Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2019. (IV.17.) önkormányzati Rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi szabályairól szóló 2/2019. (II.13) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 1. sz. módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 18- 2019. 04. 18

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


bevételi főösszegét 696.816 e Ft-ban

kiadási főösszegét 696.816 e Ft-ban

állapítja meg.                 

2. §


(1) A R. 4. §. 1-2. és 5. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

(1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –

(2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú –

(5) bekezdésének   5. számú melléklete helyébe, e rendelet 5.  számú –

melléklete lép.


(2) A R. 3-4., valamint 6-12. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.