Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019(X.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 26/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 24- 2019. 10. 24

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2019.(X.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 26/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők, bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:1.§


  1. E rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzati képviselőket munkájukért havonta bruttó 100.000,- Ft összegű alapdíj illeti meg.  1. E rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok elnökeit – az alapdíjon felül - havi bruttó 80.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.


  1. E rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok képviselő tagjait – az alapdíjon felül - havi bruttó 40.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.


  1. E rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A bizottságok nem képviselő tagjait a bizottságban végzett munkájukért havi bruttó 40.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.Záró rendelkezések


2.§


(1) E rendelet 2019. október 24-én 17.00 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) E rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző köteles gondoskodni.Veresegyház, 2019. október 24.
                Garai Tamás sk.                                                                                              Pásztor Béla sk.

                 jegyző                                                                                                               polgármester


Záradék:


E rendelet 2019. október 24-én 16.30 perckor került kihirdetésre.
Garai Tamás

jegyző

Mellékletek