Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 15- 2020. 06. 30

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. §


A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

289.167.371 Ft

Költségvetési bevétellel

354.808.732 Ft

Költségvetési kiadással

-65.641.361 Ft


-14.551.145 Ft


-51.090.216 Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési


           felhalmozási

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (5)  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év maradványának igénybevételét rendeli el.


3. §


A költségvetés részletezése


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.2., 9.3., mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat céltartalékot nem képez.


4. §


Az előirányzatok módosítása


Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


5.§

 Egyéb rendelkezések


(1) A  szociális étkeztetés intézményi térítési díja 417 Ft + ÁFA.

(2)   A szociális étkezők térítési díjának kiszámításánál alkalmazandó kedvezmények:  

  • a térítési díj 30%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 110%- át.
  • a térítési díj 50%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130%- át.
  • a térítési díj 80%- át kell fizetnie annak, akinek, illetve akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át.

(3)  A szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd kihordásának térítési díja 42 Ft + ÁFA/ ebéd.

(4) Intézményi térítési díjak:

Óvodai térítési díj: 328 Ft + ÁFA

(5) Fiatalok otthonteremési támogatás 2019. évi kerete: 4.000.000,- Ft.


6. §


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózd Kistérség Többcélú Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


7. §

Záró és vegyes rendelkezések


(1)   A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2)   A rendelet 5. §-a 2019. március 1. napjával lép hatályba.

(3) Hatályát veszti Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/1994. (I.26.) rendelet a községre vonatkozó közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2008. (X.15.) a közkifolyók használatában érdekeltek vízdíjfizetési kötelezettségéről szóló 7/1994. (III.28.) rendelete és módosításokkal egységes szerkezetben, Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelete a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról.
        Kovács Szilárd sk.                                                            Henyecz Sándorné sk.

            polgármester                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetésre került 2019. február 14-én.                                                                                               Henyecz Sándorné sk.

                                                                                                           jegyzőMellékletek