Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 12. 27

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2023.12.27.

Csányoszró Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendjéről.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

Csányoszró Község Önkormányzata.
(2) Az önkormányzat székhelye, pontos címe:
7964 Csányoszró, Kossuth u. 64.
(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet:
Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Csányoszró község közigazgatási területe.

2. § Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

3. § Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot.

4. § Az önkormányzatnak nincs hivatalos lapja.

5. § A települési képviselők száma a polgármesterrel együtt 5 fő. A képviselők névsorát a rendelet melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

Az önkormányzat feladata, hatásköre

6. § Csányoszró Község Önkormányzata ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 20. § (1) bekezdése szerinti feladatokat.

7. § A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletében felsorolt hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza.

8. § Az Mötv.42. §-ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás,

b) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.

III. Fejezet

A képviselő-testület működése

1. A képviselő-testület üléseinek száma

9. § A képviselő-testület rendes ülést és szükség szerint rendkívüli ülést tart.

10. § (1) Évente legalább 6 alkalommal kell rendes ülést tartani.

11. § (1) Rendkívüli ülést kell összehívni

a) az Mötv. 44 §-ban meghatározott esetben,

b) ha a testületi ülés összehívását más hivatalos szervek kezdeményezik.

c) a polgármester megítélése szerint az (1) bekezdésen kívüli esetben a képviselő-testület összehívására van szükség.

2. A képviselő-testületi ülések összehívása

12. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester gyakorolja.

(2) A polgármesteri és a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az ügyrendi bizottság elnöke hívja össze a képviselő-testületet, és vezeti a képviselő-testület ülését.

(3) A képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére kell összehívni.

(4) Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, a képviselő-testület ülését a székhelyen kívül máshová is össze lehet hívni.

13. § A képviselő-testület rendkívüli üléseit a rendes ülés összehívására jogosult személy hívja össze.

14. § (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kiküldésével történik.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell

a) az ülés helyét,

b) az ülés időpontját,

c) a tervezett napirendeket,

d) a napirendek előadóit,

e) a képviselő-testület ülése összehívójának megnevezését.

(3) A meghívóhoz mellékelni kell a jegyző által jogszerűségi szempontból megvizsgált előterjesztéseket.

(4) Az írásos előterjesztés oldalterjedelmét indokolt esetben a polgármester legfeljebb 20 gépelt oldalra korlátozza.

(5) Az előterjesztésben szereplő rendelettervezet szakszerű elkészítéséről a jegyző gondoskodik, aki e tevékenységébe szükség szerint bevonja a hivatal tárgy szerinti illetékes személyeit, valamint külső szakértőt.

(6) A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 3 nappal ki kell küldeni. A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintettekhez való eljuttatásáról.

(7) A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni

a) a képviselőknek,

b) a jegyzőnek,

c) a tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőinek,

d) a bizottságok nem képviselő tagjainak,

e) a nem állandó meghívottaknak

ea) az előterjesztőknek és

eb) akiket az ülés összehívója megjelöl.

(8) A (7) bekezdés e) pontjában megjelöltek számára a meghívóban meg kell jelölni azt, illetve azokat a napirendi pontokat, melyekre a meghívás történik.

15. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos meghívóval és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik.

(2) Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással,

b) elektronikus levélben (e-mailben),

c) egyéb szóbeli meghívással.

(3) A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő eljuttatását.

16. § (1) A képviselő-testület ülésén a képviselők szavazati joggal vesznek részt.

(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan

a) a jegyzőt,

b) a bizottság nem képviselő tagját,

c) a nem képviselő-testületi tagokból választott alpolgármestert,

d) az illetékes országgyűlési képviselőt,

e) az e rendelet által meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit.

(3) Tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi pontjához kapcsolódóan a meghívottak közül

a) az önkormányzat intézményének vezetőjét,

b) akit egy-egy napirendi pont tárgyalására hívtak meg.

17. § (1) A képviselő-testület üléséről a lakosságot a meghívó hirdetőtáblára történő kifüggesztésével tájékoztatni kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a meghívók kiküldésével egyidőben meg kell tenni.

