Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019(X.3.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 08. 01

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019(X.3.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

2022.08.01.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Szakmár község közigazgatási területén köztemetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a hatályos jogszabályok alapján, és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

(2) A rendelet területi hatálya Szakmár Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő köztemetőre terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást, valamint egyéb temetői munkát végző természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, illetőleg arra, akire nézve a tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak.

2. A temető fenntartása és üzemeltetése

2. § (1) Szakmár község köztemetője: a Szakmár 28 hrsz-on nyilvántartott, 13223 m2 nagyságú terület.

(2) A köztemető tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője Szakmár Község Önkormányzata (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.)

(3) A köztemető fenntartójának feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése.

(4) A köztemető fenntartója gondoskodik a ravatalozó tisztántartásáról, a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételek biztosításáról.

(5) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési és kártérítési felelősség az önkormányzatot nem terheli.

(6) A fenntartási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.

(7) A temetőüzemeltetési feladatai során az Önkormányzat ellátja

a) a köztemetőben lévő temetési helyek nyilvántartásainak előírás szerinti vezetését, naprakész állapotban tartását,; gondoskodik a tárolt személyes adatok biztonságáról,

b) a temetési helyek feletti rendelkezési jog lejárati idejének folyamatos figyelemmel kísérését,

c) a köztemető tisztántartását, a temetői hulladék gyűjtését, és közszolgáltató által történő elszállíttatásától való gondoskodást,

d) a köztemető útjainak, járdáinak tisztántartását, télen a hó eltakarítását és síktalanítását,

e) a köztemető területének szükség szerinti kaszálását és parlagfű irtását, a sövények, cserjék, örökzöldek folyamatos gondozását,

f) a köztemető területén víz vételi hely biztosítását,

g) a veszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételét,

h) a temetési időpontok és a temetéssel összefüggő szolgáltatási tevékenységek koordinálását,

i) az ügyfélfogadást, és

j) a köztemetőben a temetési területek temetésre való előkészítését.

3. Temetési helyek kialakításának rendje

3. § (1) A temetőben a temető-térkép szerint kialakított temetési helyek folytatólagos igénybevételével lehet temetkezni. A temetési helyek kijelölése arab számokkal történik. A temetkezési helyet, amennyiben annak előzetes megváltása nem történt meg, a temetési szándék bejelentésekor a tulajdonos képviselője jelöli ki.

4. § (1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a) Koporsós temetés esetén:

aa) egyes sírhely

ab) kettős sírhely

ac) sírbolt (kripta)

b) Hamvasztásos temetés esetén:

ba) urnasírhely

bb) urnasírbolt

bc) urnafülke

5. § (1) Sírhelyek mérete:

a) egyes sírhely: 1 m x 2 m

b) kettős sírhely: 1,6 m x 2 m

c) sírbolt (kripta): minimum 2 m x 2 m maximum 4 m x 2 m

d) urnasírbolt: minimum 2 m x 2 m maximum 4 m x 2 m

e) urnafülke belső mérete: 30 cm x 30 cm

(2) A sírhelyek közötti távolságnak legalább 0,4 m-nek kell lennie.

4. A temetési helyek használati ideje és díja

6. § (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati ideje):

a) egyes és kettős sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt (kripta) esetén 60 év

c) urnasírhely, urnafülke és urnasírbolt esetén 25 év

(3) A sírhelyek és a ravatalozó használatának díjtételeit e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(4) A rendeletben meghatározott díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák.

(5) A sírhelyek használati ideje az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható.

(6) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse, illetve az általa megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

5. A temető használatának és igénybevételének szabályai

7. § (1) A temető nyitvatartási ideje: naponta 6 órától 22 óráig. A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, címét.

(2) A temető rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket a temető főbejáratánál kell közzétenni.

(3) A temetőben tilos minden olyan magatartás, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja, a látogatókat megbotránkoztatja.

(4) 12 éven aluli gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett tartózkodhatnak a temetőben.

(5) A köztemetőbe állatot- kivéve vakvezető kutya - bevinni tilos.

(6) A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása.

(7) A köztemető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jogának gyakorlását akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz.

(8) A temető területén lévő vízvételi helyből csak a temetési helyek gondozásához használható térítésmentesen víz.

(9) A köztemető területére tehergépjármű, munkagép, lovas kocsi csak a temetkezési tevékenységgel, a fenntartási munkákkal, síremlékek felállításával összefüggésben és csak az elvégzendő munkák időtartamára hajthat be.

(10) A sírhelyre csak olyan növény helyezhető el, mely a sírhelyek közötti távolság megtartását biztosítja. A temetőben történő faültetéshez a temető tulajdonosának írásbeli hozzájárulása szükséges.

(11) A sírok mellé ülőpadot elhelyezni, a sírhely környezetétől függően, a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával lehet.

(12) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladékokat, szemetet lerakni csak az erre a célra kihelyezett hulladéktárolókban szabad. A temető hulladéktárolóiba földet, törmeléket, háztartási szemetet, nem a temetőből származó hulladékot lerakni tilos.

(13) Az építéssel, bontással keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés, bontás befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.

(14) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy annak eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(15) Az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő módon végzett munka esetén a temető üzemeltetője a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén kezdeményezi a rendelkezni jogosult személy felelősségre vonását.

8. § (1) A köztemetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – az önkormányzat székhelyén (6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 24.) a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 2 munkanappal be kell jelenteni.

(2) A köztemető területén vállalkozási tevékenységet végzők csak a temető hivatalos nyitvatartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát.

(3) A sírhelyek építése és bontása során keletkező törmelék a köztemető területén nem tárolható, azok elszállításáról a munkálatokat végző köteles gondoskodni.

(4) A köztemető területén vállalkozási tevékenységet végzőknek temető-fenntartási hozzájárulási díjat nem kell fizetni.

9. § (1) Az önkormányzat temetkezési szolgáltatást nem nyújt.

(2) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók az általuk végzett temetkezési szolgáltatások során a temető infrastrukturális létesítményeit díj fizetése nélkül használhatják.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

(3) Hatályát veszti Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 16/2000. (XII.07.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet1

1. Szakmár Község Önkormányzata tulajdonában lévő temetőben - temetési helyekre vonatkozóan - az alábbi díjakat kell megfizetni:

Egyes sírhely

10.000,- Ft + Áfa

Kettős sírhely

20.000,- Ft + Áfa

Sírbolt (kripta):

50.000,- Ft + Áfa

Urnasírbolt:

20.000,- Ft + Áfa

Urnafülke:

100.000,- Ft + Áfa

2. Ravatalozó használati díja: 5.000,- Ft + Áfa

1

Az 1. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.