Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (X.31.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 01- 2018. 10. 31

Balatonmagyaród Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


9/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete


a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. §

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdés c) pontját hatályon kívül helyezi.2.§


A Rendelet 10. § (2) bekezdés ac) pontját hatályon kívül helyezi.3.§

A Rendelet 12/A. §-t hatályon kívül helyezi.


Záró rendelkezések

4. §


(1) E rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                   Kalász Mátyás                                   Papné Szabó Mónika

polgármester                                                jegyző


A rendelet kihirdetve:

Balatonmagyaród, 2018. október 31.Papné Szabó Mónika

        jegyző