3. A képviselő-testület ülésének vezetése

18. § (1) A képviselő-testület ülésének vezetése során jelentkező feladatok:

a) a képviselő-testület határozatképességének megállapítása,

b) a napirend előterjesztése, elfogadtatása,

c) az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése,

d) napirendenként

da) a vita levezetése, ezen belül hozzászólásokra, kérdésekre, kiegészítésekre a szó megadása,

db) a vita összefoglalása,

dc) az indítványok szavazásra való feltevése,

dd) a határozati javaslatok szavaztatása,

de) a szavazás eredményének megállapítása pontosan, számszerűen,

df) a napirend tárgyában hozott döntés vagy döntések kihirdetése,

e) a rend fenntartása,

f) az ügyrendi kérdések szavazásra bocsátása és a szavazás eredményének kihirdetése,

g) az időszerű kérdésekről tájékoztatás,

h) tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről,

i) az ülés bezárása,

19. § (1) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább a képviselőknek több mint a fele, azaz 3 fő jelen van.

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. Ez esetben az előterjesztéseket nem kell mellékelni.

20. § (1) Az ülés vezetője előterjeszti a napirendi pontokat. A képviselő joga, hogy javaslatot tegyen a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pontok felvételére, az előterjesztett egyes napirendi pontok törlésére.

(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül dönt.

21. § (1) A képviselő-testület ülése az ülésen tárgyalt napirendek alapján nyilvános vagy zárt.

(2) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.

(3) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.

(4) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek rész.

22. § (1) Előterjesztés nélkül napirendi pontot nem lehet tárgyalni. Írásos előterjesztés nélkül nem lehet tárgyalni a rendeletalkotással összefüggő napirendet.

(2) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet az indoklással és a határozati javaslat az indoklással.

23. § (1) A napirendi ponttal kapcsolatban az előterjesztőhöz a képviselőnek és a meghívottnak joga van kérdést intézni.

(2) A napirendi pont vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre.

24. § Az ülésvezető a vita lezárása után elsőként a módosító, majd az eredeti határozati vagy rendelet javaslatot teszi fel szavazásra. A szavazás előtt ellenőrzi a testület határozatképességét.

25. § A képviselő-testület a döntéseit az ülésen az Mötv. 47. § (2) bekezdése szerinti egyszerű többséggel, vagy minősített többséggel hozza.

26. § (1) Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) egybehangzó szavazata szükséges az Mötv. 50. §-ban meghatározott ügyekben hozott döntések esetében.

(2) Az önkormányzat nem él az Mötv. 50. §-ban rögzített azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban saját hatáskörben további, minősített többséget igénylő ügyeket határozzon meg.

4. A képviselőtestület döntései

27. § (1) A képviselő-testület döntései

a) a határozat,

b) a rendelet.

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt

a) a napirend meghatározásáról,

b) az ügyrendi kérdésekről,

c) a képviselői felvilágosítás-kérésről, valamint a felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról.

28. § (1) A képviselő-testület a 27. § (1) bekezdésben meghatározott döntéseit

a) nyílt szavazással, ezen belül:

aa) nem név szerinti nyílt szavazással

ab) név szerinti nyílt szavazással,

b) titkos szavazással

hozza.

(2) A nyílt szavazás során a szavazat jelzése kézfelemeléssel történik. Először a jegyző az igen szerinti válaszra kér szavazást, majd a nem szavazatokra, végül a tartózkodásra. Az összesített szavazatok számának meg kell egyezniük az ülésen szavazati joggal résztvevők számával.

(3) A jelenlévő képviselők egynegyedének indítványozására név szerinti szavazást kell tartani.

(4) Az önkormányzat nem él az Mötv. 48. § (3) bekezdésében rögzített azon lehetőséggel, hogy a jelen szervezeti és működési szabályzatban saját hatáskörben további, név szerinti szavazást igénylő ügyeket határozzon meg.

(5) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. A nyilatkozaton szerepeltetni kell az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, valamint azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott.

29. § (1) A titkos szavazással dönt a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés szerinti ügyekben akkor, ha azt a képviselők egynegyede indítványozza.

(2) A titkos szavazás lebonyolításáról az esetenként megválasztott 3 fős munkacsoport gondoskodik. A munkacsoport tagjainak meghatározása külön határozathozatal nélkül történik, és csak adott alkalomra vonatkozik.

(3) A titkos szavazás során a képviselők a hivatal pecsétjével ellátott szavazólapon a számunkra megfelelő válasz (igen, nem, tartózkodom) előtti négyzetbe tett X jelöléssel jelölik meg az ülés vezetője által feltett javaslattal kapcsolatos döntésüket. Érvénytelen az a szavazócédula, amelyen a képviselő nem, vagy egynél több választ jelölt meg.

