Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2019 (I.31.) önkormányzati rendelete

A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 31- 2019. 01. 31

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


 6/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete  


A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:


(3) A közterület-használati engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) rendelkezései szerint kell eljárni.


2.§ A Rendelet 13. § (1) bekezdésében „a közterület filmforgatási célú használathoz kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013.(VI. 14.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a következő „a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016.(X. 13.) Korm. rendelet” szövegrész lép.


3.§ A Rendelet 18. §-ban „a Ket. vonatkozó szakaszai alapján” szövegrész helyébe a következő „az Ákr. vonatkozó szakaszai alapján” szövegrész lép.

4.§ A Rendelet 24. § (1) bekezdésében „A Képviselő-testület a Ket. 19. § (2) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a következő „A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének 2.3. pontja alapján” szövegrész lép.

5. § Ezen rendelet hatálybalépésével a Rendelet 16. §-a hatályát veszti.


6.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2019. január 18.                                            Dr. Sükösd Tamás                                      Dr. Venicz Anita

                                                 polgármester                                                     jegyző                                                                                                                                                  


Kihirdetve: 2019. január 31.

                                                                                                                  Dr. Venicz Anita

                                                                                                                           jegyző