Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (I.21.) önkormányzati rendelete

a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi igazgatási szünetének elrendeléséről

Hatályos: 2021. 01. 22

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének

1/2021. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi igazgatási szünetének elrendeléséről


Kötegyán Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőkre és ügykezelőkre, valamint munkavállalókra terjed (a továbbiakban: dolgozó) ki.


2. §


 (1) A Hivatal igazgatási szünetének időtartama:

2021. július 19. - 2021. augusztus 22. közötti időszak,

2021. december 11. (szombat).


(2) Önkormányzati érdekből, alaposan indokolt esetben – amennyiben a feladatellátás más módon nem megoldható – az (1) bekezdésében meghatározott időszakokban a jegyző egyedileg írásban engedélyezhet munkavégzést a Hivatal dolgozói részére. Ilyen esetben az érintett dolgozó részére más időpontban biztosítani kell a szabadság kiadását.


(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart és az ügyintézés – kizárólag a halaszthatatlan anyakönyvi igazgatási ügyek kivételével – szünetel.


 3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti.


Kötegyán, 2021. január 21.


Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia s.k.                                    Szokai Dániel s.k.

                  polgármester                                                               aljegyző



Záradék:

A rendelet 2021. január 21. napján 11.00 órakor kihirdetésre került.


                                                                                              Szokai Dániel  s.k.

       aljegyző