Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2022. 11. 04

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

2022.11.04.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) Balatonszepezd Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként és kivett, beépítetlen területként nyilvántartott belterületi földrészletekre,

b) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészlet, vagy építmény közhasználatra átadott részére,

c) az önkormányzat tulajdonában álló közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételére,

d) az a)-c) pontokban meghatározott ingatlanokon – a jogszabályok által nem kötelező jelleggel előírt – mobil és immobil felépítményekre és berendezésekre, valamint azok használatára.

(2) E rendelet alkalmazásában közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

(3) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági hatásköröket Balatonszepezd község polgármestere gyakorolja.

2. § A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

2. Közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

3. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,

b) mobil elárusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,

c) szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére,

d) önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, tüzelőanyag tárolására,

f) alkalmi és mozgóárusításra,

g) kiállítás, sportrendezvény, alkalmi vagy mutatványos vásár céljára,

h) vendéglátó-ipari előkert (terasz) kitelepülés céljára, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,

i) parti bejáróval csatlakozó víziállás (stég) létesítésekor az önkormányzati terület használatához,

j) filmforgatás céljára.

k)1 kishajó tárolására. Kishajó kizárólag október 1. és április 30. között, legfeljebb 6 hónapig tárolható a Központi strand bejárata előtti kijelölt csónak be- és kiemelő helyen, valamint a Csónakház melletti rendezvényterületen.

4. § (1) Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, további közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza,

d) a kijelölt parkoló helyeken történő parkoláshoz.

(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély a műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.

5. § (1) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.

(2) Az engedély ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig, a megállapított feltétel bekövetkeztéig, vagy a visszavonásig adható meg.

(3) Ha az engedély érvényét veszti, a közterület használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

6. § (1) Nem adható közterület-használati engedély:

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására

b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására,

c) teher és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására, kivéve a táblával kijelölt közterületeket,

d) a lakosság nyugalmát erősen zavaró vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,

e) ha a közterület-használat a közterületen való közlekedést jelentős mértékben korlátozza, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza;

f) élelmiszer utcai árusítására.

(2) Csak az illetékes szakhatóság előzetes hozzájárulásával adható közterület-használati engedély a műemléki vagy egyéb szempontból védett területre.

7. § (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.

3. A közterület filmforgatási célú használata

8. § (1) A közterület filmforgatási célú használata a következő feltételek esetén engedélyezhető:

a) a használandó közterület nagyságának – több közterület ingatlan egyidejű igénybevétele esetén – legalább 50 m2 nagyságot el kell érnie;

b) a forgatás időpontját követően a közterület eredeti állapotának megfelelő rendet, helyreállítást kérelmező saját költségén köteles biztosítani,

c) a filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot,

d) a közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat, kivéve az éjszakai felvétel szükségességét, melyre a kérelemben konkrétan meg kell határozni az igényelt időpontokat.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint rendkívüli természeti események idejére a filmforgatási célú közterület-használatot legfeljebb 15 napra fel kell függeszteni.

(4) Az akadályozó körülmény elhárítását követően, legkésőbb 15 napon belül a közterület-használatát az engedélyezett, de fel nem használt további időtartamra biztosítani kell.

(5) A közterület-használati díjból 25 %-os mentességet kell biztosítani a tudományos, ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatás keretében készülő filmalkotás forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben.

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(7) Ha a hatósági szerződés megküldését megelőzően a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély kiadása történt, a filmforgatási célú közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(8) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a Filmtörvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

4. A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

9. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat, a megfizetés határidejét és módját az engedélyben kell meghatározni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdető-berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

5. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

10. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni tüzelőanyag tárolásáért az első 5 napban. Ezt meghaladó időtartamú használat esetén a teljes időszakra kell használati díjat fizetni.

(2) Nem kell közterület-használati díjat fizetni szobor, emlékmű és köztárgyak elhelyezésére.

(3) A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

a) ha az engedélyes családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,

b) jótékony és közcélú rendezvény esetében.

c)2 egyéb közérdeket szolgáló okból, különösen közszolgáltatást helyettesítő vagy kiváltó, a lakosság jelentős részének elérhető és komfortérzetét javító célú szolgáltatás megvalósítása miatti okból (pl. csomagküldő automata).

