Bakonyszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Bakonyszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.01.01.
I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint kell eljárni.

2. § Bakonyszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:

1. magánszemélyek kommunális adója,

2. idegenforgalmi adó,

3. helyi iparűzési adó.

II. Fejezet

KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

Magánszemélyek kommunális adója (az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése)

3. § 1. Az adóköteles adótárgyak körét a Htv. 24-25. §-a szabályozza.

Az adó mértéke

4. § (1)1 Az adó évi mértéke: 20.000,-Ft.

Adókedvezmény/adómentesség2

5. § Amennyiben a 3. §-ban meghatározott építmény tulajdonosa vagy vagyoni értékű jog jogosultja életvitelszerűen Bakonyszentlászló község közigazgatási területén lakik úgy 75%-os kedvezményben részesül, azon ingatlana után amelyben életvitelszerűen lakik.

Idegenforgalmi adó (adó alanya, alapja, mértéke)

6. § Az adó alanyát a Htv. 30. §-a szabályozza.

7. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma

8. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 200,-Ft.

Az adó megállapítása és megfizetése

9. § (1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett személy az általa beszedettidegenforgalmi adóról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15-ig köteles bevallani.

(2) Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót, az adózónak a beszedést követő hónap 15-ig kell az adóhatósághoz befizetnie.

Helyi iparűzési adó (adókötelezettség, az adó mértéke)

10. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén 3 végzett vállalkozási (iparűzési) tevékenység.

11. § (1)4 Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 1,6 %-a.5

(2)6 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység-végzés után az adó mértéke naptári naponként 1.000 Ft.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.29.) számú rendelete.

1

A rendelet szövegét a 12/2017 (XI. 8.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2018. január 1-től

2

Beiktatta a 12/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. január 1-től.

3

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1 § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2021. január 1-től.

4

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1 § (2) bekezdése. . Hatálytalan: 2021. január 1-től.

5

A rendelet szövegét a 2/2019 (I.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. január 1-től

6

Hatályon kívül helyezte a 14/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatálytalan: 2021. január 1-től.