Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (I.30.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 01- 2019. 01. 31

Balatonmagyaród Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


2/2019. (I.30.) önkormányzati rendelete


a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. §

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (4) és (5) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:  1. § „(4) A támogatás összege óvodásoknak 15.000 Ft, az általános iskolába, valamint a középfokú intézményekbe járó tanulók esetében 20.000 Ft, a felsőfokú intézményben tanulók esetében 30.000 Ft. A támogatás tárgyév szeptember 30-ig kerül kifizetésre.


(5) Azok a tanulók, akiknek a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga:

a) általános 5-8. évfolyamon tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek esetében 4,5 vagy ezt meghaladja

b) középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló esetében 4 vagy ezt meghaladja

c) felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgató tanulmányi átlaga 3,5 vagy ezt meghaladja a (4) bekezdésben foglalt összegen felül 10.000 Ft összegű támogatásban részesülnek.”


  1. §


A Rendelet 12/C. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


12/C. § „(1)   A képviselő-testület az étkeztetésben részesülő balatonmagyaródi lakcímmel rendelkező személy napi egyszeri meleg étkezéséhez 70 Ft/napi adag összeggel hozzájárul 2019. január 1. napjától.”


  1. §


A Rendelet 16. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


16. § „(2) Az életkora miatt rászoruló személy az, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.”


  1. §


A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.Záró rendelkezések

4. §


E rendelet 2019. február 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Kalász Mátyás                                   Papné Szabó Mónika

 polgármester                                                jegyző
A rendelet kihirdetve:

Balatonmagyaród, 2019. január 30.Papné Szabó Mónika

        jegyző
  1. melléklet

A szociális étkezésért fizetendő térítési díjak
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.


Balatonmagyaród Község Önkormányzata a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár szolgáltatótól szerződéssel vásárolt 1 adag ebéd ára: bruttó 815 Ft.


Szolgáltatási önköltség =       815 Ft/fő/nap


Állami támogatás összege = 221 Ft/fő/nap


Intézményi térítési díj =      594 Ft/fő/napSzociális étkezők személyi térítési díja a rendelet 12/C. §-ának figyelembevételével:


I. 44.000 Ft-ot el nem érő jövedelem esetében:     380,-Ft/fő/ellátási nap

II. 44.001 Ft feletti jövedelem esetén:                   525,-Ft/fő/ellátási napAz intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.