Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 19/1996. (IV.9.) önkormányzati rendelete

a közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről

Hatályos: 2017. 05. 01


[1]Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló – módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján a város közterületeinek egységes rendszerű elnevezése, valamint az emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezése szabályainak megteremtése érdekében a következő rendeletet alkotja:


1. §


 (1) A Közgyűlés a város közterületeinek megjelölése, azonosítása, a város lakott területén való jó tájékozódás igényes feltételeinek biztosítása érdekében e rendelet szabályai szerint a közterületneveket megállapítja, megváltoztatja, illetve megszünteti.

(2)[2] A Közgyűlés e rendelet keretei között adja hozzájárulását emléktábla-állítás és közterületi alkotás elhelyezéséhez.

A közterület-elnevezés általános szabályai

2. §

 (1) A közterületnév előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll.

(2) A közterületnév előtagjának megállapításakor kerülni kell

a) a névismétlődéseket;

b) a névhalmozódásokat;

c) az idegen vagy nehezen kiejthető és a csak dátumból álló elnevezéseket.

(3) Betűszókkal, betűcsoportokkal, számjegyekkel közterületnév előtagja nem állapítható meg.

3. §

 (1)[3] Minden az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott önálló belterületi ingatlant, valamint külterületi beépítésre szánt területen telek megközelítésére szolgáló közterületet el kell nevezni, kivéve a lakótelepek közötti szerviz utakat és a saját használatú mezőgazdasági rendeltetésű dűlőutakat.

 (2) A közterület természetes folytatásaként később kialakuló új szakasz (meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

4. §

(1) [4]A közterületnév meghatározásánál figyelemmel kell lenni a városrész, a szűkebb környék, a szomszédos közterületek, az érintett közterületen lévő intézmények jellegére, szellemiségére, hagyományaira, és[5] a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) Az egyes városrészekben, lakónegyedekben a közterületneveket hasonló elnevezés-csoportból indokolt választani.

Közterület-elnevezés[6]

5. §

(1) [7]Személyről közterületet elnevezni halála után 5 év elteltével lehet.

(2) A közterületnév előtagjaként a személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve ha a névadó családi nevéről, vagy más általánosan elfogadott elnevezésről is közismert és személye ezáltal nem téveszthető össze.

6. §

 (1) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személyiségnek lehet,

a) akinek tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta és személye közmegbecsülést szerzett;

b) aki a tudományok, a művészetek, a sport, a közélet valamely területén kimagaslóan jelentőset alkotott;

c) aki a város életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult Kecskemét fejlődéséhez, hírnevének gyarapodásához.

(2) Közterületet lehet elnevezni olyan külföldi személyiségről is, akinek életműve az emberiségegyetemes értékeit gyarapította vagy[8] jelentős pozitív szerepet játszott hazánk, különösen[9] Kecskemét életében.

(3)[10]-----

(4)[11]-----

6/A.§[12]


„(1) A közterület 6.§ szerinti névadójáról, valamint a 4.§ (1) bekezdése szerinti közterületi elnevezésről a közterület kezdetén szöveges ismertető tábla helyezhető ki e rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint.

(2) Az ismertető táblának a névadó személy megismertetése, vagy az egyéb elnevezés közérthetővé tétele érdekében történő kihelyezéséről a [13]Közgyűlés kulturális ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága javaslata alapján a Közgyűlés dönt.


Elnevezések védetté nyilvánítása

7. §

 (1) Védettek a város gazdaság- és településtörténeti szempontból jelentős, a XIX. század vége óta változatlan közterületnevek (1. sz. melléklet), a városrésznevek (2. sz. melléklet és a térkép), valamint a történelmi várostestet övező körútrendszer névrendje.

(2) [14]Védetté lehet nyilvánítani az olyan, legalább 50 éves közterületnevet, amely

a) sokat őriz a város korabeli szellemi arculatából, vagy

b) közmegbecsülést szerzett történelmi személyiségnek állít emléket, vagy

c) városunk múltjának megbecsülését juttatja kifejezésre.

(3) A védetté nyilvánításról a Közgyűlés a [15]Közgyűlés közterület-elnevezési ügyekben javaslattételi feladatkörrel rendelkező bizottsága előterjesztése alapján dönt.

