Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 23 - 2019. 11. 23

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2019.11.23.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 37. § (1) bekezdésében, a 43. § (3) bekezdésében, az 53. §-ában, az 57. § (1) bekezdésében és a 68. § (2) és (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A címzetes főjegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen Magyarország címere található, a köríven „Szarvas Város Címzetes Főjegyzője felirat olvasható.”

2. § Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az R. a következő (6)-(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A polgármester a vita megkezdése előtt biztosítja, hogy az előterjesztő szóbeli kiegészítést tehessen, amit az előterjesztés eredeti részének kell tekinteni. A vita az illetékes bizottság véleményének ismertetésével kezdődik.
(6) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. A képviselő egy napirendi pont keretében 2 alkalommal szólhat hozzá, első hozzászólásának időtartama nem haladhatja meg az 5, a második a 2 percet. A képviselő személyét érintő hozzá szólás esetén a polgármester esetenként 1 percre engedélyezheti az érintett képviselő válaszadását.
(7) Az idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.
(8) Érdemi módosító javaslat az ülésen, a szavazás megkezdése előtt, írásban, költségvetést érintő módosításnál kizárólag a fedezet megjelölése mellett, nyújtható be, kivéve a címzetes főjegyző indítványát jogsértés elkerülése érdekében.
(9) A szavazást követően a napirendi ponthoz újabb hozzászólásnak helye nincs.”

3. § Az R. 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A képviselő az összeférhetetlensége alapjául szolgáló jogviszony megszüntetéséről szóló nyilatkozatát az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottságnak nyújtja be.”

4. § Az R. a következő 34/A. §-sal egészül ki:

„34/A. § (1) Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester mindazon ügyekben, melyeknél a döntés elmulasztása az önkormányzat működését veszélyezteti, döntést hozhat.

(2) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a képviselő-testület két ülése közötti időszakban felmerülő, azonnali döntést igénylő olyan halaszthatatlan ügyekben hozhat döntést, melyeknél a döntés elmulasztása az önkormányzat károsodását eredményezheti.”

5. § Az R. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az alpolgármester minden keddi napon 9 és 11 óra között fogadónapot tart a Polgármesteri Hivatalban, amikor a helyi és helyben érdekelt lakosok közvetlenül fordulhatnak hozzá kérdéseikkel.”

6. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. § Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. november 24. napjával.