Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2021. 11. 25

Mogyorósbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2021.11.25.

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Mogyorósbánya Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat). Az Önkormányzat székhelye és címe: 2535 Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1.

(2) Az Önkormányzat hivatalos internetes honlapja: www.mogyorosbanya.hu. A honlap üzemeltetője: Mogyorósbánya Község Önkormányzata. Az Önkormányzat elektronikus levélcíme: hivatal@mogyorosbanya.hu

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testületének megnevezése: Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 2535 Mogyorósbánya, Szőlősor u. 1.

(4) Az Önkormányzat hivatalának elnevezése: Táti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal). Székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.

(5) Az Önkormányzat működési területe: Mogyorósbánya Község közigazgatási területe.

2. § (1) Az önkormányzat jelképei: címer, zászló és pecsét.

(2) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet szabályozza.

3. § (1) Az önkormányzat hivatalos lapjának neve: Mogyorósbányai Hírmondó.

(2) Az önkormányzat hivatalos lapja megjelenik: fél évente legalább egy alkalommal.

(3) Az önkormányzat hivatalos lapja valamennyi mogyorósbányai családnak térítésmentesen jár.

(4) Az önkormányzat hivatalos lapjának tartalmaznia kell különösen:

a) a közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat;

b) a fontosabb társadalmi eseményeket, azokról a beszámolót.

(5) Az önkormányzat hivatalos lapját lapszámonként a Táti Közös Önkormányzati Hivatal Mogyorósbánya-i ügyfélszolgálati megbízottja lefűzi a jövőbeni kutathatóság miatt.

4. § Képviselő-testület a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására külön rendeletet alkot.

5. § (1) Az Önkormányzat pecsétjei:

a) Körpecsét „Mogyorósbánya Község Önkormányzata Komárom-Esztergom Megye” megnevezéssel, mely körbefonja Magyarország címerét,

b) Körpecsét „Mogyorósbánya Község Polgármestere” megnevezéssel, mely körbefonja Magyarország címerét,

c) Körpecsét „Mogyorósbánya Község Képviselőtestülete Komárom-Esztergom Megye” megnevezéssel, mely körbefonja Magyarország címerét,

d) Körpecsét „Táti Közös Önkormányzati Hivatal Komárom-Esztergom Megye” megnevezéssel, mely körbefonja Magyarország címerét,

e) Körpecsét „Táti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Komárom-Esztergom Megye” megnevezéssel, mely körbefonja Magyarország címerét,

2. Az Önkormányzat partnerkapcsolatai

6. § (1) Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai:

a) Muzsla (Cím: Obecny Urad 94352 Muzsla 711);

b) Brusznó (Cím: Urad Bruszno);

c) Pilisszentlászló (Cím: 2900 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.).

(2) Térségi nemzetközi kapcsolatai: Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

(3) Térségi kapcsolatai: Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás.

7. § Az Önkormányzat társulásait a 3. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

3. Az önkormányzati jogok

8. § Az Önkormányzat vállalkozói tevékenységet nem végez.

9. § A Képviselő-testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó helyi közösséget érintő ügyekben. E jogával különösen abban az esetben élhet, ha az ügy a településfejlesztéssel és –üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások fejlesztésével áll szoros kapcsolatban.

10. § A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a helyi társadalom- és gazdaságszervező munkában együttműködik a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal és a kistérség, ezen belül a mikrotérség településeinek önkormányzataival. A koordináció keretében cél a megyei fejlesztési tervek, koncepciók kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi és kistérségi, ezen belül a mikrotérségi elképzelésekkel. A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás – a jegyző közreműködésével – a polgármester feladata.

4. Önként vállalt önkormányzati feladatok

11. § (1) Önként vállalt önkormányzati feladat vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében az Ügyrendi Bizottság véleményét ki kell kérni. Jelentősebb költségkihatással járó feladatellátás vállalása előtt ideiglenes bizottság is létrehozható és külső szakértők közreműködése is igénybe vehető.

(2) Az előkészítő eljárás lefolyatásáról a polgármester gondoskodik. Az önként vállalt helyi közügy felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat.

(3) Az önként vállalt feladatok tekintetében az éves költségvetésben a fedezet biztosításával egyidejűleg kell állást foglalni.

