Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13..) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 06. 02

Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13..) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.06.02.

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) és a 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési szabályzatáról az alábbiakat rendeli el:

1. § Az önkormányzat

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Borsodbóta Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
1. Az önkormányzat székhelye: 3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.
2. 1 Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti besorolt alaptevékenységeit a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A Képviselő-testület hivatalos neve: Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-

testülete (továbbiakban: Képviselő-testület).
(2) A Képviselő-testület hivatalának neve:
a) Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban Hivatal) ,
b) a Hivatal Kirendeltsége: Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban
Hivatal) .

3. §

1. Az önkormányzat kör alakú bélyegzőjén a Magyar Köztársaság hivatalos címere szerepel
Borsodbóta Község Önkormányzata felirattal.
(2) A Kirendeltség pecsétje kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címerével,
körben az alábbi felirattal: „Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal Borsodbóta
(3) Az önkormányzat hosszú bélyegzőjén „Borsodbóta Község Önkormányzata” felirattal szerepel.
(4) Az önkormányzat weblapjának címe: www.borsodbota.hu.
(5) Az önkormányzat működése Borsodbóta község közigazgatási területére terjed ki.

4. § Az Önkormányzat jelképeit és használatuk rendjét, címerét és zászlaját, kitüntetéseit külön önkormányzati rendelet szabályozza.

5. § A Képviselő-testület működése

(1)2 A Képviselő-testület létszáma 5 fő (polgármesterrel együtt), tagjainak névsorát a Szabályzat I. függeléke tartalmazza.

6. § Alakuló ülés

A meghívó tartalmazza a napirendi pontokat, melyeknek elemei lehetnek:
a) ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása,
b) az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele,
c) a polgármester illetményének megállapítása,
d) a polgármesteri program ismertetése,
e) az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása,
f) bizottságok megválasztása,
g) alpolgármester választása, eskütétele,
h) az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása,
i) egyebek (szükség szerint napirendre tűzhetők más kérdések is).

7. § Rendes ülés

(1) A Képviselő-testület az elfogadott munkaterv alapján vagy szükség szerint ülésezik.

(2) A Képviselő-testület üléseit munkanapokon, munkaidőben tartja a Községházán.

8. § Rendkívüli ülés

1. A határidőhöz kötött, illetve fontos és halaszthatatlan napirend megtárgyalására rendkívüli
képviselő-testületi ülés hívható össze.
1. A rendkívüli ülés sürgős, azonnali döntés igénylő esetben rövid úton( telefon, e-mail) is
összehívható.

9. § Zárt ülés

(1) Zárt ülés megtartását a polgármester, képviselő, jegyző vagy az ügyben érintett

indítványozhatja az Mötv. zárt ülésre vonatkozó rendelkezései alapján.
(2) Az érintett zárt ülésre vonatkozó nyilatkozatát írásban és szóban is megteheti.
a) írásbeli nyilatkozatot az ülés jegyzőkönyvéhez mellékelni kell,
b) szóbeli nyilatkozatot az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
(2) Zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást a polgármester és a jegyző adhat.
Esetleges tájékoztatás, érdeklődés esetén a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni
kell.

10. § Együttes ülések

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására létrehozott megállapodás alapján együttes üléseket tart a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeivel szükség szerint, de minden az intézmény gazdálkodásával és szakmai működésével kapcsolatos témában.

(2) Az ülések összehívására a megállapodás és az ülések rendjére és a döntéshozatal szabályaira a rendes ülésre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

