Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 7/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2020. 01. 01

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2018. (VIII. 30) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ÖR) 6. § da) pontját törli, helyébe az e rendelet által meghatározott 6. § da) pont lép:

 "6. § Az adó évi mértéke:

 da)      garázs, gépjármű tároló m2-ben számított hasznos alapterületére 300,- Ft/m2/év;”.”

2. § Az ÖR. 10. § a) pontját törli, helyébe az e rendelet által meghatározott 10. § a) pontja lép:

            „10. § Az adó évi mértéke:

            a) belterületi telek esetében: 30,- Ft/m2/év,”

3. § Az ÖR. 12. § -át törli, helyébe az e rendelet által meghatározott 12. § lép:

            „12. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft.”


4. § Ez a  rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kulcs, 2019. november 28.                                    Jobb Gyula                                          Dr. Neumann Helga

                                     polgármester                                         jegyző
Záradék:


A rendeletet  kihirdettem   2019. november 28.  napján.
 Dr. Neumann Helga                              

 jegyző