Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019/(VI.26.) önkormányzati rendelete

a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 12/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 27- 2019. 06. 26

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelete a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 12/2011.(III.10.) rendeletének módosításárólBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának képviselő-testülete az alaptörvény 32. Cikk (1.) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazása alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1.) bekezdés 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testültének 12/2011.(III.10.) önkormányzati rendelete (A továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően, pályázaton kívül, sürgős beavatkozást igénylő munkára vagy váratlan veszélyhelyzetek megszüntetése vagy társasházak közhasználat céljára átadott területein a közhasználat, a zavartalan közforgalom biztosítása érdekében a társasházak részére támogatás adható, ha ennek pénzügyi fedezete a 2. §. (1) bekezdése b) pontja alapján biztosított”

2.§

A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) a)   Sürgős beavatkozást igénylő munkának vagy váratlan veszélyhelyzetnek minősül minden olyan előre nem látható meghibásodás, amely nagyon rövid időn belüli, vagy azonnali beavatkozást igényel.

  • Közhasználat céljára átadott területekkel (különösen árkád, passzázs) rendelkező társasházak részére akkor adható támogatás, ha az átalakítás a közhasználat céljára átadott területek közbiztonságának növelése, annak zavartalan használata biztosítása érdekében történik.”A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) Pályázaton kívüli támogatás a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben kizárólag akkor igényelhető, ha a meghibásodás a pályázat beadási határidejét követően keletkezett, kivéve a gázszolgáltatásból történő kizárást”4. §

A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás alapját az a tényleges kivitelezési költség képezi, mely alapján a veszélyhelyzet megszüntethető, a szolgáltatás és a közhasználat visszaállítható, illetve folyamatossága biztosítható, beleértve a védőtető kiépítését, illetve az aládúcolás költségeit is.”

5.§

A Rendelet 9. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Egyéb, a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott munkáknál a hatósági kötelezést, vagy szakvéleményt a veszélyhelyzet fennállásáról, viharkárok esetében szakvéleményt a munkavégzés sürgősségéről. Ha nincs hatósági kötelezés meg kell kérni a Városüzemeltető Kft. véleményét is.”

6. §

A rendelet 9. §. (5) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:

„e) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a közhasználat jogi jellegként való feljegyzéséről szóló ingatlanügyi hatósági igazolást (tulajdoni lapot), valamint Főépítészi szakmai konzultáció jegyzőkönyvét.”


Záró rendelkezések:

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.dr. Sélley Zoltán                                                              Szentgyörgyvölgyi Péter

       jegyző                                                                               polgármester


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. VI.26. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

A kihirdetés időtartama 30 nap.


dr. Sélley Zoltán

                                                                                          jegyző
I N D O K O L Á S


1. §. A társasházak támogatásának minél nagyobb mértékű biztosítása Belváros-Lipótváros Önkormányzatának kiemelt célja. Ennek eszközeként a társasházaknak adható önkormányzat támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását javasoljuk oly módon, hogy a közhasználatra átadott területekkel – különös tekintettel árkáddal, passzázzsal - rendelkező társasházak részére az önkormányzat támogatást tudjon biztosítani.

Ezek a társasházak különleges helyzetben vannak, tekintve, hogy társasházi osztatlan közös tulajdonú területeik közhasználatra átadott részén közforgalmat bonyolítanak. Ezáltal az érintett területeket az átlagosnál jóval nagyobb terhelés éri, mind gyalogosforgalom, mind köztisztasági és közbiztonsági feladatok tekintetében.

Célunk az új támogatási forma bevezetésével ezen különleges területek világörökségi területhez méltó állapotának megőrzése és hosszú távú biztosítása. A támogatás igénylésének feltétele a közhasználatra átadott terület ingatlannyilvántartásban jogi jellegként történő feljegyzésének igazolása, ami a közhasználatra átadott terület közcélú használatát hosszú távon hivatott biztosítani, valamint a Főépítészi szakmai konzultáció, amely pedig a védett településkép megőrzését szolgálja

2. §  A rendelkezés az új támogatási forma biztosításának lehetőségét határozza meg.

3. § A módosítás a rendelkezés pontosítása miatt szükséges

4. § A bekezdés kiegészül a közhasználatra vonatkozó rendelkezéssel

5. § A 9. § (5) bekezdés b) pontja csak meghatározott esetekre vonatkozik, ezért szükséges a rendelkezés módosítása

6. § A rendelkezés az új támogatási forma feltételeit határozza meg, úgy a közhasználat, mint jogi jelleg feljegyzése az ingatlanügyi hatósági nyilvántartásban, valamint a támogatási kérelem benyújtása előtt Főépítészi szakmai konzultáció megtartása.

7. § Hatályba léptető rendelkezés.