Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019.(VI.17.) önkormányzati rendelete

a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról *

Hatályos: 2019. 07. 01- 2019. 06. 30

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (3) bekezdésében, valamint a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 3/2011. (01.28) Ktth. számú kijelölő határozatában kapott felhatalmazás - alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Az intézmény keretein belül biztosított alapellátásban az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és az idősek, fogyatékosok és hajléktalanok nappali ellátása valamint a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, az e rendeletben meghatározott kivételekkel.”


2. §


A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(6) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Tengelic településeken biztosít az intézmény.”


3. §


A Rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(7) Támogató szolgáltatást, fogyatékosok, valamint hajléktalanok nappali ellátását kizárólag Paks településen biztosít az intézmény.”


4. §


A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„8. § A családsegítő szolgáltatás az Szt. 64. §-a és 64/A. §-a szerinti általános és speciális szolgáltatás keretében nyújt segítséget az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, életvezetési képesség megőrzése céljából.”


5. §


A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„9. § A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ennek érdekében

a) ellátja a Gyvt. 39. §-ában és 39/A. §-ában foglaltakat,

b) szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a Gyvt. 40. §-ában és 40/A. §-ában meghatározottak szerint.”


6. §


A Rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) Térítésmentes a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői ellátás, hajléktalanok nappali ellátása igénybevétele.”


7. §


A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.”


8. §


A Rendelet 19. § (2) bekezdésében hivatkozott, a szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját tartalmazó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


9. §


Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.


Paks, 2019. június 17.
                       Szabó Péter                                                                                            Dr. Blazsek Balázs

                       polgármester                                                                                           címzetes főjegyző* A képviselő-testület a rendeletet a 2019. június 13-i ülésen fogadta el.


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2019. június 17-én kihirdetésre került.
                                                                                                                                      Dr. Blazsek Balázs

                                                                                                                                      címzetes főjegyző

Mellékletek