Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (IV.08.) önkormányzati rendelete Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 10

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§ (1) A Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 12/A.§-sal egészül ki:


12/A.§ (1) A III. védett övezetbe kizárólag olyan személygépkocsi hajthat be,

 1. amely természetes személy tulajdonában áll, és amely után Szentendrén fizették meg a gépjárműadót,
 2. amelynek tulajdonosának vagy üzembentartójának a III. övezet területén van ingatlana, vagy tulajdonosának vagy üzembentartójának a lakóhelye, tartózkodási helye vagy magánlakása a III. övezet területén található,
 3. amelynek vezetője hitelt érdemlően igazolja, hogy a III. övezet területén található, vagy kizárólag azon keresztül megközelíthető létfontosságú szolgáltatás igénybevétele céljából szükséges a behajtás,
 4. amelyre a 13-16.§-ban meghatározott hozzájárulás került kiállításra.

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik

a) a Szentendre Város Önkormányzattal hatályos együttműködési megállapodással rendelkező Polgárőrség,

b) a rendvédelmi szervek,

c) a mentőszolgálat,

d) a Szentendrén dolgozó háziorvos, ügyeletet ellátó orvos, és a mellettük dolgozó ápoló, szakasszisztens,

e) az állatorvos,  

f) a Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek szakorvosa,

g) a hivatásos ápoló,

h) a védőnő,

i) a szociális gondozó,

j) a Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok,

k) a Szentendre Város Önkormányzat által fenntartott intézmények, költségvetési szervek,

l) a bevett egyház lelki szolgálatot ellátó tagjai, valamint

m) az ételkiszállítást végzők által használt személygépjárművekre a munkavégzés időtartama alatt

(3) Kizárólag a III. védett övezetbe történő behajtáshoz behajtási vagy behajtási-várakozási hozzájárulás nem igényelhető.

(4) A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal a jogosultság ellenőrzéséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásait betartva a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság részére átadja az (1) bekezdés a) pontja alapján történő behajtásra jogosultak forgalmi rendszám adatait. Az adatokat a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság kizárólag az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság ellenőrzéséhez használhatja és az adatkezelés során köteles az adatvédelmi előírások betartására.”          


2. § A R. 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.


3. § E rendelet 2020. április 10. napján lép hatályba.
Szentendre, 2020. április 8.
          Fülöp Zsolt                                                    dr. Schramm Gábor

 polgármester                                                             jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. április 8-án került kihirdetésre.


      dr. Schramm Gábor

                                                                                                                    jegyző
 1. melléklet a 13/2020. (IV.08.) önkormányzati rendelethez


 1. melléklet a 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelethez


A védett övezetek felsorolása és területük határai

ÖVEZET

ÖVEZET HATÁRAI ÉS RÉSZLETEZÉSE

I.

- Fő tér, Dumtsa Jenő utca, Várdomb utca, Alsó Duna köz, Vak Bottyán utca, Jankó János utca, Futó utca, Görög utca, Bercsényi utca, Vastagh György utca,

- Bogdányi utca a Fő tértől a Rév utcáig, valamint a Bogdányi utca ezen szakaszára csatlakozó mellékutcák,

- a Bogdányi utca Rév utca és Dézsma utca közötti szakaszára csatlakozó mellékutcák,

- Duna korzó Péter-Pál utca és Lázár cár tér közötti szakasza


II.

- Alkotmány utca, Rab Ráby tér, Munkácsy Mihály utca, Batthyány utca, Kör utca, Janicsár utca,

Arany János utca, Piac köz,

- a Malom utca Bartók Béla utca és Munkácsy Mihály utca közötti szakasza

- a Vörösmarty utca Tiszteletes utca és Arany János utca közötti szakasza,

- a Bogdányi utca Rév utca és Dézsma utca közötti szakasza,

- a Rév utca Teátrum utca és Bogdányi utca közötti szakasza,

- a Rákóczi Ferenc utca Arany János utca és Városház tér közötti szakasza,

- Szentendre Város közigazgatási területén a fentiekben nem említett, „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblával és „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával ellátott utcák.

III.

 • Dózsa György út a Pannónia utca kereszteződésétől a Duna korzó irányába
 • Római sánc köz
 • Paprikabíró utca
 • Bükkös part
 • Áprily Lajos tér
 • Hold utca
 • Egres utca
 • Ady Endre utca SPAR felőli oldala