12. § (1) Mogyorósbánya Község Önkormányzata:

a) támogatja a településen élő szlovák nemzetiség közösségeinek kulturális hagyományait, értékét.

b) támogat minden olyan tevékenységet, mely a település ellátó, szolgáltató, infrastrukturális felzárkóztatását segíti elő, különös figyelemmel arra, amely a település műemlékvédelmi és művészeti értékeinek feltárására, megőrzésére irányul,

c) együttműködik a helyi szervezetekkel.

(2) Az Önkormányzat kormányzati funkcióit a 4. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

5. A Képviselő-testület munkaterve, átruházott hatáskörei

13. § (1) A Képviselő-testület működésének alapja a munkaterv.

(2) A Képviselő-testület éves munkatervet készít. A munkaterv tervezetét a polgármester terjeszti jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé. A polgármesternek biztosítania kell, hogy a Képviselő-testület és bizottsága között megfelelő összhang legyen.

(3) A munkaterv összeállításához előzetes javaslatot kell kérni:

a) a képviselőktől,

b) a képviselő-testület bizottságától.

14. § (1) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) az ülésnapok időpontját,

b) a napirendek címét, az előterjesztők megnevezését,

c) a közmeghallgatás időpontját,

(2) A munkatervet meg kell küldeni mindazok részére, akiktől a polgármester javaslatot kért a munkaterv összeállításához.

15. § A Képviselő-testület átruházott hatásköreit az 1. melléklet tartalmazza.

6. A Képviselő-testület ülései

16. § (1) A Képviselő-testület ülései:

a) alakuló ülés,

b) munkaterv szerinti rendes ülés,

c) szükség esetén rendkívüli ülés,

d) közmeghallgatás.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére az Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult és köteles.

(3) A képviselő-testület üléseinek helyszíne Mogyorósbánya Község Önkormányzatának épülete (Mogyorósbánya Szőlősor u. 1.). Ha a napirend vagy egyéb körülmény indokolja, ettől eltérően kihelyezett ülés is tartható.

17. § A Képviselő-testület évente 9 rendes ülést tart. A Képviselő-testület ülésszünetet állapít meg július, augusztus és december hónapokban. A Képviselő-testület rendes üléseit a munkatervben meghatározott napokon (minden hónap utolsó szerdai napján) 14 órakor tartja.

18. § A polgármester a Képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban és témában rendkívüli ülésre is összehívhatja.

19. § (1) A Képviselő-testület üléseit a polgármester írásbeli meghívóval hívja össze. Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a képviselőtestület ülése formális meghívó nélkül, telefonon vagy egyéb módon is összehívható.

(2) A meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét, kezdetének időpontját,

b) a javasolt napirendi pontokat,

c) a napirendi pontok előadóit,

d) az összehívó személy aláírását.

(3) A meghívót és mellékleteit a képviselő-testület tagjainak és a tanácskozási joggal meghívottaknak az ülés előtt 5 nappal kell kikézbesíteni elektronikus úton. Ettől eltérni csak kivételesen és a polgármester előzetes engedélyével lehet.

(4) A Képviselő-testület ülésének meghívóját a kiküldés napján az Önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni, továbbá az Önkormányzat weboldalára fel kell tölteni.

(5) A képviselőtestület ülésére meg kell hívni:

a) a jegyzőt,

b) a napirendi pontok előterjesztőit,

c) akit a polgármester megjelöl.

20. § (1) A polgármester engedélyével a képviselő-testületi ülésen osztható ki:

a) kivételesen a meghívóban feltüntetett napirend írásos előterjesztése,

b) a meghívó kiküldését követően beérkezett, döntést igénylő ügy írásos előterjesztése.

(2) A helyszínen kiosztott anyagok áttekintésére a polgármester meghatározott időtartamú olvasási szünetet rendelhet el.

(3) Az eseti tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívón kívül csak az őket érintő előterjesztéseket kell megküldeni.

(4) Zárt ülésen tárgyalt előterjesztéseket kizárólag a képviselőknek kell megküldeni.

7. Az ülések nyilvánossága

21. § (1) A Képviselő-testület ülésén hozzászólást az ülés elnöke engedélyezhet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak a bizottsági ülés rendjére is vonatkoznak.

