Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet és a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.§ tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendeletét, valamint a 2.§ tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 7/A.§-sal egészül ki:


„7/A.§ Aki közterületen a köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket motorkerékpárral vagy gépjárművel a rendeltetésétől eltérő módon vagy céllal használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.


(2) A R1. a következő 15/A.§-sal egészül ki:


„15/A.§ Aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakkal ellentétben

  1. az ez irányú kötelezettsége ellenére nem veszi igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást vagy nem köt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére szerződést,
  2. a hulladékot nem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon helyezi el,
  3. a hulladékot nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edényben helyezi ki,
  4. az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítését nem a jogszabályokban meghatározott módon végzi, vagy
  5. a többlethulladékot nem a közszolgáltató által rendszeresített, egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban helyezi ki – ide nem értve azt az esetet, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet kifejezetten rögzíti a jelzetlen zsákban történő hulladék kihelyezésének a lehetőségét-,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.”


(3) A R1. 2.§ (2) bekezdésében a „közterület-felügyelő” szövegrész helyébe a „Szentendrei Rendészeti Igazgatóság alkalmazásában álló rendész (a továbbiakban: rendész)” szövegrész lép.


(4) A R1. 2.§ (9) bekezdésében a „közterület-felügyelőnek” szövegrész helyébe a „rendésznek” szövegrész, a „közterület-felügyelő” szövegrész helyébe a „rendész” szövegrész lép.


(5) A R1. 7/A.§-ában a „játszótereket motorkerékpárral vagy gépjárművel” szövegrész helyébe a „játszótereket kerékpárral, motorkerékpárral vagy gépjárművel” szövegrész lép.

2.§ (1) A Szentendre védett és korlátozott övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) 2.§-a a következő 8. ponttal egészül ki:


„8. rendkívüli helyzet: minden olyan elháríthatatlan sürgős eset, amely a behajtási vagy a behajtási-várakozási hozzájárulás azonnali kiadását indokolja és az 5 munkanapos elbírálási határidő az igénylő részére súlyos hátrányt okozna, így különösen az azonnali hibaelhárítást igénylő esetek.”


(2) A R2. I. Fejezete a következő 3/A. alcímmel egészül ki:


„3/A. Eljárási szabályok rendkívüli helyzet esetén


5/A.§ Az e rendeletben foglaltakat rendkívüli helyzet esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

(1)       A 3.§ (4) bekezdésében foglaltakon túl az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a rendkívüli helyzetre való utalást.

(2)       Az igénylő az igénybejelentés benyújtását követő 3 munkanapon belül köteles a rendkívüli helyzetet alátámasztó dokumentumokat – így különösen a hibaelhárítást végző által kiállított számlát, munkalapot – a Városi Ügyfélszolgálaton bemutatni.

(3)       Rendkívüli helyzet esetén az ügyintézési díj és a behajtási díj megfizetése utólag, de legkésőbb a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok bemutatásával egyidejűleg történhet.

(4)       A rendkívüli helyzetet alátámasztó dokumentumok bemutatásának, valamint az ügyintézési díj és a behajtási díj megfizetésének elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, mintha a behajtási vagy a behajtási-várakozási engedély iránti igénybejelentés nem került volna benyújtásra.”


(3) A R2. 23.§ (2) bekezdésében a „közterület-felügyelő” szövegrész helyébe a „Szentendrei Rendészeti Igazgatóság alkalmazásában álló rendész” szövegrész lép.


3.§ (1) E rendelet –a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel- 2020. március 1. napján lép hatályba.

      (2) A 2.§ 2020. április 1. napján lép hatályba.

      (3) Az 1.§ (5) bekezdése 2020. május 1. napján lép hatályba.Szentendre, 2020. január 22.
Fülöp Zsolt                                                             dr. Schramm Gábor

                             polgármester                                                                        jegyzőZáradék:

A rendelet 2020. január 24-én került kihirdetésre.


dr. Schramm Gábor

                                                                                                                        jegyző