(4) A titkos szavazás eredményéről a 3 fős munkacsoport külön jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza legalább az ülés napját, helyszínét, a napirendi pontot, azt, hogy a szavazás melyik javaslatra vonatkozott, és hogy mi lett a szavazás számszaki eredménye (mennyi az igen, a nem és tartózkodom szavazat). A szavazólapokat a szavazást követően a munkacsoport megsemmisíti. A munkacsoport tagjai által aláírt jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

30. § Az ülés vezetője megállapítja a szavazás eredményét, és ennek megfelelően megállapítja, hogy a testület a szavazásra feltett határozatot, vagy a rendeletet elfogadta, vagy elutasította.

31. § A képviselő-testület - 30. § szerinti elfogadott - határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A határozatok jelölése a következő formában történik:
Csányoszró Község Önkormányzat képviselő-testületének ...../..... (..... .....) határozata a -ról.

32. § A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.

33. § A képviselő-testület rendeleteit a naptári év elejétől folyamatos, növekvő sorszámmal kell ellátni. A rendeletek sorszáma mellett fel kell tüntetni a rendelet kihirdetésének időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).

A rendeletek jelölése a következő formában történik:

Csányoszró Község Önkormányzat képviselő-testületének

...../..... (..... .....) rendelete a ...........................................-ról.

34. § (1) A képviselőnek joga van az Mötv. 32. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott felvilágosítás-kérési joggal írásban élni.

(2) Felvilágosítás-kérésnek az a kérdés- és problémafelvetés minősül, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, vagy valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével.

(3) A felvilágosítás-kérést a polgármesternél az ülés előtt 8 nappal írásban kell benyújtani.

(4) Amennyiben a felvilágosítás-kérést a (3) bekezdésben előírt határidőn túl vagy a képviselő-testület ülésén nyújtják be, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező esetben az ülést követő 15 napon belül, írásban kell válaszolni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

35. § (1) Az ülés vezetője felel a képviselő-testületi ülés rendjének biztosításáért.

(2) Az ülés tanácskozási joggal résztvevő tagjai az ülésen a hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel jelzik.

(3) A tanácskozási joggal rendelkezők részére a hozzászólási jogot az ülés vezetője adja meg, így egy időben csak egy személy rendelkezik hozzászólási joggal.

(4) A hozzászólást korlátozni lehet.

36. § (1) Amennyiben az ülésen résztvevő, tanácskozási joggal nem rendelkező személy az ülés rendjét hozzászólásával megzavarja, az ülés vezetője felhívja e magatartás megszüntetésére.

(2) Ismételt rendzavarás esetén az ülés vezetője javasolhatja a képviselő-testületnek, hogy határozat nélkül döntsön 15 perc ülésezési szünet elrendeléséről.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti szünetet egy testületi ülés alkalmával maximum 2 alkalommal lehet elrendelni. A harmadik rendzavarást követően az ülés vezetője javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület az ülésen eddig tárgyalt napirendekre módosítsa az ülés napirendjét. Ha a testület a napirendi pontokra tett javaslatát elfogadta, az ülést az általános szabályok betartása szerint bezárja.

37. § (1) A testületi ülésen az elfogadott napirendi pontokon belül önálló napirendi pontként tájékoztatást kell adni a lejárt határidejű határozatokról és egyéb önkormányzati döntésekről.

(2) A testületi ülésen önálló napirendi ponton kívül is tájékoztatást kell adni az időszerű kérdésekről. A tájékoztatást végezheti az ülés vezetője, illetve az egyébként előterjesztésre jogosult személy.

5. A jegyzőkönyv

38. § (1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről ülésenként jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Mötv. 52. §-ában meghatározott tartalmi elemeket, valamint azt, amelyre vonatkozóan a jelen szervezeti és működési szabályzat a jegyzőkönyvi rögzítés követelményét előírja.

39. § (1) A jegyzőkönyvben a tárgyalt napirendi pontokként meg kell adni az Mötv. 52. § (1) bekezdés f-m) pontokat.

(2) A tárgyalt napirendeknél az Mötv. 52. § (1) bekezdés g) pontjaként legalább a tanácskozás lényegét jegyzőkönyvbe kell foglalni. A képviselő-testület valamely tagja kérésére a jegyző köteles a képviselő által elmondottakat szó szerint a jegyzőkönyvbe rögzíteni.