11. § Az ülés összehívása

(1)3 A polgármesteri tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-

testület ülését az alpolgármester hívja össze és vezeti. A tisztségek egyidejű betöltetlensége,
illetve tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testületi ülést a korelnök hívja össze és vezeti.
(2) A Képviselő-testület ülésére a testület tagjainak és a meghívottaknak írásbeli meghívót kell
küldeni.
(3) A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét és időpontját,
b) a javasolt napirendi pontokat,
c) a napirend előterjesztőjének nevét, valamint a napirendhez meghívott
személy nevét, beosztását, ill. tisztségét,
(4) A meghívó mellékletét képező előterjesztéseket lehetőség szerint írásban (a továbbiakban e-
mailben is értendő) kell megküldeni:
a) az írásbeli előterjesztések teljes szövege,
b) határozati, rendeleti javaslatok.
(5) A képviselő-testületi tagoknak és a meghívottaknak a meghívót lehetőség szerint legalább az ülés
előtt 5 nappal kell kézbesíteni.
(6) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) jegyzőt,
b) a Hivatal napirendi témában illetékes köztisztviselőjét, ez esetben az
illetékesség kérdését a jegyző dönti el,
c) azt a személyt, illetve intézmény, szervezet vezetőjét, akinek jelenléte a napirend
tárgyalásához szükséges, erre az előterjesztő tegyen javaslatot,
(7) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval együtt az írásbeli előterjesztéseket is ki
kell kézbesíteni. Az (6) bek. b-c) pontjában meghatározott személyek részére az írásos
előterjesztést csak azon napirendre vonatkozóan kell megküldeni, amelyikhez meghívása
kapcsolódik.
(8) A képviselő-testületi ülés idejéről, helyéről és napirendjéről a község lakosságát 5 nappal
előtte tájékoztatni kell a meghívó másolatának kifüggesztésével a Hivatal hirdetőtábláján
és a községi hirdetőhelyeken.
(9) Szóbeli értesítés útján vagy távbeszélőn keresztül összehívott rendkívüli ülés esetén az összehívással egyidejűleg kell a kifüggesztést és a közzétételt megtenni.

12. § A Képviselő-testület munkaterve

(1) A Képviselő-testület munkatervét a polgármester és a jegyző készíti el, melyet a polgármester

terjeszt a Képviselő-testület elé.
(2) A tervezet elkészítéséhez javaslatot kell kérni:
a) helyi képviselőktől,
b) az intézményi vezetőktől,
c) a nemzetiségi önkormányzatoktól.
(3) A Képviselő-testület munkatervének tartalmaznia kell:
a) az ülések tervezett időpontját,
b) a képviselő-testületi ülés napirendjét és ezek előadóit.
(4) A munkaterv a testületi munka tervezésének eszköze, attól
indokolt esetben el lehet térni. A munkatervet folyamatosan karban kell tartani,
ezért a polgármester felelős.
(5) A munkatervet évenként kell elkészíteni és a testület decemberi ülésén előterjeszteni.

13. § Az ülés vezetése

(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti, akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjére

a 11. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. Az ülésvezető munkáját a jegyző segíti.
(2) Határozatképtelenség miatt elmaradt Képviselő-testületi ülést 8 napon belül azonos
napirenddel meg kell tartani.
(3) A polgármester feladatai:
a) megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet, előterjeszti a
napirendi javaslatot,
b) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
c) előbb a módosító és kiegészítő javaslatokat, majd az eredeti javaslatot teszi
fel egyenkénti szavazásra,
e) biztosítja a képviselők felvilágosítás kérési jogának gyakorlását a kérdezés
sorrendjében
f) a napirendi pontok megtárgyalása, és esetleges kérdések, azokra
megadott válaszokat követően bezárja az ülést.
(4) A tanácskozás rendjéért a polgármester felel, ennek keretében
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól,
b) figyelmezteti, rendre utasítja a tanácskozáshoz nem méltó, másokat sértő magatartást
tanúsítókat.

14. § Az ülés nyilvánossága

(1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el.

(2) A hallgatóság tetszését, vagy nem tetszését nem nyilváníthatja.

(3) A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester az állampolgárt rendre utasíthatja.

Ismétlődő rendzavarás esetén kötelezheti a tanácskozóterem elhagyására.
(4) Zárt ülés elrendelésekor a hallgatóságnak a termet el kell hagynia.
(5) A Képviselő-testület esetenként - vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel - dönt az egyes
napirendi pontok tárgyalása során arról, hogy a szólni kívánó állampolgárnak
hozzászólási jogot ad.

