Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 03. 03

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.03.03.

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Csanádpalota város polgárai és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Csanádpalota Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményekre,

b) az a) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

3. § (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, melynek keretében:

aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége közösségi végzésének helyszínét biztosítja,

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőséget teremt.

ac) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

f) a tehetséggondozás- és –fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

4. § Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,

b) a lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése és gondozása, közösségi élet szervezése,

c) a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, internetezési lehetőség biztosítása,

d) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,

e) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,

f) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,

g) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása

h) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,

i) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,

j) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,

k) közreműködik táborok szervezésében

l) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését.

A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

5. § (1) Az Önkormányzat a rendelet 3. § és 4 § foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet.

(2) Az Önkormányzat a feladat ellátására önállóan alapít közművelődési intézményt, melynek típusa: művelődési ház.

(3) A közművelődési intézmény:

a) neve: Kelemen László Művelődési Ház, 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40.

b) gazdálkodási jogköre: önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezet feladatait a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(4) Az Önkormányzat biztosítja a feladatellátáshoz szükséges személyi és szakképzettségi feltételeket, annak pénzügyi fedezetét – teherbíróképességének figyelembevételével - az éves költségvetésében tervezi.

(5) A feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek az alábbiak szerint biztosítja:

a) Elsősorban pályázati úton gondoskodik a közművelődési intézmény épületének felújításáról, indokolt esetben bővítéséről, illetve a technikai felszereltségének korszerűsítéséről.

b) Éves költségvetésében tervezi a közművelődési intézmény működéséhez szükséges karbantartási munkák fedezetét, illetve a dologi kiadásokat.

(6) A közművelődési intézmény vezetője az intézmény munkatervét, rendezvénytervét minden év január 31. napjáig jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszti, illetve évente egy alkalommal beszámol az intézmény munkájáról.

(7) A közművelődési intézmény az alapdokumentumaiban (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, használati szabályok, stb) rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális és közművelődési célkitűzések megvalósításához.

(8) Képviselő-testület a közművelődési intézmény Használati szabályait a rendelet 1. melléklete, a térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások megnevezését és díjtételeit a rendelet 2. melléklete szerint jóváhagyja.

A közművelődési feladatellátás támogatása

6. § (1) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat igényli és lehetőségeihez mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve más kulturális tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését.

(2) Az Önkormányzat – anyagi lehetőségei függvényében – éves költségvetésében a civil szervezetek számára támogatást nyújthat.

(3) Az Önkormányzat a jogi személyiséggel nem rendelkező civil közösségek, amatőr művészeti csoportok munkájának támogatására a közművelődési intézmény költségvetésében támogatási keretet különíthet el, amelynek felosztásáról az intézmény vezetője dönt.

7. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a településen lévő nemzetiségi önkormányzatokkal,

b) a településen működő köznevelési intézményekkel,

c) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,

d) egyházzal és a

e) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.

(3) Az Önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről

a) a Palotai Krónikában,

b) plakátok, szórólapok útján,

c) a települési honlapon

d) a település hivatalos Facebook oldalán

ad tájékoztatást a város lakossága részére.

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

8. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és jelen rendelet által meghatározott feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályok alapján látja el.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület napirendjére tűzött szakmai beszámolók megtárgyalásával, indokolt esetben szakértői vélemények kikérésével látja el.

(4) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében legfeljebb 3 évi időtartamra Közművelődési Kerekasztal alapítható.

