Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Hatályos: 2022. 01. 01

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

2022.01.01.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Gyöngyöshalász település önkormányzata mezei őrszolgálatot létesít és működtet.

(2) A rendelet területi hatálya Gyöngyöshalász közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre - ide nem értve az erdőt, a halastavat - terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya a (2) bekezdésben meghatározott területek őrzőire, (a továbbiakban: mezőőrre), és a (2) bekezdésben meghatározott területek használóira, ha az ismeretlen, akkor a tulajdonosra terjed ki.

2. § A mezei őrszolgálat létszáma két fő.

3. § (1) Az önkormányzat a mezőőri őrszolgálat költségeinek részbeni fedezése érdekében mezőőri járulék fizetési kötelezettséget ír elő annak az 1. § (3) bekezdésében meghatározott személy részére, aki január 1. napján a terület használója; ha a használó nem ismert, a tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk alapján kötelezettek a járulék fizetésére.

(2) Az 1. § (2) bekezdés szerinti földek használói, illetve ha a használó nem ismert, a tulajdonosa köteles bevallani az általa használt, illetve ha nincs ismert használó a tulajdonában lévő területekre vonatkozó adatokat.

(3) Amennyiben a bevalláshoz képest változás történt, újabb bevallást kell tenni a változást követő 15 napon belül.

(4)12 A mezőőri járulék mértéke: 1000 Ft/hektár/év .

4. § (1) A mezőőri járulékot egy összegben április 15-ig kell megfizetni.

(2)3 Mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól:

a) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat,

b) a Magyar Állam,

c)4

(3) A mezőőri járulék bevallás alapján történő megállapítása, határozatban való közlése, valamint beszedése Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat jegyzőjének a feladata.

(4) A mezőőri járulék a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (3) bekezdése alapján adók módjára behajtható köztartozás.

5. § A mezőőri járulék bevallást Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat által biztosított nyomtatványon kell megtenni.

6. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

1

Módosította a 18/2020 (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a

2

A 3. § (4) bekezdése a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdés c) pontját a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.