Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (IV.8.) önkormányzati rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (IV.08.) önkormányzati rendelete Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 17

Szentendre Város Önkormányzat Polgármesterének

27/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete


a járművel történő parkolás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentendre Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testületnek a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (5) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A járművel történő parkolás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A kijelölt várakozóhelyet a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművel – beleértve a pótkocsira szerelt hirdető berendezést is – tilos igénybe venni.”

 1. A R. A 5.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A várakozás akkor tekintendő jogszerűnek, ha

 1. az adott övezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatából váltott parkolójegyet a gépkocsiban a (4) bekezdés szerint elhelyezték,
 2. díjfizetési kötelezettséggel érintett motorkerékpár esetén az ellenőrzés során a parkolójegyet bemutatták,
 3. mobil parkolás esetén a mobiltelefonos parkolási rendszernek az adott övezetre érvényes kóddal megindított és a vonatkozó jogszabályban meghatározott sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolása megtörtént.”


 1. A R. 5.§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A megváltott parkolójegy csak az adott zónában, a rajta feltüntetett időtartamban érvényes.”

 1. A R. 5.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A gépjármű használója köteles gondoskodni a parkolójegy-kiadó automatából történő parkolójegy megváltásához szükséges megfelelő minőségű és mennyiségű pénzérméről.”

 1. A R. 5.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A parkolójegy-kiadó automata üzemképtelenség esetén az igénybevevő a várakozás helyéhez legközelebb eső üzemelő parkolójegy-kiadó automatából köteles jegyet váltani. A várakozás helyéhez legközelebb eső parkolójegy-kiadó automata helyét a várakozási helyet jelző tábla jelöli meg.”

 1. A R. 6.§-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 7.§ (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott bérlet kizárólag abban az esetben vásárolható, ha a várakozási nyilvántartó rendszerben a regisztrálandó személygépkocsira vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira nincs rendezetlen pótdíjtartozás nyilvántartva.”

 1. A R. 6.§ (1) bekezdésében a „kizárólag személygépkocsira” szövegrész helyébe a „kizárólag személygépkocsira és legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira” szöveg, a 7.§ (3) bekezdés a) pontjában a „személygépkocsira” szövegrész helyébe a „személygépkocsira vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira” szöveg, a 7.§ (3) bekezdés d) pontjában a „legfeljebb 2 személygépkocsira” szövegrész helyébe a „2 személygépkocsira vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira” szöveg, 7.§ (5) bekezdésében a „saját ingatlanán belül a személygépkocsi tárolására” szövegrész helyébe a „saját ingatlanán belül személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi tárolására” szöveg, a „csak egy személygépkocsira” szövegrész helyébe a „csak egy személygépkocsira vagy 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira” szöveg, a 7.§ (6) bekezdésében a „személygépkocsijára’ szövegrész helyébe a „személygépkocsijára vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett össztömegű tehergépkocsijára” szöveg, a 7.§ (9) bekezdésében a „személygépkocsijának” szövegrész helyébe a „személygépkocsijának vagy a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsijának” szöveg, a 7.§ (10) bekezdésében a „személygépkocsi” szövegrészek helyébe a „személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi” szöveg, a 7.§ (11) bekezdésében a „személygépkocsi” szövegrészek helyébe a „személygépkocsi vagy legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi” szöveg lép.


 1. A R. 7.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A bérlet a rajta feltüntetett időtartamban érvényes.”

 1. A R. 7.§ (11) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A személygépkocsi regisztráláshoz)

„g) lakossági bérlet esetén abban az esetben, ha az igénylő a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott védett övezetben rendelkezik lakó- vagy tartózkodási hellyel, érvényes behajtási engedély bemutatása”

(szükséges).

 1. A R. 10.§ (1) bekezdésében az „a II. zónában” szövegrész helyébe az „az I. és II. zónában” szöveg lép.


 1. A R. 10.§ (1) bekezdésében a „személygépkocsija” szövegrészek helyébe a „személygépkocsija vagy a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsija” szöveg lép.


 1. A R. 11.§ (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A díjköteles időszak alatt jogosulatlan használatnak minősül)

„d) az alacsonyabb díjú zónában megváltott parkolójeggyel vagy mobil parkolással a magasabb díjú zónában történő várakozás.’

 1. A R. 11.§-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) Amennyiben a gépjármű használója a mobil parkolás indítása esetén a forgalmi rendszám bevitele során a karakter vonatkozásában hibát vét és ezt a pótdíjfizetési felszólítás napjától számított 3 munkanapon belül a mobil parkolás elindításáról szóló visszaigazoló sms bemutatásával és a helyes forgalmi rendszám megjelölésével egyidejűleg az üzemeltető felé jelzi, akkor az üzemeltető naptári negyedévenként egy alkalommal jogosult eltekinteni a díj-és pótdíjköveteléstől.”

 1. A R. 11.§-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A (3) bekezdés d) pontjában rögzített esetben a zónák közti díjkülönbözet megtérítésére és emiatt a kiszabott pótdíj elengedésére nincs lehetőség."

 1. A R. 11.§-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) Amennyiben a mozgásában korlátozott személy vagy az őt szállító személy

 1. a parkolási igazolványt a gépjárműben nem a 9.§ (3) bekezdésében meghatározott módon helyezte el és emiatt ellenőrzéskor a parkolási igazolvány érvényessége nem volt megállapítható és emiatt pótdíj került kiszabásra, a gépjármű üzembentartója mentesül a pótdíj megfizetése alól, ha az eredeti parkolási igazolványt bemutatja az üzemeltető részére,
 2. az egyébként érvényes parkolási igazolványt a várakozás során nem használta és a várakozási esemény rögzítését követő 3 napon belül a gépjármű üzembentartója az eredeti parkolási igazolványt az üzemeltető részére bemutatja, úgy naptári évenként egy alkalommal a gépjármű üzembentartója mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól. ”


 1. A R. 2. melléklet 1. és 2. pontjában a „személygépkocsira” szövegrész helyébe a „személygépkocsira és a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira” szöveg lép.
 2. A R. 2. melléklet 1.1. pontjában a „tehergépkocsira” szövegrész helyébe a „3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépkocsira” szöveg lép.
 3. Hatályát veszti a járművel történő parkolás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.5. pontja.

2.§  (1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1.§ (18) bekezdése 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1.§ (11) bekezdése 2020. október 15-én lép hatályba.


Szentendre, 2020. június 10.                        Fülöp Zsolt                                                                 dr. Schramm Gábor

                        polgármester                                                                              jegyző
Záradék:

A rendelet 2020. június 16-án került kihirdetésre.


dr. Schramm Gábor

jegyző