(4) Védett közterületnevet megváltoztatni nem szabad.

(5) Amennyiben védett nevű közterület megszűnik, a közterületnév fennmaradásáról

(-----)[16] a megszűnéssel egyidejűleg kell gondoskodni.

(6) A védetté nyilvánítást a 11. § szerinti nyilvántartásban fel kell tüntetni.

Közterületnevek változtatása

8. §[17]

A közterületnév megváltoztatására a közterület-elnevezés 2.-6. § és 7.§ (4) bekezdés szerint szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy közterületnevet változtatni elsősorban az adott közterületen lakók többségének kérésére, vagy az érintett városrészi önkormányzat kezdeményezésére lehet.

9. §[18]


Városrészek elnevezése

10. §

 (1) A városrésznév a Belváros kivételével római számmal jelölt sorszámból és -város utótagú elnevezésből áll.

(2) A városrészek elnevezésére, azok nevének megváltoztatására és védetté nyilvánítására a közterület-elnevezés 2-4. § és 7.- 8. § szerinti szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A közterületnevek nyilvántartása

11. §[19]

A közterületek nevének jelölése

12. §

(1)[20] A közterület nevét a közgyűlés által elfogadott minta szerinti közterületnév-tábla jelöli. A közterületnév-tábla tartalmazza:

a) a közterület-név elő- és utótagját,

b) a városrész nevét,

c) a házszámtartományt és

d) a házszámok növekedési irányát.

(2)[21] A jegyző a közterületnév-tábla, és a 6/A.§ szerinti ismertető tábla kihelyezéséről a közgyűlési döntést követő 60 napon belül, karbantartása, cseréje és pótlása iránt szükség szerint gondoskodik.

13. §

 (1) A közterületnév-táblát el kell helyezni a közterület kezdetén, végén, valamint minden betorkolló közterületnél mindkét oldalon.

(2)[22] A közterületnév-táblát, a 6/A.§ szerinti táblát épületen, ennek hiányában kerítésen, vagy külön tartószerkezeten kell jól láthatóan elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a közterületnév-tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munka elvégzését tűrni köteles. Az elhelyezéssel okozott esetleges kárért a kihelyezéssel megbízott felelősséggel tartozik.

14. §

 A megváltoztatott közterületnév táblája - a tájékozódás zavartalansága érdekében - az új elnevezést tartalmazó tábla kihelyezésétől számított egy évig eredeti helyén marad, amelyen a névváltozást átlós áthúzás jelzi.

Az épületek számozása

15. §

(1) Minden önálló ingatlant (--------[23]), amelyen épületet, lakást, házat vagy egyéb célra szolgáló építményt (a továbbiakban: épület) létesítettek, számmal (a továbbiakban: házszám) kell ellátni.

(2) -------[24]

(3) A házszám belterületen a épület közterületen belüli sorszáma; külterületen a dűlőutak melletti folyamatos sorszám. Azonos házszámmal több lakóépület nem jelölhető.

(4) A belterületi épület házszámának megállapításakor a közterületen található beépítetlen, vagy olyan telek, amelyre építési engedélyt még nem adtak ki, beépítettnek tekintendő.

16. §

 (1) A házszámozás 1-el kezdődik és a közterület, vagy a dűlőút melletti utolsó épületig folyamatosan tart.

(2) A főútvonalak melletti épületek házszámozása a városközponttól kezdődik.

(3) A mellékútvonalak melletti épületek házszámozása a főútvonal felől kezdődik.

(4) Utca és út melletti épületek házszámozása növekedési irányban jobb oldalon páratlan, bal oldalon páros számokkal történik. A sor jellegű közterület házszámozása folyamatos.

(5) A tér, liget, park és, hasonló jellegű közterületek melletti épületek házszámozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor a városközpont felől csatlakozó utca bal oldalán kezdődik és a jobb oldalán ér véget.

(6) A több lépcsőházas épületeket lépcsőházanként kell házszámmal ellátni.

(7) [25]A már meglévő számozás után megosztott ingatlanon - a környező viszonyokra tekintettel - az épületek házszámát az újonnan kialakított telkek számának megfelelően az ábécé betűivel történő korlátlan alátöréssel lehet jelölni.

17. §

[26](1) Az épületek jelölése házszámmal történik.