8. A Képviselő-testületi ülés elnöke és jogköre

22. § (1) A képviselő-testületi ülés elnöke a testületi ülést:

a) megnyitja, berekeszti, szünetet rendel el,

b) megállapítja a jelenlévő képviselők számát és ennek függvényében a határozatképességet; az összehívás szabályszerűségét,

c) figyelemmel kíséri a napirendekkel kapcsolatban a képviselőkkel kapcsolatos esetleges kizárási okokat, az ügyben haladéktalanul intézkedést kezdeményez.

(2) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogköre:

a) az ülés folyamatosságának biztosítása,

b) a szó megadása vagy megtagadása,

c) a szó megvonása, tárgyra térésre történő felszólítás,

d) napirend előtti és ügyrendi kérdésben a szó megadása vagy megtagadása,

e) az ülés félbeszakítása,

f) a napirendi pontok kiegészítésére, felcserélésére, esetlegesen valamely napirendi pont elnapolására javaslattétel és az ezzel kapcsolatos szavazás elrendelése,

g) határozathozatal előtt szünet elrendelése,

h) napirendek összevont tárgyalására javaslattétel.

(3) Az elnök vitavezetési feladatai:

a) napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a vitát,

b) javaslatot tesz a határozat tartalmára,

c) szavazást rendel el,

d) megállapítja a szavazás eredményét,

e) kimondja a határozatot.

(4) Az elnök egyéb feladatai, jogköre:

a) felszólalási jog a Képviselő-testület ülésén bármikor,

b) az ülés rendjének biztosítása, a rendfenntartással kapcsolatos intézkedések megtétele,

c) tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről és történt eseményekről.

23. § (1) Attól a felszólalótól, aki eltér a tárgytól, az elnök a második felszólítás után megvonhatja a szót. Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben ismételt felszólalást nem tehet.

(2) Ha a Képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakítja.

9. A Képviselő-testület ülésére vonatkozó különleges szabályok

24. § (1) A napirendről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(2) Az elnök a meghívó szerinti napirend írásos tervezetét szóban kiegészíti az ülésen kiosztott anyagok napirendre vételéről szóló javaslattal.

(3) Az elnök vagy bármelyik képviselő, illetve a jegyző javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Ha az elnapolással az előterjesztő egyetért, erről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

25. § Valamely napirendi pont tárgyalása során egy alkalommal az elnök bármelyik képviselő kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el. A szünet időtartama legfeljebb ¼ óra lehet. Ezzel a jogával minden képviselő ülésnaponként csak egy alkalommal élhet.

26. § (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát bezárja.

(2) Bármelyik képviselő javasolhatja a vita bezárását. A Képviselő-testület a kérdésben vita nélkül határoz.

IV. Fejezet

10. A Képviselő-testületi ülés összehívása

27. § Ha a Képviselő-testület ülésén 3 fő képviselő nincs jelen, az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 15 napon belül ugyanazon napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni.

28. § A Képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a polgármester tesz javaslatot, amely alapján a napirendet a Képviselő-testület állapítja meg.

11. Az előterjesztések

29. § (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a Képviselő-testület vagy a Képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt:

a) rendeleti javaslat,

b) határozati javaslat,

c) beszámoló,

d) tájékoztató.

(2) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti előterjesztés szóbeli is lehet.

(3) Az előterjesztés testületi tárgyalásakor a döntéshozatal előtt az illetékes bizottság véleményét, álláspontját a Képviselő-testülettel közölni kell.

30. § (1) Az előterjesztések alapján a napirendre felvett ügyekkel össze nem függő - képviselői önálló indítványt a polgármesternél kell a rendes ülés napját megelőzően legalább 3 munkanappal írásban beterjeszteni.

(2) A beterjesztésnek tartalmaznia kell az önálló indítványt előterjeszteni kívánó személy nevét, az indítvány elnevezését és szövegét és az előterjesztő sajátkezű aláírását.

12. Interpelláció és módosító indítványok

31. § (1) Az interpellációt az ülés napját megelőzően legalább 48 órával a polgármesternél kell írásban vagy szóban bejelenteni.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) az interpelláló nevét,

b) az interpelláció tárgyát,

c) annak feltüntetését, hogy az interpellációt szóban is elő kívánja-e adni.

(3) Az interpellálót megilleti az írásbeli bejelentés mellett a szóbeli kiegészítés joga is.