Záró rendelkezések

9. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

1. melléklet

KELEMEN LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ
HASZNÁLATI SZABÁLYAI
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelemen László Művelődési Ház használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 73. §(1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél." A város közművelődési intézményének szolgáltatásait , programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatb·an foglalt feltételeket elfogadja.
A Használati Szabályzat célja
A Használati Szabályzat az intézmény házirendjét, általános előirásait, továbbá a II. fejezetben felsorolt helyiségek használatának és hasznosításának egyedi szabályait hivatott rögziteni.
Az intézmény használatakor automatikusan érvényesíteni kell az itt nem leírt, de a közintézmények működését meghatározó jogszabályokat (pl.: a Nem dohányzók védelméről, a Szerzői Jogról szóló, stb. rendelkezések) és az intézmény működését leíró egyéb jogszabályzatokat (pl. Szervezeti és Működési Szabályzat, Munka és Tűzvédelmi Szabályzat, stb.)
A Használati Szabályzat hatálya kiterjed
- az intézmény közalkalmazottaira és külső munkatársaira a foglalkoztatás módjától, formájától és időtartamától függetlenül,
- az intézménnyel szolgáltatói szerződés keretében jogviszonyban álló szolgáltatókra,
- az intézmény által fenntartott művészeti csoportokra,
- a rendezvények, programok látogatóira,
- az intézményt igénybe vevő oktatási intézmények diákjaira és azok kísérőire azzal, hogy a diákok szabálykövetéséért a kísérő pedagógus teljes körű felelősséggel tartozik,
- civil szervezetekre,
- valamennyi, az intézmény szolgáltatásait szerződés keretében igénybe vevő jogi és természetes személyekre,
Az intézmény alapadatai:
Fenntartója: Csanádpalota VárosI Önkormányzat
cím: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Neve: Kelemen László Művelődési Ház
Címe: 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40.
Levelezési cím: 6913 Csanádpalota, Szent István utca 40.
Telefon: 06-62/263-048
Elektronikus levélcím: muvelodesi.haz@csanadpalota.hu
A nyitva tartás rendje
A nyitva tartás fogalma:
Az. a meghatározott időszak, amelyben a művelődési ház elsősorban saját, munkatervében szereplő, vagy igény szerint létrehozott, saját szervezésű szakmai programjaira látogatókat fogad.
A nyitva tartás nem azonos az működtetési idővel és szolgáltatás keretében igény szerint módosítható.
Nyitva tartási idő:
Hétfő: Szünnap
Kedd: 8,00-12,00 13,00-20,00 (rendezvényfüggő)
Szerda: 8,00-12,00 13,00-20,00 (rendezvényfüggő)
Csütörtök: 8,00-12,00 13,00-20,00 (rendezvényfüggő)
Péntek: 8,00-12,00 13,00-21,00 (rendezvényfüggő)
Szombat: 8,00-12,00 13,00-20,00 (rendezvényfüggő)
Vasárnap: 8,00-12,00 13,00-20,00 (rendezvényfüggő)
A látogatókra vonatkozó szabályok
A Művelődési Ház szolgáltatásait nyitvatartási időben bárki igénybe veheti, aki a használatára vonatkozó szabályokat elfogadja és betartja.
Belépődíjas rendezvény látogatásának feltétele a jegyvásárlás.
14 év alatti látogatók szülői kíséret nélkül 20 óráig tartózkodhatnak az épületben.
A szolgálati helyiségekben látogató, vendég csak intézményvezetői engedéllyel tartózkodhat.
A látogatók zavartalan művelődése és szórakozása érdekében az intézmény területén tilos:
- közízlést sértő /rendezetlen, piszkos/ öltözék viselése,
- a rendezvények és foglalkozások zavarása hangoskodással, megbotránkoztató magatartással,
- ittas állapotban az intézménybe történő belépés és ott tartózkodás,
- 18 év alatti látogatók az erre kijelölt helyen sem dohányozhatnak és fogyaszthatnak szeszes italt
Az. intézmény vagyonában okozott kárért a látogató teljes körú kártérítéssel tartozik.
Az intézményvezető a jelen fejezetben szereplő előírásokat (házirendben) az intézmény látható helyein a lakosság tájékoztatása céljából kifüggeszti.
Intézmény helyiségei igénybevételének szabályozása
A helyiségek igénybevételi szándékát az intézményi szakalkalmazottaknak legalább 3 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell bejelenteni. A szakalkalmazottak az állandó közművelődési programok időpontjának figyelembe vételével biztosítják a helyet az igénylőknek. Több kérelmező esetén az intézményvezető véleményének kikérésével és figyelembe vételével kell dönteni.
A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (márc. 15., Húsvét vasárnap és hétfő, aug. 20., nov. 1., és december 24-25-26.) nem vehetők igénybe , kivéve az önkormányzat és intézményeinek saját szervezésű rendezvényeit.
A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe az intézmény helyiségeit kampányrendezvény tartás céljából (egyeztetés szerint)
A művelődési ház helyiségeinek költség térítésére vonatkozó szabályozása
Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:
A fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló rendezvények,
E szabályzatban meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása,
A településen működő iskola, civil szervezetek/civil társaságok általi igénybevétel, azon rendezvényeik tekintetében, amelyek a város számára nyitottak és ingyenesek.
Az intézmény szakmai munkatervében szerepló művészeti csoportok és klubok ingyenes teremhasználati lehetőséget kapnak heti 1 alkalommal
A lakosság ingyenes egészségügyi szűrése/vizsgálata,
A lakosság általi vagy a település lakosságát kiszolgáló, közérdekű nem belépő fizetéséhez kötött rendezvények, programok esetén.
A díjmentes igénybevétel alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat.
Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:
Üzleti célú tevékenységek igénybevételére,
A nem önkormányzat és intézményei által, valamint más szervezetek által rendezett belépődíjas zenés, táncos rendezvények,
Magánszemélyek részére, az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására.
Bérleti szerződésre vonatkozó szabályok
A teremigényt minden esetben írásban kell jelezni és visszaigazolni. A teremigény jelzése és a teljesíthetőség visszaigazolása egyik fél részéről sem jelent kötelezettségvállalást.
Kötelezettségvállalás a terembérleti szerződés mindkét fél részéről történő aláírásával keletkezik.
A Művelődési ház helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére az intézmény szakalkalmazottjai jogosultak.
A bérleti szerződés tartalma:
• megállapodó felek adatai:
• a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése,
• a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény időpontja és pontos időtartama,
• használati díjának, valamint a fizetés módjának rögzítése
• használat időtartamának meghatározása,
Alapszolgáltatás:
- székek
- asztalok
- fütés-világitás
Technika:
- fény- és hangtechnikai eszközök
- egyéb audiovizuális és informatikai eszközök
A müvelödési ház szakfeladat-ellátását, rendezvényeit kiszolgáló fény- és hangtechnikai eszközöket kizárólag az intézménnyel jogviszonyban álló, megfelelő végzettséggel / gyakorlattal rendelkező szakember használhatja.
Technikai eszközöket az épületből kivinni kizárólag az intézmény által szervezett rendezvényekre lehet.
Az eszközök kizárólag az intézménnyel jogviszonyban álló szakemberrel bérelhetők. Tárolásuk zárt helyen történik.
Protokoll:
- terítők
- poharak
- evőeszközök, stb.
Ügyelet:
Az intézmény közalkalmazottai által történő, nyitva tartási időn kívüli teremhasználat- és rendezvény-felügyelet.
- Típusai: - általános
- technikai (takarítás, berendezés)
A bevételszerző, szolgáltatói ügyeletek nyitva tartási időn kívüli ellátására az intézmény alkalmazottai nem kötelezhetöek.
Jelenleg az 1.sz. mellékletben szereplő díjakat alkalmazza a művelődési ház.
Káresemény kezelése:
A kár keletkezésekor a bér1ő és a bérbeadó által aláírandó jegyzőkönyvet kell fölvenni, mely rögzíti a kár keletkezésének körülményeit és okát is. Amennyiben a bérlő a jegyzőkönyvet nem írja alá és a károkozást nem ismeri el, az ügyeletes köteles azonnal hatósági közreműködést kérni.