[27](2) A házszámot a tulajdonos az ingatlan települési címének nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül köteles kihelyezni az épületre, elsősorban a kapu melletti falon, kerítésen úgy, hogy az a közterületről jól látható legyen.

(3) Házszámváltozás esetén az új házszám elhelyezésére a 14.§ előírásait kell alkalmazni.

17/A. §[28]


(1) Aki

a) a közterület-névtáblát, a házszámot, a szöveges ismertető táblát beszennyezi, eltakarja, jogosulatlanul kihelyezi, leszereli, vagy

b) a házszámot az ingatlan települési címének nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül nem helyezi ki az épületre, elsősorban a kapu melletti falon, kerítésen úgy, hogy az a közterületről jól látható legyen, azzal szemben a jegyző közigazgatási bírságot szabhat ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetében a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Emléktábla állítás

18. §

 A város közterületein, és a közterületek mellett elhelyezkedő ingatlanok külső falain emléktábla csak a Közgyűlés hozzájárulásával helyezhető el, amelynek megadását a Közgyűlés külön feltételhez is kötheti.

19. §

   (1)[29] Emléktábla állításhoz hozzájárulás akkor adható, ha

a) az településképi és örökségvédelmi érdeket nem sért,

b) olyan személynek állít emléket, aki megfelel a 6. §-ban foglaltaknak.

(2) A Közgyűlés határozhat emléktábla megszüntetéséről, ha az emléktábla-állítás (1) bekezdés szerinti feltételei már nem állnak fenn.

20. §[30]

21. §

 A közgyűlési hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaktól eltérően[31] elhelyezett emléktáblát a jegyző - az eltávolításra vonatkozó felszólítás átvétele után 15 nap elteltével - az emléktábla tulajdonosának költségére leszereltetheti és elszállíttathatja. Az ebből származó költségeket az emléktábla tulajdonosának meg kell térítenie.

22. §

 A város közterületein elhelyezett emléktáblákról a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) az emléktábla helyét, a kihelyezés időpontját, a közgyűlési határozat számát;

b) a kihelyező nevét, címét;

c) az emléktábla szövegét.

Szabálysértési rendelkezések[32]

23. §

Eljárási rendelkezések

24. §

(1) Közterületnév megállapítását, a 3. § (1) bekezdése szerinti esetben a közterület ingatlan-nyilvántartásban történt lejegyzését követő 30 napon belül a jegyző kezdeményezi, egyéb esetekben a város területén lakóhellyel rendelkező magánszemély, a városban működő szervezet kezdeményezheti, és[33] javaslatot tehet a közterület nevére.

Közterületnév 8. § szerinti megváltoztatására irányuló kezdeményezéshez mellékelni kell az adott közterületen lakók többségének a kezdeményezést támogató, aláírásukkal hitelesített nyilatkozatát.

(2) Közterület-elnevezésre, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezéseket a [34]Közgyűlés közterület-elnevezési ügyekben javaslattételi feladatkörrel rendelkező bizottságához kell benyújtani.

(3) Az előkészítő munka során a [35]közgyűlés közterület-elnevezési ügyekben javaslattételi feladatkörrel rendelkező bizottsága a területileg érintett önkormányzati képviselő[36], valamint a városrészi önkormányzat bevonásával lehetőséget biztosít a közterületnév megállapításával közvetlenül érintettek vélemény-nyilvánítására.

(4) A [37]Közgyűlés kulturális, oktatási és egyházügyi ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottságai véleményezik azon közterület elnevezésekre vonatkozó előterjesztéseket, amelyek valamely oktatói, tudományos, művészeti, egyházi, kulturális munkásságáról neves személyiség emlékének megörökítésére irányulnak.

(5) [38]A jegyző a közterület-elnevezésről, a közterületnév változásról személyről elnevezett közterületek esetében a személy életútjának rövid ismertetésével együtt a helyben szokásos módon tájékoztatást ad ki.