32. § A rendeleti javaslathoz és a határozati javaslathoz az előterjesztők, a Képviselő-testület tagjai vagy a jegyző módosító javaslatot tehetnek. A módosító javaslatnak tárgyalásra és döntéshozatalra alkalmasnak kell lennie.

33. § Rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amelyre az indítvány vonatkozott.

13. A tanácskozás rendje

34. § (1) A Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vesznek részt:

a) a 19. § (5) bekezdés alapján meghívottak,

b) akinek az ülés elnöke szót ad a képviselő-testület döntése alapján.

(2) Azok a meghívottak, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, csak ennek a napirendnek a vitájában vehetnek részt tanácskozási joggal.

35. § (1) A felszólalások lehetnek:

a) napirend előtti felszólalás,

b) felszólalás ügyrendi kérdésben,

c) napirendhez kapcsolódó felszólalás,

d) határozathozatal előtti felszólalás.

(2) Napirend előtti felszólalásra az elnöktől bármelyik képviselő kérhet engedélyt.

36. § A jegyző köteles a Képviselő-testület törvénysértő működésével kapcsolatban a döntések meghozatala előtt – törvényességi kérdésben – észrevételt tenni.

V. Fejezet

14. Rendeletalkotás

37. § (1) Az önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A javaslatot legkésőbb a benyújtástól számított 60 napon belül a Képviselő-testület ülésének napirendjére kell tűzni.

(3) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a képviselő a módosító javaslatát a Képviselőtestület ülésén a vita bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás megkezdéséig bármikor vissza is vonhatja.

38. § (1) A Képviselő-testület a szavazás során először a módosító javaslatokról, majd a rendeleti javaslat egészéről dönt.

(2) Ha a rendeleti javaslat ugyanazon részéhez több javaslatot is benyújtottak, akkor a szavazás során a módosító indítványok benyújtásának sorrendjében kell szavazni.

39. § A hatályos önkormányzati rendeletek naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik.

40. § Az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztéssel történik, melyet annak elfogadásától számított 30 nap után lehet levenni. A kihirdetéssel egyidejűleg, a rendeletet az Önkormányzat honlapjára is fel kell tölteni.

15. Határozathozatal

41. § Az ülés elnöke a napirendi pont során előterjesztett és a vitában elhangzott konkrét határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a módosító indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő határozatokról, javaslatokról dönt a Képviselő-testület.

42. § (1) Minősített többség szükséges

a) nem kötelező helyi népszavazás kiírásához,

b) a meghívóban nem szereplő napirend elfogadásához,

c) a Képviselő-testület hatáskörének átruházásához, hatáskör visszavonásához,

d) az önkormányzat kötelező feladatain túli közfeladat önkéntes vállalásához, illetve erről történő lemondáshoz.

(2) A nyílt szavazás során a képviselők az ülés elnökének kérdésére - mely „igen”, „nem”, tartózkodom” - kézfelemeléssel szavaznak.

(3) A szavazás módjának megváltoztatását adott napirendnél bármelyik képviselő javasolhatja. A Képviselő-testület a javaslatról felszólalás és vita nélkül határoz.

43. § (1) Nyílt szavazás esetén bármelyik képviselőnek a szavazás megkezdése előtt benyújtott javaslatára név szerinti szavazást kell tartani.

(2) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét a névsorral együtt átadja az elnöknek, a szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

(3) Név szerinti szavazást kell elrendelni:

a) ha azt törvény előírja,

b) a képviselőtestület feloszlatására vonatkozó döntés meghozatalánál,

c) ha azt bármelyik képviselő indítványozza,

d) a polgármester vagy a bizottság elnöke kéri.

44. § (1) Titkos szavazás során a Képviselő-testület tagjai sorából kéttagú szavazatszedő bizottságot választ. A titkos szavazást követően a szavazatszedő bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok arányát és a szavazásról jegyzőkönyvet készít.

(2) A szavazatszedő bizottság jegyzőkönyve tartalmazza a szavazás helyét és napját, kezdetét és végét, a szavazatszedő bizottság tagjainak nevét és tisztségét, a szavazás során felmerült körülményeket, a szavazás során tett megállapításait és a hozott határozatokat, a szavazás eredményét.

