Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.24.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 25 - 2020. 01. 25

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.24.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2020.01.25.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés h) pontjában és az 57. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzat rendelete (a továbbiakban: R.) 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

1. Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (7 fő, ebből 2 fő külső tag),

2. Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság (7 fő, ebből 3 fő külső tag),

3. Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság (7 fő, ebből 2 fő külső tag),

4. Ifjúsági és Sportbizottság (7 fő, ebből 3 fő külső tag),

5. Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság (5 fő, ebből 2 fő külső tag).”

2. § (1) Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület üléséről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül.”

(2) Az R. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jegyzőkönyv eredeti példányát évente kötetbe kell kötni és Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megőrizni. A jegyzőkönyvet elektronikus úton meg kell küldeni Békés Megyei Kormányhivatal vezetőjének.”

3. § Az R. 5. melléklete a Melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. január 26. napjával.