15. § Rendes ülés napirendje

(1) A Képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a polgármester a munka-tervnek

megfelelően a meghívóban tesz javaslatot, melynek alapján a napirendet a Képviselő-
testület állapítja meg.
(2) A Képviselő-testületi ülés elején bármely képviselő, vagy bizottság javaslatot tehet
napirendi pontokra. Rendelet alkotásra, vagy módosításra javaslatot csak a következő
testületi ülésre kezdeményezhet, melyhez írásban elő kell terjeszteni a rendelet szövegét.
(3) A Képviselő-testület a napirend kérdésében egyszerű többséggel dönt. Előterjesztését,
határozati javaslatát az indítvány benyújtója részben, vagy egészben visszavonhatja az
indítvány határozati javaslatáról való szavazás megkezdéséig.

16. § Az előterjesztések rendje

(1) Az előterjesztés történhetnek írásban vagy szóban, de lehetőség szerint törekedni kell az írásbeli

előterjesztéshez.
(2) Az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) a témával kapcsolatos esetleges korábbi testületi döntést vagy arra való utalást, és annak
végrehajtásáról szóló tájékoztatást,
b) az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatokat, határidő és felelős megnevezésével,
(3) Kizárólag írásban készülhet előterjesztés:
a)rendeletalkotás,
b) költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolók,
c) költségvetési koncepció,
d) intézmény-alapítás, átszervezés, megszüntetés,
e) helyi népszavazás kiírása,
f)társulások létrehozása, csatlakozás társuláshoz, társulásból történő kilépés esetén,
g)munkaterv elfogadása,
i)közbeszerzési terv, belső ellenőrzési terv,
(4) Határozati javaslat előterjesztésére csak a jegyzővel történt egyeztetést követően van mód.

17. § Önkormányzati rendelet

(1 Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:
a) a települési képviselő,
b) a polgármester ,
c) a jegyző.
(2) A Képviselő-testület általában előzetesen állást foglal az önkormányzati rendelet
szükségességéről és megbízhatja a jegyzőt az előkészítésével.
(3) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése és indoklása a jegyző feladata.
(4) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos
módon, mely a Hivatal hirdetőtábláján 30 napra történő kifüggesztés.
(5) A kihirdetés napja, a kifüggesztés napja.

18. § Az előterjesztések vitája

(1) A Képviselő-testület ülésén elsőként az adott napirendi pont előadóját illeti meg a szó.

(2) A Képviselő-testület minden előterjesztés és azzal kapcsolatos határozati javaslat felett

külön-külön vitát nyit.
(3) A vita lezárására, valamint a hozzászólások időtartamának korlátozására bármely
képviselő javaslatot tehet, a javaslatairól a Képviselő-testület vita nélkül határoz.
(4) A napirend előadója válaszol a hozzászólásokra és feltett kérdésekre, ezt követően a
polgármester lezárja a vitát.
(5) A polgármester összefoglalja a vita lényegét és a javaslatokat szavazásra bocsátja.
(6) A felszólalás és hozzászólás szabályai: a Képviselő-testület ülésein a képviselők és a
tanácskozási joggal részt vevő meghívottak kaphatnak szót, illetve a hallgatóság a 14. § (5)
bekezdésében foglaltak szerint.

19. § Napirend előtti felszólalás

(1) Napirend előtti hozzászólásra irányuló szándékát az ülés megnyitásáig bármely képviselő

jelezheti a polgármesternek.
(2) A hozzászólás témájának ismertetése után a polgármester indítványára a Képviselő-
testület eldöntheti, hogy a hozzászólni szándékozót csak a napirendi pont után hallgassák meg.

