Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete

Az egészségügy területén végzett munka elismerésének szabályozásáról

Hatályos: 2020. 03. 21 - 2020. 09. 10

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet személyi hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi Tagintézményében foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra, valamint Hódmezővásárhely közigazgatási területén a város egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, asszisztensekre, a védőnői szolgálat munkatársaira és az iskola orvosokra terjed ki.

(2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) által létesített kitüntetés az egészségügyben tartósan kiemelkedő eredményességgel Hódmezővásárhelyen dolgozó személynek adható.

A kitüntetés odaítélésnek szabályai

2. § (1) A kitüntetés azon személyek részére adható, akik Hódmezővásárhely egészségügyében legalább 25 évet szolgáltak, akik erkölcsi tisztességgel, emberi megbecsüléssel rendelkeznek és a szakmájukban kimagasló teljesítményt értek el.

(2) Nyugdíjba vonulás, szakmai, családi okokból való eltávozás alkalmából, egész életmű elismeréseként is adható.

(3) Kimagasló teljesítménynek számít különösen:

a) az egyszeri jelentős eredmény (pl.: tudományos felfedezés, vizsgálati módszer kidolgozása, önfeláldozó tevékenység)

b)a hódmezővásárhelyi egészségügyért elért kimagasló fejlesztés, vezetés, vagy országos elismerés.

  1. § (1) A kitüntetéshze a Közgyűlés díszoklevelet adományoz, amelyben szerepel a fejlécben a HÓDMEZŐVÁSÁRHELY EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT felirat, az Önkormányzat címere, a kitüntetett neve, beosztása, a kitüntetés rövid indoklása. Szerepel továbbá a polgármester és a  jegyző aláírása.

(2) A kitüntetett megkapja azt a művész által tervezett és kivitelezett bronzplakettet, amely 12 cm átmérőjű alkotás. Egyik lapján az egészségügyet szimbolizáló dombormű, felül félkörben a HÓDMEZŐVÁSÁRHELY EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT felirat, a másik lapjára a kitüntetett nevét, beosztását és a kitüntetés dátumát kell belevésni.

(3) A bronzplakettet díszdobozban kell elhelyezni.


4. § (1) A kitüntetés adományozását és odaítélését a Szociális és Egészségügyi Bizottság kezdeményezheti.

(2) A javaslatot a polgármesterhez kell eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

(3) A javaslatot minden évben egy alkalommal írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.

(4) A kitüntetés odaítéléséről a Közgyűlés dönt.

A kitüntetés átadásának szabályai

5. § (1) A kitüntetés átadása a város egészségügyében jelentős rendezvényen, ünnepélyes keretek között történik.

(2) A kitüntetést a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester adja át.

(3) A kitüntetett nevét és az odaítélés indoklását a helyileg szokásos módon közhírré kell tenni.

(4) Az adományozott kitüntetésről nyilvántartást kell vezetni, mellyel kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Kabinetje látja el.

(5) A kitüntetéssel járó díszoklevél és bronzplakett elkészítésének költségeit az Önkormányzat viseli.

Vegyes és záró rendelkezések

6. §  Méltatlanná válik a kitüntetésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy akit fegyelmi büntetésként a munkahelyéről elbocsátottak. A kitüntetésre méltatlanná vált személytől a kitüntetést a Közgyűlés visszavonhatja.

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg az egészségügy területén végzett munka elismerésének szabályozásáról szóló 25/1995. (05.04.) Kgy. rendelet hatályát veszti.