Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2019. 02. 21- 2022. 12. 31

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról

2019.02.21.

Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.  § (1) Kuncsorba községben kommunális adókötelezettség (a továbbiakban: adó) terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott magánszemélyeket.

(2) Az adókötelezettség keletkezését és megszűnését a Htv. 25. §-a szabályozza.

Az adó mértéke

2.  § Az adó mértéke adótárgyanként (ideértve a bérleti jogot is) évi 6.000 forint.

Adómentesség, adókedvezmény

3.  § Mentes az adókötelezettség alól:

a) a külterületen lévő lakás és az ahhoz tartozó valamennyi nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport,

b) a belterületi közművesített telek az adó 50 %-áig,

c) a belterületi közmű nélküli telek az adó 100 %-áig.

Záró rendelkezések

4.  § Jelen rendeletet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2003. (XII. 15.) számú rendelete.