Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

Keszthely város közművelődési feladatairól

Hatályos: 2019. 05. 30- 2022. 01. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

Keszthely város közművelődési feladatairól

2019.05.30.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet célja

(1)A rendelet célja, hogy Keszthely Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Keszthely polgárainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját.
(2)Az Önkormányzat biztosítja minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és ezek közösségének a jogot, hogy
a)műveltségét, készségeit gyarapítsa, az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket igénybe vegye,
b)közösségi művelődési jogait érvényesítse,
c)művelődési céljainak megvalósítására az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézménytől színteret, szakmai segítséget kapjon.

2. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményekre, valamint a Kult. tv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetekre.

3. §

A település közművelődési feladatai, formája, módja

(1)Az Önkormányzat a Kult. tv. 76. § (3)-(4) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körét a Mellékletben meghatározottak szerint biztosítja.
(2)Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról az alábbi formákban és módon gondoskodik:
a)az intézmény fenntartójaként működteti a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét ellátó Goldmark Károly Művelődési Központot,
b)az intézmény fenntartójaként működteti az alapító okiratban foglalt közművelődési feladatokat is ellátó Balatoni Múzeumot és Fejér György Városi Könyvtárat,
c)a képviselő-testület döntése alapján közművelődési megállapodást köthet.
(3)Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.
(4)Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
(5)Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására.
(6)A közművelődési tevékenységet folytató szervezeteket a képviselő-testület, vagy az általa kijelölt bizottság – az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból – támogathatja.

4. §

Záró rendelkezések

(1)Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely város közművelődési feladatairól szóló 17/1999. (VI. 31.) önkormányzati rendelete, valamint Keszthely város közművelődési feladatairól szóló 17/1999. (VI. 30.) rendelete módosításáról szóló 10/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelete, továbbá Keszthely város közművelődési feladatairól szóló 17/1999. (VI. 30.) rendelete módosításáról szóló 30/2004.(IX.28.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

A település közművelődési feladatainak meghatározása
A rendelet 3. § (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint az önkormányzat kötelező feladata a közművelődési tevékenység támogatása.
Az ellátandó közművelődési tevékenységi formák az alábbiak:

1. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.

a) A helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében a munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, szakképző tanfolyam a megélhetéshez, képzési lehetőség a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő, közhasznú, praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése.

b) Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül nyelvi-, számítástechnikai-, képességfejlesztő-, környezeti nevelési tanfolyam szervezése.

c) A mentális kultúrát segítő, önismereti fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, táborok szervezése, bemutatók, konzultációk, fórumok kínálata, természetbarát, környezetvédő közösség életre hívása, népszerűsítése, segítése.

d) Aktuális kérdésekről szabadegyetem, akadémia, szeminárium, szellemi és vitafórum kínálata.

2. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

a) A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele, a helyi tudás, lokálpatriotizmus, erősítése érdekében, helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése, helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, tudományos emlékülések, versenyek, vetélkedők szervezése.

b) A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, tekintélyének ismertté tétele, szerepük növelése.

c) Az önkormányzat feladatának tartja az írott és elektronikus sajtóban a szellemi és tárgyi értékek gondozását, bemutatását.

3. Az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

a) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása, az élet minőségének gazdagításához, az esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti értékei megismerésének biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, irodalmi estek, filmklubok, művészeti baráti körök szervezése.

b) Hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, segítése, találkozók, fesztiválok rendezése.

c) A nemzeti, a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele a közművelődés lehetőségeivel.

d) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése.

e) A kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi, regionális, kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához regionális, országos nemzetközi nagyrendezvények szervezése, meghívása.

4. Az ismeretszerző, az amatőr, alkotó, művelődő, közösségek tevékenységének támogatása.

a) Amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése, irodalmi, olvasó-önképző körök, alkotó táborok kínálata.

b) A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene, táncegyüttesek működtetése, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, nyári táborok szervezése, a táborban készült művekből bemutatók, kiállítások rendezése.

c) A kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása.

d) Az ismeret- és készségfejlesztéshez körök szervezése, az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése.

5. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.

a) A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, településvédő-, szépítő, természet-, környezet-, érdekvédő, közéleti, helytörténeti, tudományos kör, egyesület összefogása, számukra igény szerint fórumok, bemutató estek, közös akciók szervezése.

b) Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése.

c) Helyi együttműködésekhez, szolidáris szándékokhoz a közművelődési intézmény, közösségi színtér igénybevételéhez közösségenként ingyenes lehetőség biztosítása. A közösségi akciókhoz téri, tárgyi feltételek, közismertté tételükhöz módszerek ajánlása, a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző képzésekről, pályázati lehetőségekről információk kínálata.

6. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.

a) Együttműködés kialakítása a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival.

b) Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, kutatóbázisaival, a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a kisebbség anyaországával, nyelvi nemzetével, a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel stb.

7. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben:

a) A közművelődési intézményben, a közösségi színtérben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelő, esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő szakember biztosítása.

8. Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben:

a) A közművelődési intézményben, közösségi színtérben sajtótermékek, könyv, zenei- és videódokumentumok, színház- és hangversenyjegyek, játékok árusításának segítése. Információk gyűjtése és közismertté tétele a település oktatási, közgyűjteményi, egyházi intézményei, civil vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről.

b) A lakosság különleges kulturális értékeinek bemutatásához, cseréjéhez évi rendszerességű alkalmak biztosítása. A különböző művészeti ágak kulturális piacához szervezőmunka, terek biztosítása. A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése, vándoroltatása. Kapcsolatok kiépítése a helyi újság, rádió, kábeltévé szervezőivel, szerkesztőivel. Turistautak lehetőségeinek kínálata, szervezése hazai és külföldi kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra, fesztiválokra. Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről. A helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése. Információkínálat
a gyógyturizmus lehetőségeiről.

c) A lakossági hirdetésekhez közművelődési közösségi színtér biztosítása, gondozása. Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése.