Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.3..) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 03

Komló város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2019 (X.3.) önkormányzati rendelete


a  Helyi Építési Szabályzatról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Komló város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bek 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével Komló város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R) 2.§ b) pontja helyébe a következő szövegrész lép:


Háromszintes növényállomány: olyan fásított terület, vagy területsáv, ahol legalább egy nagy vagy közepes lombtömegű fa és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje telepített 15 m-enként és a többi felület a talajszinten gyeppel vagy talajtakaró növényzettel borított. Javasolt növényfajok a 2. függelékben.


2.§ A R.  6.§ a következő bekezdéssel kiegészül:


(19)           Tereprendezés építési helyen kívül a telekhatártól 1,0 méteres távolságban nem történhet, kivéve:

a) az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítésének előkertben történő biztosítását,

b) előkerti gépjárműbeálló,

c) kerti szabadlépcső, illetve

d) kerti tereplépcső létesítését.


3.§ A R. 18/A.§ a következő bekezdéssel kiegészül:


(3) A telekhatár mentén a szabályozási terven meghatározott szélességben a háromszintes növénytelepítésről és folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. A háromszintes növényállomány szaktervező által készített kiviteli terv alapján létesíthető.

záró rendelkezésEK


4.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 6.§ (18) bekezdése.

5.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.  dr. Vaskó Ernő                                                                               Polics József

címzetes főjegyző                                                                             polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2019. 10.3.


                                                                                               dr. Vaskó Ernő

                                                                                               címzetes főjegyző