(6) -------[39]

25. §

 (1) Az emléktábla elhelyezésére irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a)[40] az emléktábla megjelenését ábrázoló méretarányos tervet, vagy fényképet, a tervezett szöveg, ábra, betűforma, méret, anyag és a színek megjelölésével,

b) a kihelyezés helyének, módjának pontos megjelölését;

c) az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását;

d) a kérelmező és a kivitelezésért felelős személy nevét, címét;

e) nyilatkozatot a szükség szerinti karbantartás, javítás, helyreállítás, vállalásáról;

f)[41] műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen kihelyezendő emléktábla esetén az örökségvédelmi hatóság előzetes hozzájáruló nyilatkozatát, vagy engedélyét.

  g)[42] az emléktáblára kerülő adatok szakmai, történeti helyességének alátámasztására szolgáló forrásmunkákat (---------[43]).

(2) Emléktábla megszüntetését a város területén lakóhellyel rendelkező magánszemély és a városban székhellyel rendelkező szervezet kezdeményezheti.

(3)[44] Az emléktábla elhelyezésének engedélyezéséről, valamint a megszüntetés kezdeményezéséről a Közgyűlés - a [45]Közgyűlés városrendezési ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményének figyelembevételével, a [46]Közgyűlés kulturális ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága előterjesztése alapján dönt.


Közterületi alkotások[47]


25/A. §


(1) Közterületi alkotás elhelyezését és az elhelyezés megszüntetését bárki kezdeményezheti.

(2) A közterületi alkotás elhelyezésére irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

  1. a közterületi alkotás elhelyezésének indokát,
  2. a kérelmező nevét, címét,
  3. az elhelyezés javasolt helyszínét,
  4. a költségvállalás módját,
  5. nyilatkozatot a szükség szerinti karbantartás, javítás, helyreállítás vállalásáról.

(3) Amennyiben a közterületi alkotás a 26. § 21. pontjában meghatározott emlékmű, akkor a kezdeményezéshez a (2) bekezdésben meghatározott tartalmi elemeken túl mellékelni kell az elhelyezést alátámasztó levéltári kutatásokat, vagy publikált helytörténeti és kortörténeti[48] adatokat.

(4) A közterületi alkotás elhelyezésének engedélyezéséről, valamint a megszüntetés kezdeményezéséről a Közgyűlés - a [49]Közgyűlés kulturális ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága véleményének figyelembevételével, a [50]Közgyűlés városrendezési ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága előterjesztése alapján - dönt.

(5)[51] A közterületi alkotás elhelyezéséről szóló közgyűlési előterjesztésnek tartalmaznia kell a (2) bekezdésben, valamint emlékmű esetében a (3) bekezdésben rögzített adatok mellett a műalkotás műszaki dokumentációját, mely tartalmazza a helyszínrajzot az elhelyezésről és a környezetbe illesztésről, a meglévő és a tervezett közművekről, vázlatot vagy 1:5 méretű makettet az alkotásról, az anyaghasználat megjelölésével és a felirat szöveg-tervezetével.

(6) A közterületi alkotás terveinek, valamint a javasolt helyszín vagy helyszínek[52] véleményezése érdekében a Közgyűlés a döntése meghozatala előtt szakértőkből álló munkacsoportot hozhat létre.

(7) A megszüntetésre irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a közterületi alkotás elbontásának vagy áthelyezésének indokát,

b) az elhelyezés javasolt helyszínét,

c) az elbontással vagy áthelyezéssel kapcsolatosan felmerült költségek fedezetét, és

d) az alkotó, vagy a szerzői jogi jogutódok írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát.

(8) A város közterületein elhelyezett közterületi alkotásokról a jegyző nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

a)az alkotó és az alkotás megnevezését,

b)a közterületi alkotás helyszínét,

c)fényképfelvételt a közterületi alkotásról,

d)a kihelyezés időpontját, és

e)a közgyűlési határozat számát.



Értelmező és záró rendelkezések

26. §

 E rendelet alkalmazása során:

1. [53]Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 2. § 13. pontjában meghatározott fogalom.


A közterület jellege szerint lehet: út, utca, tér, sor, körút, fasor, park, liget, dűlőút, köz.

2. Utca: a város belterületi ingatlanjait a városi közlekedés hálózatába bekapcsoló, két oldalán folyamatosan beépített, vagy beépíthető közterület.

3. Út: olyan városszerkezeti szempontból jelentősebb utca, amely az alacsonyabb rendű utcákat gyűjti össze.

