Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 9/2019. (IX.19.) önkormányzati Rendelete

Mártély Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2019. évi szabályairól szóló 2/2019. (II.13) ÖR rendelet (továbbiakban: R.) 3. sz. módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 20- 2019. 09. 20

Mártély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti feladatkörében eljárva – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


(1) Mártély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a R. 3. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


bevételi főösszegét 742.530 eFt-ban

kiadási főösszegét 742.530 eFt-ban

állapítja meg.                 

2. §

(1) A R. 4.§. 1-5. és 12. bekezdései és azonos számú mellékletei az alábbiak szerint változnak:

(1) bekezdésének 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú –

(2) bekezdésének 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú –

(3) bekezdésének 3. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú –

(4) bekezdésének 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 4. számú –

(5) bekezdésének   5. számú melléklete helyébe, e rendelet    5.  számú –

(12) bekezdésének 12. számú melléklete helyébe, e rendelet  12.  számú –

melléklete lép.


(2) A R. 6-11. melléklete változatlan tartalommal van hatályban.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.