(3) A szavazásról készült jegyzőkönyvet a szavazatszedő bizottság tagjai és a jegyzőkönyv vezetője aláírják.

(4) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a Képviselő-testületnek - a jegyzőkönyv ismertetésével - jelentést tesz.

16. A jegyzőkönyv

45. § (1) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza szükség esetén az elnök intézkedéseit.

(2) A jegyzőkönyv eredeti példányának elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

a) a meghívó,

b) a jelenléti ív,

c) a titkos szavazásról készített jegyzőkönyv egy példánya,

d) a jogszabálysértésre vonatkozó írásbeli észrevétel,

e) a név szerinti szavazásról készült névsor.

(3) A jegyzőkönyvvezető munkáját az ülésekről készült hangfelvétel segíti, egészíti ki.

46. § (1) A választópolgárok - zárt ülés kivételével - betekinthetnek a Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyveibe az ügyfélszolgálati megbízottnál a hivatalos munkaidőben.

(2) A nyílt ülésről készült hangfelvételek a diktafonról a számítógépre elkülönítetten kerülnek lementésre. A hangfelvételeket 1 évig meg kell őrizni, azután a hanganyag törölhető, megsemmisíthető.

(3) Nyilvános ülésről készített hangfelvételt írásos kérelem alapján bárki meghallgathatja, arról feljegyzéseket készíthet, másolatot kérhet. A másoláshoz szükséges tárgyi eszközöket a kérelmezőnek kell biztosítania. A hangkazetta meghallgatásánál a jegyzőkönyvet készítő munkatársnak jelen kell lennie.

(4) A testületi ülések jegyzőkönyveiről kiadott másolat díja 10,- Ft/oldal.

17. Közmeghallgatás

47. § (1) A képviselőtestület évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás összehívására és lefolytatására a képviselőtestület ülésére és jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók.

VI. Fejezet

18. A képviselőtestület bizottsága

48. § (1) A képviselő-testület állandó bizottságaként az Ügyrendi Bizottságot hozza létre. A Bizottság tagjainak száma 3 fő képviselő tag.

(2) A bizottság feladatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A bizottság üléseit a képviselőtestület üléseihez igazodóan szükség szerint tartja. Bármely képviselő javaslatot tehet valamely – a bizottság feladatkörébe tartozó – ügy megtárgyalására.

(4) A bizottság működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg, melyet tájékoztatás céljából a képviselőtestület elé kell terjeszteni.

49. § A képviselő-testület a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával, kezelésével, ellenőrzésével, valamint az összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálásával kapcsolatos teendők ellátását az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalja.

19. Polgármester, alpolgármester, jegyző

50. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármesternek a Képviselő-testület működésével összefüggő feladata

a) a települési képviselők és a bizottság működésének elősegítése,

b) a településfejlesztés és a közszolgáltatások szervezése,

c) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás és a közakarat érvényesítése,

d) véleménynyilvánítás a község életét érintő kérdésekben.

(3) A polgármester rendszeresen írásban tájékoztatja a képviselőket, a község egész lakosságát érintő minden fontos eseményről, intézkedésről.

(4) A polgármester minden héten szerdán 8,00 órától 14 óráig ügyfélfogadást tart.

(5) A polgármester 2 hetet meghaladó időtartamú szabadság igénybevételét előre bejelenti a képviselő-testületnek.

51. § (1) Mogyorósbánya Község képviselő-testülete egy képviselői tagsággal rendelkező alpolgármestert választ.

52. § (1) A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetére a jegyzői feladatokat a Pénzügyi Csoportvezető látja el.

(2) A jegyző államigazgatási hatósági feladatain kívül ellátja a jogszabályokban rögzített, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat.

20. Közös Önkormányzati hivatal

53. § A Képviselő-testület Táti Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel hivatalt hoz létre, amely önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.

54. § (1) A Hivatal belső tagozódása:

a) jegyző,

b) Igazgatási csoport,

c) Pénzügyi, gazdálkodási csoport,

d) Településrendezési, településfejlesztési és műszaki csoport.

e) Mogyorósbányai ügyfélszolgálati megbízott

(2) A Hivatal működési és ügyfélfogadási rendje:

a) A munkaidő beosztása szerinti általános munkarend: hétfőtől- csütörtökig: 7.30 órától 16 óráig, pénteken: 7.30 órától 14 óráig tart.

b) Az ügyfélfogadás rendje: hétfőn és szerdán: 8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 16.00 óráig, pénteken: 8.00 órától 12.00 óráig tart.