4. Tér: utak, utcák kereszteződésében, csomópontjában városrendezési, földrajzi sajátosságok alapján kialakított elsősorban közösségi, vagy városképi célokat szolgáló nagyobb közterület, amelynek minden oldala körülépített, vagy körülépíthető.

5. Sor: olyan utca, vagy út, amelynek csak az egyik oldala beépített, vagy beépíthető.

6. Fasor: szélein, vagy közepén jellemzően azonos fajtájú fákkal szabályosan végigültetett utca, vagy út.

7. Körút: a városi úthálózat olyan főútvonala, amely a város központját, vagy a belső városrészek együttesét körülövezi.

8. Park: a természeti táj sajátos elemei alapján kialakított és gondozott közhasználatú nagyobb terjedelmű kert, főként fákkal, cserjékkel, gyepfelülettel, tereptárgyakkal.

9. Dűlőút: a város határában lévő földút, amely a település története során hagyományosan kialakult mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokat, s az azon kialakított tanyákat köti össze a magasabb rendű utakkal.

10. Köz: a város magasabb rendű útjait összekötő utca.

11. Liget: nagyobb kiterjedésű park.

12. Sétány: földrajzi adottságai, kiterjedése alapján pihenésre, szabadidő eltöltésére alkalmas utca, esetleg telepített zöldfelülettel, közhasználatú tereptárgyakkal (padok, szabadtéri játékok stb.).

13.[54] Közterület-név: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése j) pontjában meghatározott fogalom.

14. Városrész: a város közigazgatási határain belül történeti fejlődés során és új beépítéssel kialakult településrész.

15. Emléktábla: az épületen, falon vagy önálló tartószerkezeten elhelyezett, felirattal vagy domborműves ábrázolással, esetleg mindkettővel megalkotott kő- vagy érctábla, amely a megjelölt hellyel kapcsolatban álló eseményt, -----[55] valamikor ott élt, működött (-----[56]), tartózkodott személyiség képmását vagy életének valamely mozzanatát örökíti meg.

16. Városközpont: a Kossuth, Deák Ferenc, a Szabadság és a Széchenyi teret magába foglaló téregyüttes.

17. A város műemléki jelentőségű területe: a Nemzeti Örökség részét képező Történeti Főtér Együttes területe, amelynek határleírását a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet[57] tartalmazza.

18. A történelmi várostestet övező körútrendszer névrendje: a nagy (vagy első) körút különböző szakaszainak az az évszázados névrendje, amely szerint a körútszakaszok az általuk határolt városrész nevét vagy ahhoz kötődő nevet viselnek, azaz Árpád krt, Mária krt, Széchenyi krt, Bethlen krt, Kuruc krt, Erzsébet krt, Kossuth krt.

19. Névhalmozódás: több, más-más jellegű közterület ugyanazon előtaggal történő elnevezése (pl.: Széchenyi tér, Széchenyi sétány, Széchenyi krt. stb.)

20.[58] Közterületi alkotás: díszítő vagy használati értékkel is rendelkező képző-, iparművészeti alkotás, emlékmű vagy emlékkő.

21[59]. Emlékmű: jelentős történeti eseménynek vagy személynek emléket állító köztéri műalkotás.

22.[60] Emlékkő: földön elhelyezett, felirattal ellátott durván megfaragott kőtömb, amely a megjelölt hellyel kapcsolatban álló eseményre vagy az emlékezéssel kapcsolatban lévő személyre utaló szöveget, ábrát, domborművet tartalmaz.



27. §

 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 25/1991. (VIII. 29.) KR. sz. rendelet.



Kecskemét, 1996. április 3.



Katona László                                                                                  Dr. Peredi Katalin

           polgármester                                                                                   jegyző


















1. melléklet a19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez

Védett utcanevek[61]



A XIX. Század vége óta változatlan nevű utcák


Akácfa u.

Kuruc tér

Árok u.

Liliom u.

Borz u.

 Losonczy u.

Budai u.

Magyar u.

Cédulaház u.

Malom köz

Cimbalmos u.

Mária u.

Cserép u.

Matkói út

Csóka u.

Mátyási u.

Csongrádi út

Mindszenti krt.

Czollner tér

Monostori út

Dellő u.

Nagykőrösi u.

Dömötör u.

Nyár u.

Fehér u.

Nyíl u.