(3) A jegyzőkönyvben az Mötv. 52. § (1) bekezdés l) pontjaként a szavazás számszerű eredményét úgy kell rögzíteni, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy hányan szavaztak igennel, hányan nemmel, hányan tartózkodtak.

(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a képviselő-testület által hozott döntést. A határozatot a jegyzőkönyv szövegébe kell beépíteni, rendeletek esetében a jegyzőkönyv szövegében azt kell szerepeltetni, hogy a testület a rendeletet a jegyzőkönyv mellékletként elhelyezett rendelet szöveggel fogadja el. A rendelet szövegét ez esetben a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni.

(5) Zárt ülés jegyzőkönyve esetében rögzíteni kell azt, hogy a meghívottak milyen minőségben vannak jelen.

(6) A jegyzőkönyvet 1 példányban kell készíteni, amely irattári példány. A jegyzőkönyvet elektronikus úton kell megküldeni a kormányhivatalnak.

(7) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell

a) a meghívót,

b) az írásos előterjesztéseket,

c) a rendeletet, vagy

d) a képviselők kérése alapján

da) a képviselői indítványokat,

db) a képviselői hozzászólásokat,

dc) a képviselői interpellációkat.

40. § (1) A képviselő-testület dönt a jegyzőkönyv-hitelesítők választásának szükségességéről. A jegyzőkönyvet - ha megválasztásra kerültek - a jegyzőkönyv-hitelesítőknek is alá kell írniuk.

(2) Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali dolgozó jelenlétében lehet megtekinteni.

(3) A képviselő-testület jegyzőkönyveinek naptári évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülések jegyzőkönyveit beköttetni nem szabad.

IV. Fejezet

A közmeghallgatás, a helyi fórumok és az önszerveződő közösségek

41. § (1) Közmeghallgatást kell tartani az Mötv. 54. §-ában foglaltak szerint.

(2) A közmeghallgatáson köteles részt venni a képviselő-testület tagja, a jegyző, valamint a jegyző által kijelölt hivatali dolgozó.

(3) A meghirdetés során meg kell határozni a közmeghallgatás napirendjét.

(4) A közmeghallgatás kihirdetésére a képviselő-testület rendes ülésének összehívására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

42. § A közmeghallgatást a polgármester hirdeti meg és vezeti le. Akadályoztatása, távolléte esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

43. § (1) A képviselő-testület közmeghallgatásán az ülés vezetője először ismerteti a napirendi pontokat.

(2) A közmeghallgatás napirendi pontonként történik. Adott napirendi pontokhoz kapcsolódva először a képviselő-testületi ülésen előterjesztésre jogosultak tájékoztatást adnak.

(3) A közmeghallgatáson jelenlévők kézfelemeléssel jelzik a hozzászólási szándékukat.

(4) A hozzászólási jog megadása a képviselő-testületi ülésen történő hozzászólási jog megadásával egyezik meg.

44. § Az ülés vezetője az előre meghirdetett napirendi pontok ismertetését követően lehetőséget ad a megjelentek részére egyéb javaslatok és kérdések feltevésére.

45. § A közmeghallgatásról a jegyző a képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok betartásával jegyzőkönyvet készít.

V. Fejezet

A települési képviselő

46. § A települési képviselő eskü letételének megszervezése a jegyző feladata.

47. § (1) A települési képviselő – az Mötv. 32. § (2) bekezdés i)-k) pontjában meghatározottakon túl – köteles

a) tájékoztatni a választópolgárokat a képviselő-testület működése során hozott közérdekű döntésekről,

b) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,

c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei tekintélyét, hitelét óvni,

d) a tudomására jutott önkormányzati, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.

(2) A képviselő-testület a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontja alapján az alábbiak szerint határozza meg:

a) a képviselő köteles az ülésre pontosan megjelenni,

b) a képviselő az ülésre köteles a részére előterjesztésként megküldött anyagot áttekinteni,

c) a jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott a testületi ülésen meghatározott hozzászólási jogot szabályszerűen gyakorolni.

48. § (1) A települési képviselők járandóságairól az önkormányzat képviselő-testülete az Mötv. 35. § (1) bekezdése szerint külön rendeletben dönt.

(2) Az önkormányzati képviselő megbízatása az Mötv. 29-31/A. §-ban meghatározottak szerint szűnik meg.