VII. Fejezet

21. A képviselők jogállása

55. § A képviselő főbb kötelezettségei:

a) olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,

b) felkérés alapján részvétel a testületi ülések előkészítésében, a különböző vizsgálatokban,

c) kapcsolattartás a település választópolgáraival, a különböző önszerveződő lakossági közösségekkel,

d) írásban vagy szóban a polgármesternek vagy a jegyzőnek előzetesen bejelenti, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik,

VIII. Fejezet

22. Népszavazás, a lakossággal való kapcsolattartás formái, lakossági fórumok

56. § A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezte.

57. § (1) A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre.

(2) Fontosabb lakossági fórumok :

a) közmeghallgatás;

b) állampolgári közösségek rendezvényei.

(3) A lakossággal való szorosabb kapcsolattartást szolgálja az önkormányzattal összefüggő híreknek a Mogyorósbányai Hírmondó című helyi újságban való megjelentetése.

58. § (1) Az évente egyszeri közmeghallgatás helyéről, idejéről, az esetleg ismertetésre kerülő tárgykörökről az Önkormányzat hirdetőtábláján kell tájékoztatást adni a rendezvény előtt legalább 10 nappal.

(2) A közmeghallgatáson az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek kérdéseket tehetnek fel, illetőleg közérdekű javaslatokat terjeszthetnek elő.

(3) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal szóban, illetve ha erre nincs mód, legkésőbb 8 napon belül írásban kell választ adni.

(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyről jegyzőkönyv készül. Tartalmára, készítésére a Képviselő-testület jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok az irányadóak.

IX. Fejezet

23. Az önkormányzat költségvetése

59. § Az Önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat külön önkormányzati rendeletek határozzák meg.

60. § (1) A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a feladatfinanszírozási rendszer keretében nyújtott támogatás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.

(2) A költségvetés tervezetében először a törvényben vagy önkormányzati rendeletben kötelezően előírt önkormányzati feladatok megvalósítását kell kidolgozni, ezek után kell javasolni további, még vállalható önkormányzati feladatokat.

(3) A képviselő-testület csak abban az esetben vesz fel hitelt, ha más finanszírozási mód nem lehetséges, vagy a hitelfelvétel gazdaságilag célszerű.

(4) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetéről (vagyonérték, jelzálogterhek) évenként a közmeghallgatáson, továbbá fél évente az Önkormányzat hivatalos lapjában köteles tájékoztatni az állampolgárokat.

(5) 500.000 Ft-ot meghaladó, az önkormányzat költségvetését, vagyonát, tulajdonát érintőn ügyekben, szerződések megkötése, kötelezettségvállalások előtt a képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges.

61. § A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az előterjesztést előzetesen az Ügyrendi Bizottság kötelezően megtárgyalja és véleményezi. A külön jogszabályban előírt kötelező érdekegyeztetést a polgármester folytatja le.

24. Az Önkormányzat gazdálkodása

62. § A Képviselő-testület gazdasági programját, fejlesztési tervét az Mötv. 116. §-ában meghatározott tartalommal fogadja el.

63. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről a jogszabályok és az SZMSZ figyelembevételével tájékozódjon, illetve a testületet folyamatosan tájékoztassa.

(2) Az önkormányzat a közbeszerzés alá eső beruházási és felújítási feladatait a Közbeszerzésről törvény alapján végzi. Egyéb esetekben 300.000 Ft feletti kötelezettségvállalások esetén kötelező a minimum 3 pályázó részvétele melletti pályáztatást, kivéve, ha a kötelezettségvállalás megkezdett munkához, vagy korábbi szerződéshez kapcsolódik.

64. § Az Önkormányzat belső ellenőrzését ellátó személyek vagy szervezetek:

a) ellenőrzést végeznek a Hivatalnál az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan,

b) ellenőrzést végezhetnek az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a vagyonkezelőknél, és az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.