Fürdő u.

Ótemető u.

Füzes u.

Őz u.

Fűzfa u.

Pacsirta u.

Galamb u.

Pásztor u.

Hajnal u.

Rákóczi út

Halasi út

Rigó u.

Hegedűs köz

Sarkantyú u.

Hétvezér u.

Sárkány u.

Holló u.

Sétatér u.

Horog u.

Sörház u.

Hosszú u.

Sulyok u.

Izsáki út

Szárny u.

Jász u.

Szarvas u.

Jókai u.

Szegedi út

Kasza u.

Széchenyi tér

Kaszap u

Szélmalom u.

Katona József u

Sziget u.

Kerekes u.

Szolnoki út

Kereszt u.

Tabán u.

Kiskert u.

Tatár sor

Kiskőrösi út

Tavasz u.

Kistemplom u. Tél u.


Klapka u.

Toldi u.

Korhánközi út

Trombita u.

Kőhíd u.

Újerdő u.

Közép u.

Vágó u.

Vörösmarty u.

Zöldfa u.



1920. óta változatlan nevű utcák


Arany János utca

Attila utca

Bagi László utca

Balai utca

Batthyány utca

Bálvány utca

Bánk bán utca

Báthory utca

Bem utca

Bercsényi utca

Bezerédy utca

Bika köz 

Bocskai utca

Boldog utca

Botond utca

Bónis utca

Böszörményi utca

Buzás Mihály

Csáktornyai utca

Csáky utca

Csokonai utca

Damjanich utca

Dankó utca

Daróczi köz

Dobó István krt.

Egressy utca

Eötvös utca

Epreskert utca

Erdősi Imre utca

Erkel utca

Erzsébet utca

Munkácsy utca

Nap utca

Nefelejcs utca

Nyíri út

Pászthóy utca

Platthy utca

Simonyi utca

Szabad utca 

Szabadság tér

Széchy Mária utca

Fazekas köz

Ferenczy utca

Hajagos utca

Hajdú utca

Hoffmann János utca

Hold utca

Horváth Cirill tér

Ilona utca

Jósika utca

Juhász utca

Kalap utca

Kalocsa János utca 

Katona József tér

Kazinczy utca

Kálvin tér

Károlyi utca

Kenderessy utca

Kis utca

Kisfaludy utca

Kórház utca

Kölcsey utca

Kupa utca

[62]Kuruc krt.

László Károly utca

Lechner Ödön utca

Lehel utca

Lestár tér

Margit utca

Martinovics utca

Mihó utca

Mikes utca

Szilády Károly utca

Szívós utca

Talfája köz

Tizedes utca

Tolnai utca

Tompa Mihály utca

Vacsi utca

Vak Bottyán utca

Wesselényi utca

Zimay László utca

Zrínyi Ilona utca




A város múltjának emléket állító utcanevek

Boldogasszony tér

Burga utca

Csaba utca

Festő utca

Fogaras utca

Fráter utca

Görögtemplom utca

Gyenes tér

Kápolna utca

Mezei utca

Nyitra utca

Pázmány Péter utca

Rávágy tér

Szent Gellért utca

Szent Miklós utca

Tatay András utca

Téglagyár utca

Török utca







2. melléklet a19/1996. (IV. 9.) önkormányzati rendelethez


Kecskemét megyei jogú város városrésznevei


Belváros

I.

 Árpádváros

II.

Máriaváros

III.

Széchenyiváros

IV.

Bethlenváros

V.

Rákócziváros

VI.

Erzsébetváros

VII.

Kossuthváros

VIII.

Hunyadiváros

IX.

Szent István-város

 X.

Szent László-város

 XI.

Alsószéktó

 XII.

Felsőszéktó

 XIII.

Talfája

 XIV.

Katonatelep

 XV.

Repülőtér

 XVI.

Matkó

 XVII.

Kadafalva

 XVIII.

Szarkás

 XIX.

Hetényegyháza

 XX.

Méntelek

 XXI.

Borbáspuszta


[1]

Módosította: 65/2009.(XII.17.) rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályba lépett: 2009. december 17.

[2]

Módosította: 65/2009. (XII.17.) rendelet 2.§-a. Hatályba lépett: 2009. december 17.

