Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 14/2019. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 25- 2019. 06. 24

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az Lke-2 és Lke-3 jelű építési övezetek területén - az AI jelű építési övezetek, valamint köznevelési, gyermekjóléti, szociális és egészségügyi intézmények elhelyezésének kivételével - az épület összes bruttó szintterületének legalább 50%-án lakást kell kialakítani.”

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.