Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (IX.17..) önkormányzati rendelete

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 05- 2020. 10. 04

Balatonmagyaród Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


11/2020. (IX.17.) önkormányzati rendelete


a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §‑ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében és a 134/E. §-ában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. §

A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12/C. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


12/C. § „(1)   A képviselő-testület az étkeztetésben részesülő balatonmagyaródi lakcímmel rendelkező személy napi egyszeri meleg étkezéséhez 33 Ft/napi adag összeggel hozzájárul 2020. október 5. napjától.”

  1. §


A R. 16. § (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


16. § „(4) Az étkeztetés napi egyszeri meleg ebéd biztosítását jelenti, amelyet az önkormányzat a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde szolgáltatóval kötött szolgáltatói szerződés útján biztosítja.”


  1. §


A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


Záró rendelkezések

  1. §

E rendelet 2020. október 5. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.                                    Erdős János                                        Papné Szabó Mónika

polgármester                                                 jegyző


A rendelet kihirdetve:

Balatonmagyaród, 2020. szeptember 17.Papné Szabó Mónika

                                                                                                         jegyzőMellékletek