20. § Felszólalás ügyrendi kérdéshez

(1) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő, jegyző, valamint a

tanácskozási joggal meghívottak bármikor szót kérhetnek.
(2 A Képviselő-testület az ügyrendi javaslatok felett azonnal vita nélkül egyszerű többséggel
határoz.
(3) Az ügyrendi kérdésben szót kérő személyeknek meg kell jelölnie a rendelet azon szabályát,
amellyel ellentétes intézkedést tapasztalt, illetve amely alapján felszólalni kíván.
(4) Amennyiben az ülés vezetője megállapítja, hogy a hozzászólások nem ügyrendi kérdéshez
történtek, a képviselőtől megvonja a szót.
(5) Napirendhez kapcsolódó felszólalás
a) a képviselők a napirendhez való hozzászólási szándékukat a polgármesternek jelzik,
b) a felszólalásra a polgármester adja meg a szót,
(6) ) A hozzászólások sorrendjei:
a) az előterjesztő,
b) a jelentkezés sorrendjében.

21. § Döntéshozatal szabályai

1. ) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több, mint a felének igen szavazata (egyszerű szótöbbség) szükséges.

(1a) A minősített többséget érintő kérdésekben a megválasztott képviselők többségének (3 fő) igen szavazata szükséges.

(2) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az

ügy személyesen érinti. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely más
képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt.
(3) A döntési kérdést szavazásra úgy kell feltenni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen szavazni.
Ha egy kérdés több részletből áll, arra részenként kell szavazni.

22. § Szavazás módja

(1) Szavazni személyesen lehet.

(2) A szavazás kézfelnyújtással történik, a képviselők igenlő, vagy ellenszavazattal

vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodhatnak.
(3) A szavazat számláltatásról a jegyző gondoskodik. Kétség esetén a szavazást kézfelnyújtással
meg kell ismételni.

23. § Névszerinti szavazás

(1) Névszerinti szavazást kell elrendelni:

a) az önkormányzati ingatlanvagyont érintő kérdésekben,

b) hitel felvételénél, értékhatártól függetlenül,

c) közbeszerzési eljárás eredményhirdetésekor.

(2) Névszerinti szavazásnál a jegyző egyenként felolvassa a képviselők nevét, akik nevük

felolvasásakor "igen"-nel, "nem"-el szavaznak, illetve tartózkodnak.
A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. Szavazási névsort a polgármester és a jegyző írja alá és a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
(3) Nem lehet névszerinti szavazást tartani ügyrendi kérdésben.

24. § Titkos szavazás

(1) A titkos szavazást a polgármester, vagy bármely képviselő kezdeményezheti az Mötv. 48. § (4) bekezdésében foglaltak alapján.

(2) A titkos szavazás írásban történik, amelyhez a technikai feltételeket a jegyzőnek kell

biztosítani, lebonyolítása a kijelölt szavazatszámláló bizottság feladata. A
szavazás a bizottság által kijelölt külön helyiségben történik, a képviselők borítékban elhelyezett
szavazólapon adják le szavazatukat. A bizottság elnöke a szavazás eredményét a tanácskozó
teremben ismerteti.

25. § Képviselő-testület döntései és azok jelölése, kihirdetése

(1) A Képviselő-testület döntései:

a) önkormányzati rendeletek,

b) képviselő-testületi határozatok.

(2) A rendeleteket és a határozatokat külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos

sorszámmal és évszámmal kell ellátni.
(3) A rendelet szövegét a jegyző szerkeszti.
(4) A jegyző gondoskodik arról, hogy a rendeletekről és a fontosabb közérdekű, a lakosságot
érintő határozatokról a község lakossága megfelelő módon értesüljön a helyben szokásos
módon. A helyben szokásos mód: a 17. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
(5) Az Önkormányzat határozatát meg kell küldeni azoknak, akiket a határozat érint.
(6) A rendeletek és határozatok nyilvántartása a jegyző feladata.

26. § A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

(1) A képviselő-testületi ülésen elhangzottakat az ülésen elfogadott jegyzőkönyvvezető

az ülésről kivonatos jegyzőkönyvben rögzíti.
(2) A képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározottakat.
(3) A jegyzőkönyv mellékletét a meghívó, jelenléti ív, a határozatok rendeletek mellékletei, az előterjesztések és javaslatok anyagai képezik.
(4) A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt a jegyző kezeli, évenként be kell köttetni és irattárba kell helyezni a jegyzőkönyveket.
(5) A jegyzőkönyveket a polgármester, jegyző írja alá.

