Nagyrada község képviselő testületének 11/2019 (XI.4..) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 11. 05

Nagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 ( XI. 04.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairólNagyrada Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) Nagyrada Község Önkormányzat - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra benyújtott támogatási igénye alapján a vissza nem térítendő támogatás erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

(2)  A rendelet hatálya kiterjed Nagyrada Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó állampolgárra2. A támogatás feltételei2. § (1) A Képviselő-testület vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

aa) időskorúak járadékára,

ab) települési támogatásra ezen belül  különösen lakhatási támogatásra jogosult.

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő / rendszeres gyermekvédelemi kedvezményben részesülő család.

c) árvaellátásban részesül

c) ápolási díjban részesül

e) rokkantnyugdíjas(2) Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a személynek:

a)  ahol létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdenek,

feltéve, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200  %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át, vagyona nincs és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.


(3) Tűzifa támogatás ugyanazon helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén, az a személy, család:

a) akinek lakóingatlana tűzifával nem fűthető,

b) üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem élnek,3. Eljárási rendelkezések


4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmet a szociális tűzifa igénylésre vonatkozó  felhívást követő

2019. november 15-ig lehet  Gelsei Közös Önkormányzati Hivatal Garabonci Kirendeltségéhez kell benyújtani 

(3) A  kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége legalább 1 m3, legfeljebb 5 m3 lehet.

(5) A döntést követő 15 napon belül az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállítatásáról, saját költségére.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket annak megfelelősége esetén is el kell utasítani.
5. §  A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben rögzítettek alapján benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban kapott vissza nem térítendő támogatás, és az ehhez kapcsolódó önrész. 4. Záró rendelkezés


6. § Ezen rendelet kihirdetést követő napon  lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 7/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelet.
        aljegyző                                                          polgármester
Kihirdetve:  2019. november 4.


László Árpád

aljegyző


1. melléklet a 11/2019 ( XI.04.) önkormányzati rendelethez


A kérelem benyújtható: 2019. november 15-ig


SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNTI KÉRELEM


Név/születési név: .................................................................................................................

Szül. hely és idő: ……………………………………………………..……………….……..

Anyja neve:……………………………………………………………………………………

TAJ: …………………………………………………………………………………………

Lakóhely:………………………………………………………………………………………

Telefonszám:…………………………………………………………………………………


kérem, hogy részemre az Ön. alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint jogosultságom fennáll az alábbiak miatt:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő / rendszeres gyermekvédelemi kedvezményben részesülő család

d) ápolási díjban

e) árvaellátásban

f) rokkantnyugdíjban részesül

g) ahol létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzdenek,

-Családomban az 1 főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj            legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft-ot) nem haladja meg,


-Egyedülálló vagyok, és a havi jövedelmem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  300 %-át (85.500 Ft-ot) nem haladja meg.


Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:


rendelkezem / nem rendelkezem*


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Kelt: Nagyrada, 2019 ………….hó……….nap

                                                                                                                                                                                                  …………………………………..

    aláírás*

értelem szerint aláhúzandó
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

Név

Szül. hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Rokoni kapcsolat


I. Jövedelemnyilatkozat


A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban, települési támogatás esetén az ingatlanban lakók havi jövedelme:


A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastárs/Élettárs

Gyermekek/Együtt élő

1. Munkaviszonyból származó és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyévi vállalkozásból, őstermelői, ill. más önálló tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek, járási hivatal által folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)
9. Összes jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.

Csatolandó dokumentumok:

- a rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, jövedelem igazolás, ha az nem található a hivatal nyilvántartásában.


Csatolt mellékletek:

  1. Jövedelemigazolás …db
  2. Aktív korúak ellátására való jogosultság igazolása … db
  3. Időskorúak járadékára való jogosultság igazolása …db
  4. …………………………………………………………………………

II. Vagyonnyilatkozat


A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona:

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték: ...................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

........................................

aláírás


Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

__________

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a vonatkozó jogszabályok alapján az önkormányzat ellenőrizheti. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.


Nagyrada, 20….. év………………….hó ……nap


………………………………………………..

              kérelmező aláírása
2. melléklet 11/2019 ( XI.04) önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Alulírott...................................................................................................................................................... (név), .........................………………………………szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Nagyrada  Község  Önkormányzata Képviselő - testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló  11 /2019 ( XI.04.) sz. önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ………………m3 mennyiségű tűzifát a mai napon hiánytalanul átvettem.
Nagyrada , 201……………………….

……………………………………                            …………………………………………

                   átadó                                                                              átvevő