25. A települési szlovák nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása

65. § Az önkormányzat a szlovák nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése érdekében:

a) helyiséget biztosít, ingyenes használattal,

b) biztosítja a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotot,

c) viseli a használat folyamán felmerülő karbantartási, javítási, pótlási kiadások – költségek – megtérítését,

d) fizeti a helyiség/épületrész használatával kapcsolatos közüzemi díjakat (villamos-energia, víz, csatorna, fűtés, szemétszállítás, stb.), e) biztosítja a sokszorosítási feladatok ellátását és viseli az ezzel kapcsolatos költségeket.

X. Fejezet

26. Záró rendelkezések

66. § (1) Ez a rendelet 2019. november 11-én 8 órakor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Mogyorósbánya Község Önkormányzata képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Átruházott hatáskörök

1. Polgármesterre átruházott hatáskörök
1.1 Gyakorolja a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló helyi rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket.
1.2 Ellátja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet szerinti feladatokat.
1.3 Ellátja az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközökkel (szakmai konzultáció, településképi véleményezés, településképi bejelentés) kapcsolatos feladatokat.

2. Jegyzőre átruházott hatáskörök
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben a képviselő-testület hatáskörébe utalt, alábbi paragrafusokban rögzített hatáskörök:

3. § (2) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 14. § (1) bekezdés, 29/B. § a) pont, 34. § (4) bekezdés, 36. § (1) és (3) bekezdés, 37. § (2) és (3) bekezdés, 41. § (2) bekezdés, 42. § (3) bekezdés, 42/A. § (1) bekezdés b) pont és (2) bekezdés.

2. melléklet

Ügyrendi Bizottság feladatai

1. Véleményezi az önkormányzat gazdasági program tervezetét, költségvetési rendelet módosítása, költségvetési zárszámadás tervezetét.

2. Ellenőrzi az elfogadott költségvetés felhasználását.

3. Véleményezi a hitelfelvételre, pénzeszközök átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék felhasználására vonatkozó javaslatokat.

4. Felülvizsgálja a fenti feladatokkal kapcsolatos önkormányzati rendeleteket és javaslatot tesz ezek módosítására.

5. Ellátja a polgármester, valamint a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat.

6. Közreműködik Mogyorósbánya kulturális életének szervezésében.

7. Összeállítja az éves eseménynaptárt a képviselők, az intézmények, a civil szervezetek és a lakosság javaslatainak figyelembe vételével.

8. Közreműködik a rendezvények lebonyolításában.

9. Részt vesz a helyi és az országos ünnepek méltó módon történő megszervezésében és lebonyolításában. Az ünnepeket lehetőség szerint a napján kell megtartani.

10. Elősegíti a civil szerveződések (pl. színjátszókör, olvasókör,) megalakítását és működését.

11. Együttműködik a meglévő kulturális egyesületekkel (Mogyorósbányai Fúvószenekar Egyesület, Harmónia Mazsorett és Néptánc Csoport), felkéri azokat a község programjaiban való részvételre.

12. Kulturális programokat szervez (színház, tárlat, stb.).

13. Megszervezi a község tömegsportját és szabadidős rendezvényeit.

14. Megszervezi a diáksport rendezvényeket és felügyeletet biztosít azokon.

15. Felülvizsgálja a településrendezési tervet, elkészíti az aktualizálására, az igényekhez illeszkedő módosítására vonatkozó javaslatát.

16. Javaslatot tesz a településfejlesztési irányelvekre és a fejlesztések sorrendjére, figyelembe véve az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeit.

17. Felülvizsgálja a környezetvédelemről szóló, illetve ahhoz kapcsolódó rendeleteket és javaslatot tesz azok módosítására.

18. A civil szervezetek programjáról beszámol a testületnek és kéréseiket továbbítja a testületi üléseken.

19. Mogyorósbánya honlapján szereplő információkat, adatokat ellenőrzi, módosításukra javaslatot tesz.

20. Szorgalmazza a községet népszerűsítő kiadványok, szórólapok, elkészítését.

3. melléklet

Az önkormányzat társulásai

1. Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

2. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás

3. Tát-Mogyorósbánya óvoda és bölcsőde intézményfenntartó társulás

4. melléklet

Az önkormányzat szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók és államháztartási szakágazati rend szerinti besorolása
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes ( települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051 Szociális étkeztetés
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása1
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében2
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai3
1

A 4. melléklet cím szövegét a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 4. melléklet cím szövegét a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

A 4. melléklet cím szövegét a Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.