27. § Jegyzőkönyvbe történő betekintés szabályai

(1) A választópolgárok - zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testületi

ülések előterjesztéseibe és üléseinek jegyzőkönyveibe a Hivatalban, hivatali
munkaidőben a jegyző vagy az általa megbízott ügyintéző jelenlétében.

28. § Lakossági, társadalmi szervezeti kapcsolattartás

(1) A képviselő-testület helyi önszerveződő közösségek képviselőit az ülés napirendi pontja

tárgya szerinti függvényében külön meghívó megküldésével, a napirendi pont tárgyalására
hívja meg.
(2) A lakosság és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását közmeghallgatáson és
falugyűlésen biztosítja.

29. § .

(1) A közmeghallgatásról 8 nappal megelőzően hirdetmények kifüggesztésével tájékoztatni kell a

Közmeghallgatás
lakosságot a helyben szokásos módon (17. §. (4) bek.).
(2) A közmeghallgatást addig kell folytatni, amíg a résztvevők bármelyike közérdekű kérdés,
vagy javaslat megtétele érdekében kér szót.
(3) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell,
amennyiben az ülésen nem válaszolható meg, 30 napon belül kell a felszólalónak írásban
válaszolni.
(4) Közmeghallgatást kell tartani, ha
a) a képviselők több, mint a fele,
b)a választópolgárok 20 %-a kéri.
(5) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, a polgármester a hozzászólások időtartamát korlátozhatja.
(6) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, melyre a 26. §-ban leírtak az irányadók.

30. § Falugyűlés

1. A lakosság tájékoztatását, a fontosabb döntésekbe való bevonását a Képviselő-testület falugyűlés tartásával évente köteles biztosítani, mely a közmeghallgatással együtt is megtartható.
1. A falugyűlés helyéről és időpontjáról a Képviselő-testület dönt.
2. A falugyűlésről 8 nappal megelőzően hirdetmények kifüggesztésével tájékoztatni kell a
lakosságot a helyben szokásos módon (17. §. (4) bek.).
1. A falugyűlésről jegyzőkönyv készül, melyre a 26. §-ban leírtak az irányadók.

31. § A Képviselő-testület tagjainak jogállása, jogai, kötelezettségei

(1) A képviselőt a polgármester, a jegyző, a Hivatal dolgozói, az Önkormányzat

irányítása, illetve felügyelete alá tartozó intézmények vezetői munkaidő alatt
kötelesek fogadni és az általa előadott képviselői munkájához szükséges ügyekben az Mötv. 32.
§-ában foglaltak szerint érdemi választ adni.
(2) A képviselő kötelezettségei:
a) a képviselő írásban, vagy egyéb módon köteles bejelenteni a polgármesternek,
ha a képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni, vagy ha egyéb megbízásának teljesítésében
gátolva van.
b) köteles a Képviselő-testület felkérésére részt venni egyes képviselőtestületi ülések
napirendjének előkészítésében, határozatainak ellenőrzésében.
c) köteles a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni.
d) köteles bejelenteni személyes érintettségét.
(3) A képviselők fogadóórát tarthatnak a Kirendeltség épületében, melynek időpontjáról 10
nappal korábban a helyben szokásos módon ( 17 § (4) bekezdés) a lakosságot tájékoztatni kell.

32. § Az összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárásra az Mötv. 37-38. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

33. § Képviselő-testület bizottságai

(1) A Képviselő-testület 3 tagú Ügyrendi Bizottságot hoz létre a megválasztott képviselők közül.

a) A bizottság tagjainak névsorát a rendelet 2. függeléke tartalmazza.

(2) A képviselő-testület egyes jelentősebb, időszakos, vagy egyedi feladat elvégzésére

ideiglenes, adhoc bizottságot alakíthat.
(3) A bizottság elnökét a képviselő-testület választja meg.