(3) A képviselő összeférhetetlenségével, illetve az összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos szabályokat az Mötv. 36-37. §-a tartalmazza.

(3a) ) A képviselő-testület a képviselő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét e rendelet 3. melléklete 2. pontja szerint állapítja meg

VI. Fejezet

Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

49. § A képviselő-testület szervei:

a) a polgármester (alpolgármester),

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a jegyző,

d) a közös önkormányzati hivatal,

e) a társulás.

6. A polgármester és az alpolgármester

50. § (1) A polgármester főállásban látja el feladatait.

(2) A polgármesteri tisztség összeférhetetlenségi szabályait az Mötv. 72-73. §-a, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét az Mötv. 39. §-a és e rendelet 3. mellékletének 2. pontja, a polgármesteri tisztség megszüntetésnek szabályait az Mötv. 69-70/A. §-a tartalmazza.

51. § (1) A polgármester Mötv. 65. és 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további feladatai

a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,

b) meghatározza a jegyző képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatait,

c) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb szervezetekkel,

d) fogadóórát tart,

52. § (1) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal nem hozott döntést, a polgármester határozatot hozhat az alábbi ügyekben:

a) szociális ügyek,

b) gyermekvédelmi ügyek.

(2) A polgármester dönthet a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a két ülés közötti időszakban felmerül, halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő önkormányzati ügyekben:

a) önkormányzati saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtása esetén, ha a pályázati határidő a következő ülésig lejár,

b) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében, ha az elhárítása miatti intézkedést kell hozni.

53. § (1) A képviselő-testület egy alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester a feladatait a polgármester szóbeli és írásbeli irányításával, valamint a polgármester által meghatározott kiadmányozási rend szerint látja el.

7. A képviselő-testület bizottságai

54. § A képviselő-testület feladatainak eredményesebb ellátása érdekében egy állandó bizottságot hoz létre.

55. § (1a) A képviselő-testület állandó bizottsága az ügyrendi bizottság, amely ellátja a bizottságokra meghatározott valamennyi feladatot.

(1b) A bizottság kiemelt feladata a vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése.

56. § (1) Az ügyrendi bizottság tagjainak száma 3 fő.

(2) A bizottság tagjaira vonatkozó szabályokat az Mötv. 57-61. §-a határozza meg.

(3) A bizottság működésének szabályaira az Mötv. 60. §-át kell alkalmazni.

(4) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

8. A jegyző

57. § (1) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(2) A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai

a) tájékoztatást nyújt a képviselő-testületnek a képviselő-testület hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

b) tájékoztatást nyújt a bizottságnak a bizottság hatáskörét érintő jogszabályokról, azok változásairól,

c) gondoskodik a hivatali dolgozók továbbképzéséről,

d) biztosítja az önkormányzati rendeletek, a határozatok érintettekkel való megismertetését.

e) a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, illetve rendelet-nyilvántartás formájában,

f) a bizottság döntéseiről határozat-nyilvántartást vezet,

g) rendszeresen áttekinti az képviselő-testületi rendeletek felsőbbrendű jogszabályokkal való harmonizálását, ha jogszabálysértést tapasztal, írásban tájékoztatja a polgármestert,

h) gondoskodik a módosított képviselő-testületi rendeletek egységes szerkezetbe történő foglalásáról.

58. § (1) A jegyző gondoskodik a rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.

Helyben szokásos kihirdetési mód az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kihelyezés.

9. A Közös Önkormányzati Hivatal

79. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatal neve: Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal alapvető feladatait az Mötv. 84. § (1) bekezdése, további feladatokat az Mötv. 67. § b) pontja alapján polgármester is meghatároz. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője részére jogszabály feladatot és hatáskört állapít meg. A Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladat- és hatásköröket a Hivatal szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

10. Társulás

80. § (1) A képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulásai:

a) Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

b) Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

c) Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

d) Csányoszrói Intézményfenntartó Társulás

VII. Fejezet

A képviselő-testület gazdasági programja

81. § (1) A képviselő-testület a megbízatásának időtartama alatt a gazdasági program alapján működik.

