Nárai község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (XII.30..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva- a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - Nárai Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:


1. §

 

(1) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 10/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése.


(2) Hatályát veszti a Rendelet 6. §-ában az „illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény” szövegrész.

 

2. §

Ez a rendelet a 2021. január 1. napján lép hatályba.


  Németh Tamás

  polgármester

                                      dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

                                jegyzői feladatok ellátásával mb. aljegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2020. december 30. napján kihirdetésre került.

                                                                       dr. Stankovitsné dr. Molnár Eszter

                                                                 jegyzői feladatok ellátásával mb. aljegyző