34. § A bizottság vezetése és szervezete

(1) A bizottságok elnökből és képviselő testületi tagokból állnak. A bizottság tagjaira bármely képviselő javaslatot tehet.

(2) A bizottság elnökét távollétében a bizottság korelnöke teljes jogkörrel helyettesíti.

(3) A bizottság elnöke:

a összehívja és vezeti a bizottság ülését,
b) szervezi és összehangolja a bizottság munkáját,
c) képviseli a bizottságot.
(4) A bizottságok üléseinek vezetésére a képviselő-testületi ülések vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

35. § A bizottságok feladatköre

1. Az Ügyrendi Bizottság gondoskodik a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről, képviselői összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárások, előkészítéséről, titkos szavazás lebonyolításáról, eredmény megállapításáról.

1. Az ideiglenes, adhoc módon létrehozott bizottságok feladatkörét a létrehozáskor a Képviselő-testület állapítja meg.

2. Az ideiglenes bizottság a meghatározott feladat elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásával, vagy a meghatározott idő elteltével szűnik meg.

36. § A bizottságok működése

A bizottság üléseire meg kell hívni:
1. a bizottság tagjait,
2. a jegyzőt,
3. a polgármestert,
4. a Hivatal napirendi témában illetékes köztisztviselőjét, ez esetben az
illetékesség kérdését a jegyző dönti el,
e ) azt a személyt, illetve intézmény, szervezet vezetőjét, akinek jelenléte a napirend
tárgyalásához szükséges, erre az előterjesztő tegyen javaslatot,
(2) A bizottsági ülések munkaidőben, lehetőség szerint a délelőtti órákban tartandók.
(3) A bizottsági ülések napirendi anyagát - amennyiben indokolt - írásban kell elkészíteni és
azt a meghívóval együtt az ülést megelőzően legalább 3 nappal el kell juttatni a
meghívottaknak.
(4) A bizottság határozatait szótöbbséggel hozza.
(5) A bizottságok üléséről kivonatos jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséről a jegyző
gondoskodik.
(6) A bizottsági jegyzőkönyveket az elnök, és a hitelesítő írja alá.

37. § A polgármester

(1) A polgármester az Önkormányzat választott vezetője.

(2) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(3) A polgármestert az alpolgármester helyettesíti.

(4) A polgármester feladatai az Mötv.-ben meghatározottakon túl:

a) széleskörű nyilvánosság biztosításával gondoskodik az Önkormányzat demokratikus
működéséről, mely során kiemelt feladata a településfejlesztés és a közszolgáltatások
szervezése, továbbá együttműködés a társadalmi szervekkel és a lakosság önszerveződő
közösségeivel, valamint a Hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterével, képviselő-
testületével,
b) biztosítja a vezetés egységét, összehangolja a Képviselő-testület és a jegyző munkáját,
c) ellátja a Képviselő-testület által reá átruházott feladat- és hatáskört, melyet a rendelet 2.
melléklete tartalmaz.
1. A polgármester ügyfélfogadást tart minden hét szerdáján 9.00-16.00 óráig.

38. §4 (1) A képviselő-testület tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármester választ.

(2) Amennyiben a megválasztásnál nincs meg a szükséges többség, a következő ülésen ismételten szavazást kell tartani.

(3) Az alpolgármester köteles feladatait a polgármester irányításával, utólagos beszámolási kötelezettséggel ellátni.

(4) A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri szabadságot engedélyezi és nyilvántartja.

(5) A képviselő-testület egy nem képviselő-testületi tag főállású alpolgármestert választ a pályázatok szakmai koordinálása, a közfoglalkoztatási pályázatok koordinálása, a polgármester munkájának támogatása, informatikai feladatok ellátása érdekében.

