Kunfehértó Község Képviselő-testületének 5/2019 (IV.24..) önkormányzati rendelete

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2019. 04. 24

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


(1) Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település életének fejlesztése, szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapítása, hírnevének öregbítése terén hosszabb időn át kimagasló munkát végző magánszemélyek e tevékenységének elismerése érdekében "Kunfehértó Díszpolgára" kitüntetést alapít. A kitüntetés posztumusz is adományozható. 


(2) A kitüntetéssel emlékplakett és díszoklevél jár. Az emlékplakett 100 mm átmérőjű, kör alakú, kétoldalas bronzplakett. A plakett egyik oldalán a kunfehértói tó és a település belterületi utcaképének stilizált képe, másik oldalon a település címere látható. Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz kinyitott fedőlapjának belső oldalán az emlékérem anyagának színével megegyező (bronz) 70 mm x 40 mm nagyságú lapon a kitüntetett neve és a kitüntetés éve szerepel.


(3) A kitüntetéssel járó oklevél A/3 nagyságú, felirata tartalmazza a kitüntetett nevét, az adományozó Képviselő-testület döntésének számát, a döntés rövid indokolását, az adományozás dátumát. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá a Képviselő-testület körbélyegző lenyomatával.


(4)A kitüntetéssel nettó 75.000 Ft értékű tárgyjutalom jár.


(5) A díszpolgár jogai:

a) állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület nyílt ülésén,

b) állandó meghívott a szakmai jártassága szerinti önkormányzati bizottság üléseire,

c) a díszpolgár halála után a Képviselő-testület által adományozott dísz-sírhelybe temethető.


(6) A díszpolgár jogai gyakorlásának biztosítása a polgármester feladata.2.§


(1) Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon személyek vagy    közösségek részére, akik a                    

  1. természet védelmével;
  2. lakókörnyezet kulturált kialakításával;
  3. kiemelkedő tanulmányi vagy tudományos munka végzésével;
  4. művészeti vagy sporttevékenységgel; vagy
  5. egyéb támogató, karitatív, humanista tevékenységgel

járulnak hozzá Kunfehértó fejlődéséhez, tekintélyének emeléséhez,  "Kunfehértó Községért" kitüntetést alapít. A kitüntetés posztumusz is adományozható. 


(2) A"Kunfehértó Községért"  kitüntetéssel oklevél jár. Az oklevél  A/3 nagyságú, felirata tartalmazza a kitüntetett nevét, az adományozó Képviselő-testület döntésének számát, a döntés rövid indokolását, az adományozás dátumát. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá a Képviselő-testület körbélyegző lenyomatával.


(3) A kitüntetéssel nettó 50.000 Ft pénzjutalom, vagy ezen összegnek megfelelő értékű tárgyjutalom jár. A Képviselő-testület a kitüntetett személy, vagy közösség jutalmazásának formáját egyénileg bírálja el.


(4) A „Kunfehértó Községért” kitüntetés posztumusz adományozása esetén a (3) bekezdésben meghatározott pénzjutalom vagy tárgyjutalom nem adományozható.3.§


(1) A kitüntetések közül a "Kunfehértó Díszpolgára" kitüntetésből évente egy, a "Kunfehértó Községért" kitüntetésből évente három adományozható.


(2) A kitüntetések átadására évente egy alkalommal, a Falunapon, ünnepélyes keretek között kerülhet sor. A Képviselő-testület a kitüntetések átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.


(3) Posztumusz kitüntetést igazoló oklevelet a kitüntetett özvegyének, ennek hiányában gyermekeinek, ezek hiányában felmenőinek, ilyenek nem léte esetén pedig legközelebbi oldalági rokonának kell átadni, ezek hiányában a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni. Több azonos sorban átvételre jogosult esetén az átadási ünnepségre valamennyiüket meg kell hívni.


4.§


(1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, bizottságai, a polgármesteri hivatal vezetője, valamint az önkormányzati intézmények vezetői.


(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat minden év április 15-ig kell előterjeszteni.


(3) A kitüntetési javaslatot az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményével együtt a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.


(4) A kitüntetések adományozására a képviselő-testület jogosult.5.§


(1) A kitüntetett személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.


(2) Ugyanazon kitüntetett személy számára történő adományozásnak időbeni korlátja nincs.


6.§


(1) A Képviselő-testület megfoszthatja kitüntetésétől azt a személyt, aki arra méltatlanná vált.


(2) A kitüntetéstől megfosztott személy az adományozást tanúsító díszoklevelet, plakettet a Képviselő-testület határozatának meghozatalát követő 15 napon belül köteles a polgármester részére átadni. A megfosztás tényét a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni.


7. §


(1) Ez a rendelet 2019. április 24-én 17.00 órakor lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2000. (IX.15.) Kt. sz. rendelet.


Kunfehértó, 2019. április 24.                       (: Huszár Zoltán :)                                              (: Kristóf Andrea :)

                            polgármester                                                            jegyző          ZÁRADÉK:A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Kunfehértó, 2019. április 24.


(: Kristóf Andrea :)

jegyző