6. A közterület-használati engedély visszavonása

11. § Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat a megadott határidőre nem fizette be. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

7. Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása

12. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű.

(2) Közterületen üzemképtelen jármű nem tárolható. Tárolásnak minősül, ha a jármű 22-06 óra között folyamatosan közterületen áll. Pótkocsi, kamion, munkagép 06-22 óra között sem tárolható közterületen.

(3) Az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről 24 órán belül eltávolítani.

8. A közút nem közlekedési célú igénybevétele

13. § (1)3 Közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás szükséges. A közút nem közlekedési célú igénybevételének részletes szabályait a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet határozza meg. A közút kezelője a közút nem közlekedési célú igénybevételére (továbbiakban: igénybevétel) irányuló kérelem elbírálása során a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerint jár el.

(2) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem a 3. melléket szerinti nyomtatványon is benyújtható az előírt mellékletekkel.

(3)4 A közút nem közlekedési célú igénybevételéért 300 Ft/m2/nap, de minimum 30.000 Ft összegű díjat kell fizetni.

(4) A díjat az igénybevételt megelőzően, előre kell befizetni az önkormányzat bankszámlájára történő utalással vagy az önkormányzat nevére szóló befizetési csekken. A befizetést igazoló bizonylatot vagy banki átutalási igazolást a kezelői hozzájárulással együtt az igénybevétel ideje alatt az igénybevétel helyszínén kell tartani, hogy esetleges ellenőrzés esetén megtekinthető legyen. A díj megfizetésééig a közutat érintő munkavégzés vagy egyéb nem közlekedési célú igénybevétel nem kezdhető meg.

(5) Amennyiben a helyreállítás közútkezelői hozzájárulásban meghatározott időpontig nem történik meg, úgy a további időszakra a végleges helyreállítás napjáig a díj kétszeresét kell fizetni.

(6) Amennyiben a ténylegesen igénybe vett terület a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott területénél nagyobb, úgy a különbözetet engedélyesnek utólag ki kell fizetnie legkésőbb a műszaki átadás/átvétel időpontjáig.

14. § (1) Út és járda esetén az építés befejezését követő ötödik naptári év december 31-ig, aszfaltszőnyeg készítés esetén a befejezést követő harmadik év december 31-ig azok bontásához hozzájárulni tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik a halasztást nem tűrő, veszélyt elhárító bontásokra.

(2) A közútkezelői hozzájárulás nélküli igénybevétel esetén, az adott igénybevételre vonatkozóan az igénybevételi díjat az igénybevevőnek a közút kezelője részére utólagosan meg kell fizetni.

(3) Kezelői hozzájárulás nélkül közterületet felbontani csak közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad (rendkívüli igénybevétel).

(4) A rendkívüli igénybevétel miatt végzett bontást a közút kezelőjének be kell jelenteni, aki azt nyilvántartásba veszi. A bejelentéshez mellékelni kell helyszínrajzot és közölni kell az ideiglenes és a végleges helyreállítás várható időpontját.

(5) A hibaelhárítási munkálatok végzése előtt és alatt a forgalom biztonságos tereléséről a közmű fenntartója köteles gondoskodni.

15. §5 A Képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, 34. §-ában, 36. §-ában, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 39. §-ában, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, és a 43. § (1) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

9. A közterület használat egyéb szabályai

16. § (1) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán és rendezett állapotban tartani, a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni. Közterületen szervezett alkalmi rendezvény esetén az engedélyes ezen kötelezettségének a rendezvény befejezését követő 12 órán belül köteles eleget tenni.

(2) Az engedélyes köteles a közterület használati engedélyt, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, magánkereskedői igazolvány, működési engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező hatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.

17. § (1) A közterület használat a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével csak határozott időre engedélyezhető. A határozott időre szóló közterület használat legkisebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 5 év. A határozott időre szóló közterület-használat kérelemre többször meghosszabbítható.

(2) Határozatlan időre engedélyezhető közterület használatok: építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény, közműaknák, posta-és hírlaptároló láda, telefonfülke elhelyezése.

(3) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható. Az engedély szüneteltetésére nincs lehetőség.

10. Az engedély nélküli használat következményei

18. § (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A közterület engedély nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.

11. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Balatonszepezd Község Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló 21/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Kérelem közterület használatára
Kérelmező (gazdasági társaság esetén cégneve, és a felelős ügyintéző neve):
…………………………………………………………………………………….azzal a
kérelemmel
fordulok Balatonszepezd Község Polgármesteréhez, hogy az alábbi tevékenységre a megjelölt helyen, a megjelölt időtartamra és célból a közterület-használatát engedélyezni szíveskedjen.

1. Kérelmező állandó lakóhelye, telephelye, telefonszáma:

………………………………………………………………………………………………….

2. Közterület-használat célja, módja (tábla, asztal, standard stb.) és mértéke (m2):

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

3. Közterület-használat időtartama:

………………………………………………………………………………………………….

4. Közterület-használat helye (igénybe venni kívánt közterület pontos meghatározása, egyértelmű leírással vagy helyszínrajzzal): ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

5. Ha a kérelmező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, adószáma:

………………………………………………………………………………………………….

6. A kérelemhez mellékelni kell:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

…………………………………………………

..…………………………………

kérelmező aláírása

a) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység gyakorlására való jogosultság hitelt érdemlő igazolását,

b) zöldterület, közpark használata esetén a terület helyreállítására vonatkozó nyilatkozatot,

c) kulturális rendezvény, vásár, mutatványos tevékenység, vagy egyéb, több ember részvételével járó hasonló rendezvény esetében a terület takarítására vonatkozó nyilatkozatot,

d) a rendezvény programját,

e) az engedélyhez kötött termék árusítására, vagy más ilyen tevékenység folytatására vonatkozó kérelemhez az ezen engedélyek, bizonyítványok, stb. meglétéről szóló nyilatkozatot.

2. melléklet6

A közterületek használati díja

A

B

1

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m2-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik

1.000 Ft/m2/hó

2

mobil elárusítófülke, pavilon ideiglenes elhelyezése

10.000 Ft/m2/hó

3

önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezése

5.000 Ft/m2/hó

4

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, tüzelőanyag tárolása

1.000 Ft/m2/hó

5

alkalmi és mozgóárusítás, kiállítás, sportrendezvény, alkalmi vagy mutatványos vásár

1.000 Ft/m2/nap

6

vendéglátó-ipari előkert (terasz) kitelepülés céljára

2.000 Ft/m2/nap

7

üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukirakodás

1.000 Ft/m2/nap

8

parti bejáróval csatlakozó víziállás (stég) önkormányzati terület használata bejárónként

20.000 Ft/év

9

kishajó tárolása

1.000 Ft/m2/hó

3. melléklet

Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem közút nem közlekedési célú igénybevételhez (közműépítéshez és útterület foglalásához)

1. Az igénybevétel

helye:.................................................................................

célja:...................................................................................

2. A beruházás (jogosult)neve: ……………………………

címe:………………………………………………………………telefonszáma:……………

3. Az elfoglalni kívánt útterület közterület

a) hosszúsága: ………………………… ………………………...

b) szélessége: ………………………… ………………………...

c) nagysága(m2): ………………………… ………………………...

4. Az igénybevétel

a) kezdetének tervezett időpontja: ......................................

b) befejezésének tervezett időpontja: .................................

5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy

a) neve: .............................................................................

b) címe: .............................................................................. telefonszáma:……..…………….

c) aláírása:………………………………………………..

6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)

a) tulajdonosának neve:.....................................................

címe:..............................................................................

b) üzemeltetőjének neve:...................................................

címe:..............................................................................

7. Az útvonalat lezárják:

- kétirányú forgalmat biztosítjuk

- egyirányú forgalmat biztosítjuk

8. A bontandó útburkolat fajtája:............................................. ………………………………m2

9. A bontandó járda fajtája:..................................................... ………………………………m2

10. A bontandó zöldterület, földút, földpadka:…………………………………………….m2

11. A bontási helyek száma:.................................................... db

12. Nyomvonalas bontások hossza:......................................... fm

13. A kivitelező neve:..............................................................

címe:................................................................................. ……..telefonszáma:………………

Balatonszepezd, ……….. év …………………hó …….. nap

.............................................

(cégszerű) aláírás

Melléklet:

- az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban

- a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 3 példányban

- az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, elterelés) terve 3 példányban

1

A 3. § (2) bekezdés k) pontját a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 10. § (3) bekezdés c) pontját a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

A 13. § (1) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 15/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg A 13. § (3) bekezdése a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 15. § a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.