(2) A gazdasági program tervezetének elkészítéséről, valamint a képviselő-testület elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

83. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.20.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Átruházott hatáskörök jegyzéke
A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök
1) Ellátja a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.tv.8. §. (4) bekezdéséből eredő feladat és hatásköröket.
2) Gyakorolja az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások felett a munkáltatói jogokat
3) Gyakorolja az önkormányzat – nem képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kinevezés esetén - közalkalmazottai felett a munkáltatói jogokat
4) Adatszolgáltatást teljesít a költségvetési hozzájárulás megállapításához alapul szolgáló adatokban bekövetkezett változásokról.
5) Elszámol a normatív költségvetési hozzájárulás igénybevételének jogosságáról.
6) Ellátja az önkormányzat tulajdonában álló létesítmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos, az azonnali intézkedést igénylő, állagmegóvási feladatokat.
7) Az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatásról szóló 4/2015.(II.27.) rendeletében kapott felhatalmazás alapján dönt

a) települési létfenntartási támogatásról,

b) települési temetési támogatásról;

c) települési gyermeknevelési támogatásról,

d) elrendeli a köztemetést .

8) Az önkormányzati jogokat, illetőleg a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben a hatáskörrel rendelkező szerv vezetőjéhez fordulhat.
9) A nem intézményi használatban lévő ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződések megkötése.
10) A biztosítási szerződések megkötése.
11) Gondoskodik a tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról a nyomvonal jellegű létesítmények fejlesztési célú elhelyezése érdekében benyújtott kérelmek esetén, az útburkolat teljes helyreállításának kötelezettsége mellett
12) Határozattal elutasítja a közterület felbontására irányuló, nem fejlesztési vagy vis major elhárítási céllal benyújtott, tulajdonosi hozzájárulás kiadására irányuló kérelmeket.
13) Gyakorolja a pénzügyi kötelezettséggel nem járó tulajdonosi jogosítványokat, amelyeket az építési törvény, a helyiséggazdálkodási törvény, a gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint a Ptk. határoz meg.
14) Dönt az önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmények számára gyors intézkedést igénylő, kötelezettségvállalással nem járó ügyekben. / Együttműködési megállapodás, szándéknyilatkozat, támogatási szerződés, stb./.

2. melléklet

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja

Szociális ellátás területén:

települési létfenntartási támogatás,
települési temetési támogatás
települési gyermeknevelési támogatásról,

4/2015.(II.27.) Ör.

- Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj pályázat

szabályzat alapjánKözművelődési, kulturális területen:

rendezvények, közösségi programok szervezése, lebonyolítása,

Költségvetési rendelet szerint

Egyéb területen :

- a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása:

Költségvetési rendelet szerint”

1. függelék a 2. melléklethez1

Az önkormányzat által ellátott szakfeladatok
Szakfeladat:

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4. 031030 Közterület rendjének fenntartása

5. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

8. 045120 Út, autópálya építése

9. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

10. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

11. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

12. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

13. 064010 Közvilágítás

14. 066010 Zöldterület-kezelés

15. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

16. 072111 Háziorvosi alapellátás

17. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

18. 082044 Könyvtári szolgáltatások

19. 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

20. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

21. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

22. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

23. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

24. 107052 Házi segítségnyújtás

25. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. függelék a 2. melléklethez

A képviselő-testület névsora
A települési képviselő-testület névsora
Polgármester: Mecskei Károly
Képviselők: Komóczi Richárd alpolgármester
Géczi Zsolt képviselő
Vida Balázs képviselő
Hosszú János képviselő

3. melléklet

Polgármesteri, alpolgármesteri, önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a (a továbbiakban: Ötv.) rendelkezéseinek figyelembevételével Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi polgármesteri, alpolgármesteri, önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozat kezelési szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) adja ki:

I. FEJEZET

1. Bevezető rendelkezések

A szabályzat hatálya kiterjed Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének valamennyi képviselőjére, a település polgármesterére, és alpolgármesterére (a továbbiakban együtt: képviselők), valamint a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal és a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal Magyarmecskei Kirendeltsége vagyonnyilatkozatok adminisztratív előkészítését, kezelését végző köztisztviselőjére (a továbbiakban: Hivatal).

2. A képviselői vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályok

1. A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a vonatkozó törvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezései szerint.

2. Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül a központi jogszabályokban meghatározott formában vagyonnyilatkozatot köteles tenni.

3. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a központi jogszabályban meghatározott forma szerinti vagyonnyilatkozatát.

4. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

5. A vagyonnyilatkozatot az Ügyrendi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tartja nyilván, és ellenőrzi. A képviselők vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével nyilvános.

6. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a Bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.

7. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a Bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen a Képviselő-testületet.

8. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Bizottság felhívására a képviselő köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a Bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.

II. FEJEZET

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok kezelése

1. A Bizottság elnöke írásban igazolja a vagyonnyilatkozat átvételét, amelyben szerepeltetni kell az átvett vagyonnyilatkozat(ok) számát, az átvett felhatalmazások megnevezését, az átvétel dátumát.

2. A képviselői vagyonnyilatkozat két példányából egyet a Bizottság elnöke zárt borítékban elhelyez a Hivatal külön erre a célra rendszeresített lemezszekrényében, a másik a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett képviselő saját példánya.

3. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az egyéb iratoktól elkülönítetten és együttesen kell a Hivatalban kezelni.

4. Az iratokat képviselőnként külön gyűjtőben, dossziéban kell tárolni. Az iratokat a keletkezésük sorrendjében kell elhelyezni.

5. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat a Hivatalnak iktatnia kell.

6. Amennyiben a vagyonnyilatkozatra kötelezett képviselői jogviszonya megszűnik, a Bizottság a jogviszony megszűnésének napján a vagyonnyilatkozatra kötelezett számára visszaadja a képviselői vagyonnyilatkozat, valamint a hozzátartozói vagyonnyilatkozat nála tárolt példányait.

7. Amennyiben a vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő házas-, illetve élettársról és gyermekről a vagyonnyilatkozatra kötelezett írásban bejelenti a Bizottság elnökének a közös háztartásban élés megszűnését, a Bizottság elnöke köteles haladéktalanul intézkedni a Hivatalnál tárolt valamennyi hozzátartozói vagyonnyilatkozat visszaadásáról.

2. A betekintési jog gyakorlásának szabályai

1. A képviselői vagyonnyilatkozatba célhoz kötötten jogosult betekinteni:

1.1. a képviselők tekintetében a Bizottság elnöke,

1.2. a Bizottság elnöke tekintetében a polgármester,

1.3. a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során az ellenőrzést lefolytató bizottsági tag,

1.4. jogvita esetén a bíróság,

1.5. a saját vagyonnyilatkozatába a nyilatkozattételre köteles képviselő.

2. A hozzátartozói vagyonnyilatkozatba célhoz kötötten jogosult betekinteni:

2.1. a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során az ellenőrzést lefolytató bizottsági elnök vagy bizottsági tag,

2.2. jogvitával összefüggésben a bíróság,

2.3. a saját vagyonnyilatkozatába a hozzátartozó.

3. A képviselő, illetve hozzátartozója a saját vagyonnyilatkozatába és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatban keletkezett iratokba célhoz kötötten betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kaphat.

4. A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatába bárki betekinthet, arról saját kezű feljegyzést készíthet (továbbiakban együttesen: betekintési jog).

5. A vagyonnyilatkozatokba való betekintés igényét a bizottság elnökének címezve kell kezdeményezni, az érintett kötelezetti vagyonnyilatkozat megjelölésével, és a betekintő nevének feltüntetésével.

A bizottság elnöke a kezdeményezésre a beérkezéstől számított 15 napon belül - első alkalommal jelen rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül, - tájékoztatja a kezdeményezőt a betekintés helyéről és idejéről.

6. A betekintés helyéről és idejéről az igénylővel egyidejűleg értesíteni kell az érintett kötelezettet is, lehetőséget biztosítva számára a személye megjelenésre.

7. A betekintés alkalmával a bizottság elnöke vagy a bizottság általa felhatalmazott képviselő tagja, továbbá a jegyző vagy az általa megbízott köztisztviselő végig jelen van. Az igénylőnek átadja a kért vagyonnyilatkozatot, aki betekintési jogát a 4. alpontban foglaltak szerint gyakorolhatja.

8. A betekintés 2. pont 4. alpontban meghatározott típusáról külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a.) az érintett kötelezett nevét, akinek vagyonnyilatkozatába betekinthet,
b.) a betekintő nevét, és aláírását,
c.) a betekintés helyét, idejét és módját,
d.) a jelenlevő bizottsági tag és köztisztviselő nevét, aláírását,
e.) megjelenése esetén az érintett kötelezett nevét, és aláírását.

