Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelete

A tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2020. 03. 01- 2020. 09. 30

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Etyek Nagyközség Önkormányzata a 2. § szerinti ellátási területen tanyagondnoki szolgálatot működtet a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézményén keresztül a 3.§-ban meghatározott feladatok ellátása érdekében.


2.§ A tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: Etyek Dávidmajor.


3.§ (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:
a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,
b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,
c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.
(2) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:
a) étkeztetésben való közreműködés,
b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,
c) közreműködés a közösségi szociális információk szolgálatában,
d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,
e) óvodás- és iskoláskorú gyermekek szállítása.
(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:
a) közösségi-, művelődési-, sport- és szabadidős tevékenységek segítése,
b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
(4) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:
a) ételszállítás
b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.
(5) A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az, az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.
(6) A tanyagondnoki szolgálat által ellátandó adatokat részletesen a szolgáltatás szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza.

(7) A szállítási és az önellátási feladatok közül azokat kell ellátni, amit az igénybevevő önállóan nem tud megoldani, vagy az aránytalanul hosszú időt venne igénybe, továbbá aránytalanul nagy költséget róna rá.
(8) A tanyagondnoknak a feladatellátása során a gazdaságosságot is figyelembe kell vennie, ezért az egyedi szállítási igényeket lehetőség szerint csoportosan kell elvégezni, és azokat egyéb feladatellátással is társítani.


4.§ (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.
(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a tanyagondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.
(3) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes, Etyek Nagyközség Önkormányzata biztosítja a tanyagondnoki szolgálat személyi, tárgyi és anyagi feltételeit.


5.§ Ez a rendelet 2020. március 1-én lép hatályba.Garaguly Tibor
Dr. Ivanyik Andrea
polgármester
jegyző