  esedékes közszolgáltatási díj megfizetésének igazolása.


(3) A hulladékudvarba leadható, ellenérték nélkül átadásra kerülő hulladék mennyisége

     negyedévente maximum 250 kg lehet. A hasznosítható hulladékok (csomagolási papír-

    ,műanyag-,üveg,-fémhulladék  mennyiségi korlátozás nélkül szállíthatók be a

    hulladékudvarba.


(4) A gazdálkodó szervezetek a hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott

     mértékű kezelési díj ellenében jogosultak a hulladékudvar szolgáltatásait igénybe venni-


(5) A Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított hulladék átvételét és

     elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a

     jogszabályban, vagy a hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott követelmé-

     nyeknek.

                                                                      

10.Az ingatlanhasználók  jogai és kötelezettségei

17.§


(1) Az ingatlanhasználó hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettsége, hogy:

  a.) a települési szilárd hulladékot e rendeletben meghatározott módon az elszállításra való      átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

  b.) a Közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye, az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot elkülönítetten gyűjtse, azt a Közszol-gáltatónak átadja, valamint a közszolgáltatási díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) részére megfizesse,

  c.) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét ,egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa,

  d.)a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról ,tisztántartásáról  és megőrzéséről gondoskodjon.

(2)Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó nevének és címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a nyilvántartásban szereplő ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3)Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás szüneteltetését.

(4) Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul,de legkésőbb 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni,ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépített ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodnak,illetve nem folytatnak gazdálkodó tevékenységet,így hulladék sem keletkezik.

(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített,külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.


18.§


(1) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott hulladék feltakarítása, közterületről való eltávolítása hulladékgyűjtő edényzettel  rendelkező ingatlanhasználó kötelessége.

(2) A hulladék  tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani,szükség esetén fertőtlenítéséről és karbantartásáról gondoskodni.

 (3) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett szelektív hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


11. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


19.§


(1)A Közszolgáltató a mindenkor  hatályos jogszabályok,valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásról.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a helyben szokásos módon  köteles értesíteni vagy  felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék  begyűjtésének,elszállításának rendjét(gyakoriság és időpont) –a keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat- változás esetén is értesíteni.

(3) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt 3 nappal korábban írásban értesíteni köteles.

(4) Amennyiben a szolgáltató tevékenységét a meghatározott időpontban elvégezni nem tudja,e tényről az önkormányzatot értesíti és az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül pótolja.

(5) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. A gondatlan ürítés miatt a gyűjtőedény javításának vagy új edényzet biztosításának költségei a Közszolgáltatót terhelik.

(6) A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni,hogy a hulladék a szállító járműbe történő ürítésekor,illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon ki és más környezetszennyezést ne okozzon. Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról,valamint az eredeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

                                         

12. A közszolgáltatási díj,a fizetés szabályai


20.§


(1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

a.) természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag

b.) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek  a megkötött szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint

fizetik meg.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított szereplő határidőre megfizetni.                                                              

(3) Díjhátrálék keletkezése esetén a beszedésről a 2016.március 31.napjáig kiállított számlák vonatkozásában a számla kiállítója,a 2016. április 1.napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.


13. Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése,a díjfizetés szüneteltetése


21.§


(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az eddig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli,ez irányú változási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15.napjáig írásban közölnie kell.

 (2) Ha az ingatlanhasználó bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát,a Közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít,amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.


22.§


(1) Az ingatlanhasználó igényelheti a Közszolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését,amennyiben az ingatlant 60 napot  meghaladó időtartamban nem lakja,egyéb módon nem hasznosítja és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlant más módon nem hasznosítja.

(2) A közszolgáltatás szüneteltetése  iránti  igényét az ingatlanhasználónak a kívánt időpont előtt legalább 15 nappal  korábban, írásban kell  a Közszolgáltató felé jelezni. Kérelméhez csatolni kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát,arról,hogy az ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást,valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.

(3) A szüneteltetés kérelmezése esetén a Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem számlázott hónapokra érvényesítheti a díjfizetés szüneteltetését.

(4) Természetes személy ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni szüneteltetés jogalapjának fennállását. A nem természetes személy ingatlanhasználó az önkormányzat által kiállított igazolással köteles igazolni ugyanezt.

(5)Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be az ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul,de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni.

(6) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy –az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé,aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.


14.  Adatvédelmi rendelkezések


23.§  


(1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles az ingatlanhasználókról a Koordináló szerv és a Közszolgáltató ügyfélszolgálata nyilvántartást vezet a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Koordináló szerv és a Közszolgáltató köteles zártan kezelni és az adatbázist kizárólag a hulladékgazdálkodással összefüggő

                                                    -12-

tevékenységhez,  illetve a jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezelheti és tarthatja nyilván az adatkezelés céljának megvalósulásáig.

(2) A Koordináló szerv és a Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából,a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt,valamint e jogviszony megszűnését követően a Koordináló szerv a közszolgáltatással összefüggő díjhátrálék  esetén annak behajtásáig vagy törléséig a jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználóknak a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Közszolgáltató és a Koordináló szerv jogosult az egyes, közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetésben adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni,és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági,bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.                                                                

                                                

15.  Záró rendelkezések


24.§

(1)A rendelet 2019.január 1..napján  lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hét     Község Önkormányzat Képviselő-testületének a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  18/2017.(XII.18.)önkormányzati rendeleteBende György                                                          Schlögl Zoltánné

polgármester                                                                    jegyzőA rendelet kihirdetve:2018. november 19 .              Schlögl Zoltánné

                                                                                          jegyző


Mellékletek