39. § A jegyző

1) A jegyző Önkormányzat munkájával összefüggő feladatai:
a) rendszeres tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, , a polgármesternek az
Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,
b) a polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület és a bizottság elé kerülő
előterjesztéseket,
c) tájékoztatja a Képviselő-testületet a Hivatal munkájáról, az ügyintézésről,
d) gondoskodik arról, hogy az előterjesztések törvényesek legyenek és az érdekeltek azokat
időben kézhez kapják,
e) biztosítja a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítését, határidőn belüli
felterjesztését a törvényességi felületen,
f) gondoskodik arról, hogy a testületi döntésekről az érdekeltek értesüljenek,
g) gondoskodik a képviselők munkájának segítéséről, valamint a polgármester megbízása alapján
az általuk beterjesztett javaslatok, bejelentések, kérelmek elintézéséről.
f) jogszabálysértő döntés esetén jelzést tesz a képviselő-testület részére.
(2) A jegyző helyettesítésének ellátása a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján történik.

40. §5 (1) A Képviselő-testület hivatala a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati döntések működésével, a polgármester és a jegyző feladat- hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalt működteti Borsodbóta, Sáta, Uppony Községek Képviselő-testületeivel közösen.

(3) A Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma : jegyző +10 fő.

(4) A köztisztviselők feladataikat összevont munkakörben látják el.

(5) A településen kirendeltség működik a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(6) A Hivatal fenntartásával kapcsolatos költségek viselését a Hivatal fenntartására vonatkozó megállapodás rögzíti.

(7) A Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

41. § Vagyon, gazdálkodás

(1) A Képviselő-testület a helyi lakosság szükségleteinek kielégítését és a jogszabályokban előírt

gazdálkodási feladatait - intézményei tekintetében is - a Hivatal költségvetési szerve útján látja
el.
(2) Az Önkormányzat gazdasági programját, költségvetését és zárszámadását - az államháztartásról
szóló törvény a gazdasági évre hatályos költségvetési törvény és végrehajtási rendeletek keretei
között - határozatban, illetőleg helyi rendeletekben foglalt képviselő-testületi döntések rögzítik.
a) A gazdasági programot a polgármester az alakuló ülést követő 6 hónapon belül nyújtja be a képviselő-testületnek.
(3) A polgármester gazdálkodási jogkörét a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott
esetekben csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával gyakorolhatja mind a
kötelezettségek vállalása, mind a kifizetések teljesítése tekintetében.
(4) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól külön rendeletet alkot.
(5) Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról a polgármester évente egyszer – a
közmeghallgatáson – tájékoztatja a lakosságot.
(6) Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzéséről a Képviselő-testület a belső ellenőrzési munkaterv keretein belül megbízott szerv útján gondoskodik.

42. § Társulás

(1) Az Önkormányzat szükség szerint vesz részt hatósági igazgatási társulásokban, közösen tart fenn más önkormányzatokkal létesítményeket, intézményeket.
(2) Az igazgatási társulások, közös fenntartású intézmények működését a Képviselő-testület külön megállapodásban rögzíti.
(3) Az Önkormányzat a következő társulásokban vesz részt:
a) Ózdi Kistérség Többcélú Társulása
b)
c) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás.
(4) A Képviselő-testület által a társulásokra átruházott hatásköröket a 3. melléklet tartalmazza.
42/A. §
A településen működő Borsodbóta Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást köt.

43. § .

(1) Jelen rendelet 2020. január 01. napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.30.) számú önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Záró rendelkezések

3. melléklet

4. melléklet

üres cím

1. függelék a 4. melléklethez

üres cím
Bbóta (12) Szmsz.függ..docx

1. függelék

A Képviselő-testület tagjainak felsorolása

 1. Gulyás János polgármester

 2. Sike Sándor Dénes alpolgármester

 3. Varga Sándor képviselő

 4. Takács István képviselő

 5. Simon Sándor képviselő

2. függelékAz Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság tagjai:

  1. Varga Sándor elnök

  2. Takács István tag

  3. Simon Sándor tag1

Az 1. § 2. pontja a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (1) bekezdése a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 11. § (1) bekezdése a Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 38. § a Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 40. § a Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.