9. A vagyonnyilatkozatra kötelezett vagyonnyilatkozatába, valamint az azzal összefüggő iratokba történő betekintést a vagyonnyilatkozathoz csatolt “Kísérő lap”-on kell dokumentálni.

10. A betekintéssel kapcsolatban keletkezett iratokat az adott képviselő vagyonnyilatkozattal kapcsolatos irataival együtt kell kezelni, azok között kell tárolni.

3. A képviselői vagyonnyilatkozat kezelésére vonatkozó adatvédelmi szabályok

1. A képviselői vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatban adatvédelmet igényel valamennyi, a nyilatkozat tételi kötelezettséggel összefüggésben keletkezett irat, így különösen a következők:

1.1. a képviselő tájékoztatása a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről és annak határidejéről,

1.2. a képviselő nyilatkozata a közös háztartásban élő házas- illetve élettársának és gyermekeinek nevéről,

1.3. a képviselői vagyonnyilatkozat (a kötelezett személyi adatai, valamint a jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok),

1.4. a hozzátartozói vagyonnyilatkozat (a kötelezett személyi adatai, valamint a jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok),

1.5. a kísérő lap a vagyonnyilatkozathoz,

1.6. az igazolás a vagyonnyilatkozat átvételéről,

1.7. felhatalmazás a személyes adatok kezelésére,

1.8. a képviselő értesítése a legközelebbi vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége esedékessé válásának évéről,

1.9. igazolás, a képviselő legközelebbi vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége esedékessé válása évéről való értesítés átvételéről,

1.10. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozat összevetéséről,

1.11. értesítés a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatásról,

1.12. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatásról,

1.13. jegyzőkönyv a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás kezdeményezéséről,

1.14. a képviselő igazolása a vagyonnyilatkozata átvételéről (képviselői jogviszony megszűnésekor, vagy megszűntetésekor),

1.15. írásbeli hozzájárulás a vagyonnyilatkozatban foglalt adatokról harmadik személynek adható tájékoztatáshoz.

2. Gondoskodni kell a papíralapú adathordozók biztonságos tárolásáról.

A tárolást páncélszekrényben, ennek hiányában tűzbiztos lemezszekrényben kell megoldani.

3. A tároló helyet úgy kell kialakítani, hogy a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokon kívül más irat ne legyen ott, a tároló hely kizárólag a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok őrzési helyéül szolgáljon.

4. Az adatokhoz való hozzáférést a tároló eszköz zárásával kell megoldani. A tárolók kulcsával illetve a kóddal csak a Bizottság elnöke rendelkezhet. A Hivatal a kiadott kulcsról, kódról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a kulcs, kód elveszik, azt haladéktalanul jelenteni kell a jegyzőnek, aki gondoskodik a zár lecseréléséről vagy a kód megváltoztatásáról.

5. Amikor a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok kezelése történik, abba a hivatali helyiségbe, ahol az iratkezelés folyik, kizárólag olyan személy léphet be, aki az iratkezelésre jogosult, vagy vagyonnyilatkozat tételre kötelezett.

4. A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel kapcsolatban keletkezett iratokat kezelők személyi felelőssége

1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a Bizottság elnöke a felelős.

2. A Hivatal gondoskodik a képviselői vagyonnyilatkozat nyomtatványok határidőben történő rendelkezésre állásáról, valamint a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáról a Bizottság elnökének utasítása szerint.

3. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokkal összefüggő adatok kezeléséért:

3.1. a Bizottság elnöke,

3.2. a Hivatal köztisztviselője,

3.3. a képviselő a saját, valamint hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata közlése tekintetében tartozik felelősséggel.

4. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokkal összefüggő dokumentumokat kezelők felelősségének tartalma:

4.1. A Bizottság elnöke felel a vagyonnyilatkozattal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint az e szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e követelmények teljesítésének ellenőrzéséért.

4.2. A Hivatal köztisztviselőjének felelőssége gondoskodni arról, hogy az általa kezelt iratok, adatok kezelése megfeleljen az e szabályzatnak, valamint a jogszabályi rendelkezések tartalmának.

4.3. A képviselő felelős azért, hogy az általa a Bizottság részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. A képviselő felelős továbbá azért, hogy a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyomtatványok a hozzátartozókhoz eljussanak, illetve a kitöltött nyomtatványok a Bizottság elnöke, illetve a Hivatal részére átadásra kerüljenek.

1

A 2. melléklet 1. függelék a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.