Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019(XI.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 26/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 08- 2019. 11. 08

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2019.(XI.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 26/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításárólVeresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők, bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


A rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) E rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Városi Önkormányzat képviselőire, a tanácsnokra, a bizottságok nem képviselő tagjaira.


2. §


A rendelet 2. §-a kiegészül a (2a) bekezdéssel:

 (2a) A tanácsnokot munkájáért havonta bruttó 100.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.


3. §


A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíját a Polgármesteri Hivatal havonta, minden hó 10. napjáig fizeti ki. A tiszteletdíj jogosságát a bizottság elnöke igazolja.Záró rendelkezések

4 .§


(1) E rendelet 2019. november 8-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) E rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző köteles gondoskodni.Veresegyház, 2019. november 7.                Garai Tamás sk.                                                                                              Pásztor Béla sk.

                 jegyző                                                                                                                             polgármesterZáradék:


E rendelet 2019. november 7-én került kihirdetésre.
Garai Tamás

jegyző

Mellékletek