Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 15/2019 (X.31.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 11. 01- 2021. 02. 15

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők és képviselő - testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról a következőket rendeli el.


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzati képviselőkre, a bizottság elnökére és tagjaira.


2. §


(1) A helyi önkormányzati képviselő munkájáért havonta 10.000.-Ft tiszteletdíjra jogosult.


(2) A bizottsági tag a bizottsági munkájáért 10.000.-Ft tiszteletdíjra jogosult.


(3) A képviselő a bizottsági elnökként havonta az (1) – (2) bekezdésekben meghatározott tiszteltdíjon felül 5.000.-Ft tiszteletdíjban részesül.


3. §


A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


                  Kovács Szilárd sk.                                                    Ivánkó Sándor sk.

                     polgármester                                                              jegyzőA rendelet 2019. október 31. napján kihirdetésre került.


                                                                                                Ivánkó Sándor sk.

                                                                                                        jegyző