2. melléklet

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE ÉS DÍJTÉTELEI
A Kelemen László Művelődési Ház térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásinak megnevezése és díjtételei a következők:
1.) Helyiségek bérlete

Helyiség megnevezése

Díjtétel

Megjegyzás

1.

nagyterem / alkalom

10.500,-Ft

adómentes

2.

lakodalom esetén nagyterem/nap

40.000-, Ft

adómentes

3.

előtér / alkalom

5.250,-Ft

adómentes

4.

emeleti nagyterem / alkalom

2.625,Ft-

adómentes

5.

emeleti kisterem / alkalom

1.300,-Ft

adómentes

2.) Eszközök bérlete

Eszköz megnevezése

Díjtétel

Megjegyzés

1.

mélytányér

12.-Ft-+ ÁFA /db

2.

lapos tányér

12.-Ft + ÁFA/db

3.

csemegés tányér

12,-Ft+ÁFA/db

4.

jénai tál

48,-Ft+ÁFA/db

5.

jénai fedő

48,- Ft+ÁFA /db

6.

porcelán tál

48,- Ft+ÁFA /db

7.

műanyag tál

30,- Ft+ÁFA db

8.

nagy pohár

12,- Ft+ÁFA /db

9.

kis pohár

12, Ft+ÁFA/ db

10.

hamutál

12,-Ft+ÁFA/db

11.

só-bors tartó

12,- Ft+ÁFA /db

12.

merőkanál

30,- Ft+ÁFA /db

13.

kanál

18,- Ft+ÁFA /db

14.

villa

18,- Ft+ÁFA /db

15.

kés

18,- Ft+ÁFA /db

16.

kenyeres kosár

12,- Ft+ÁFA /db

17.

műanyag rekesz

48,- Ft+ÁFA /db

18.

asztalterítő

48,- Ft+ÁFA/ db

19.

műanyag tálca

48,- Ft+ÁFA /db

20.

váza

12,- Ft+ÁFA /db

21.

szék

24,- Ft+ÁFA /db

22.

asztal

180,-/ Ft+ÁFA db

3.) Az eszközök bérbeadása átadás-átvételi elismervény ellenében történhet.
1

A bevezető a Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.