[3]

Módosította: 65/2009. (XII.17.) rendelet 3.§-a. Hatályba lépett: 2009. december 17.


[4]

Módosította: a 12/2007. (II. 19.) rendelet 1. §-a. Hatályba lépett: 2007. február 19.

[5]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[6]

Módosította: 44/2009.(IX.11.) rendelet 1.§-a. Hatályba lépett: 2009. szeptember 11.

[7]

Módosította: az 59/2000. (XII. 28.) KR. számú rendelet 1. §-a. Hatályba lépett: 2000. december 28.

[8]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[9]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[10]

Hatályon kívül helyezte: 44/2009. (IX.11.) rendelet 5.§-a.

[11]

Hatályon kívül helyezte: 44/2009. (IX.11.) rendelet 5.§-a.

[12]

Kiegészítette: 44/2009.(IX.11.) rendelet 2.§-a. Hatályba lépett: 2009. szeptember 11.

[13]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 2) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[14]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lép: 2013. november 30.

[15]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 2) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[16]

Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9.§ a) pontja.

[17]

Módosította: a 12/2007. (II. 19.) rendelet 3. §-a. Hatályba lépett: 2007. február 19.

[18]

Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9.§ b) pontja.

[19]

Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9.§ c) pontja.

[20]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályba lép: 2013. november 30.

[21]

Módosította: 44/2009. (IX.11.) rendelet 3.§-a. Hatályba lépett: 2009. szeptember 11.

[22]

Módosította: 44/2009. (IX.11.) rendelet 4.§-a. Hatályba lépett: 2009. szeptember 11.

[23]

Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9.§ d) pontja.

[24]

Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9.§ e) pontja.

[25]

Módosította: a 12/2007. (II. 19.) rendelet 4. §-a. Hatályba lépett: 2007. február 19.

[26]

Módosította: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályba lép: 2017. május 1.

[27]

 Módosította: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályba lép: 2017. május 1.

[28]

Kiegészítette: 6/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályba lép: 2017. május 1.

[29]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályba lép: 2013. november 30.

[30]

Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9.§ f) pontja.

[31]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8.§ (3) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[32]

Hatályon kívül helyezte: 24/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 11.§ b) pontja.

[33]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8.§ (4) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[34]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 2) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[35]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 2) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[36]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8.§ (5) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[37]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 2) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[38]

Módosította: a 12/2007. (II. 19.) rendelet 5. §-a (5) bekezdésre módosult. Hatályba lépett: 2007. február 19.

[39]

Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9.§ g) pontja.


[40]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[41]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[42]

Kiegészítette: a 35/2009. (V. 29.) rendelet 1. §-a. Hatályba lépett: 2009. május 29.

[43]

Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9.§ h) pontja.

[44]

Módosította: a 35/2009. (V. 29.) számú rendelet 2. §-a. Hatályba lépett: 2009. május 29.

[45]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 2) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[46]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 2) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[47]

Kiegészítette: 65/2009. (XII.17.) rendelet 4.§-a. Hatályba lépett: 2009. december 17.

[48]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8.§ (6) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[49]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 2) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[50]

Módosította: 38/2010.(X.14.) önkormányzati rendelet 1.§ 2) pontja. Hatályba lépett: 2010. október 15.

[51]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályba lép: 2013. november 30.

[52]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8.§ (7) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[53]

Módosította: 65/2009. (XII.17.) rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályba lépett: 2009. december 17.

[54]

Módosította: 65/2009. (XII.17.) rendelet 5.§ (2) bekezdése. Hatályba lépett: 2009. december 17.

[55]

Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9.§ i) pontja.

[56]

Hatályon kívül helyezte: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 9.§ i) pontja.

[57]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 8.§ (8) bekezdése. Hatályba lép: 2013. november 30.

[58]

Módosította: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályba lép: 2013. november 30.

[59]

Kiegészítette: 65/2009. (XII.17.) rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályba lépett: 2009. december 17.

[60]

Kiegészítette: 37/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályba lép: 2013. november 30.

[61]

Kiegészítette: a  40/1996. (X. 21.) KR. számú rendelet 1. §-a. Hatálybalépett: 1996. október 21.

[62]

             Módosította: a 20/2007. (IV. 2.) rendelet 1. §-a. Hatályba lépett: 2007. április 2.