Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2023. 03. 01

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2023.03.01.

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Mányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Mány polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek, és a település hagyományainak figyelembevételével rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét. Célja továbbá, hogy támogassa a településen közművelődési, kulturális célú, hasznos szabadidő-eltöltést szolgáló közösségek létrehozását, így biztosítva a kulturális örökség megismerését, a hagyományok ápolását és a közösség építést.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményre, annak fenntartójára, működtetőire, alkalmazottaira, az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési támogatása során kötelező alapszolgáltatásának tekinti:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását; Ennek érdekében a következőket biztosítja:

aa) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét külön megállapodás alapján a Mányi Községi Művelődési Házban;

ab) a közösségi színtér használatát;

ac) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain;

ad) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését; Ennek érdekében a következőket biztosítja:

ba) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

bb) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat,

bc) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

bd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

be) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez.

c) A hagyományos közösségi értékek átörökítése feltételeinek biztosítását; Ennek érdekében a következőket biztosítja:

ca) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez és támogatja azok megvalósítását,

cb) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ez irányú munkáját,

cd) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

ce) a helyi vagy térségi nemzetiségi közösségek bevonásával a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

cf) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

4. § (1) Az Önkormányzat elsődleges közművelődési feladatának tekinti a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a fenntartásában lévő Mányi Községi Művelődési Ház (2065 Mány, Mester sor 2.), mint közművelődési intézmény működtetését.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban az általa alapított, költségvetési szervként működő Mányi Községi Művelődési Ház (2065 Mány, Mester sor 2.) szervezeti egységével látja el.

(3) Az Önkormányzat a kiemelt rendezvények, fesztiválok, testvértelepülési kapcsolatok, nemzetiségi kultúra, gyermek és ifjúsági feladatok finanszírozására – lehetőségeihez mérten és saját bevételi függvényében - éves költségvetésében kereteket különít el.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátásra, az intézmény működtetésére közművelődési megállapodást köthet, az 1997. évi CXL. törvény 79. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személlyel. A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a törvény 79. § (2) – (4) bekezdéseiben előírt kötelezettségeket.

(5) Az Önkormányzat évente a közművelődési intézmény által készített munkatervet és annak mellékletét képező szolgáltatási tervet legkésőbb a március 1-je utáni első, soron következő testületi ülésen fogadja el.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a saját bevétel, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások, melyekhez a szükséges önrészt lehetőségéhez mérten biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a közösségi színtér biztosításán túl közművelődési feladatainak végrehajtását a 7. § (1) bekezdés szerinti együttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztül is finanszírozza.

A használati díjak

6. § (1) A közművelődési intézmény bérleti és használati díjairól az 1. melléklet rendelkezik.

(2) Mindazon Mány székhellyel rendelkező közművelődési célú civil szervezetek, akik együttműködnek a helyi közösségi színterekkel, évente kétszer ingyenesen vehetik igénybe azok használatát.

A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek

7. § Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak megvalósításában együttműködik:

a) a közművelődési intézményben működő Könyvtári, Közösségi és Szolgálató Hellyel,

b) a Mányi Hársfadombi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolával,

c) a Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsödével,

d) a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Mányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,

e) minden mányi székhelyű civil szervezettel,

f) a mányi katolikus és református egyházközségekkel,

g) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal és nemzetiségi önkormányzatokkal.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet 1

Mányi Községi Művelődési Ház bérleti díjai:

Helyiség

Időszak

Bérleti díj

Kaució (Ft/alkalom)

Teljes földszint
(rendezvény)

november 1 - március 31.

90.000 Ft/nap

40.000

Teljes földszint
(mányi lakcímmel/székhellyel rendelkezőknek)

50.000 Ft/nap

40.000

Nagyterem

6.500 Ft/óra

-

Felső terem

3.000 Ft/óra

-

Előtér

2.500 Ft/óra

-

Teljes földszint
(rendezvény)

április 1 -
október 31.

80.000 Ft/nap

40.000

Teljes földszint
(mányi lakcímmel/székhellyel rendelkezőknek)

40.000 Ft/nap

40.000

Nagyterem

4.000 Ft/óra

-

Felső terem

2.500 Ft/óra

-

Előtér

2.000 Ft/óra

-

Vásárok megtartása

egész évben

15.000 Ft/alkalom

-

1

Az 1. melléklet a Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.