Mohora Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020. (I. 22.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulásáról

Hatályos: 2020. 01. 23 - 2021. 01. 24

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében, továbbá a 226. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § E rendelet hatálya a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.


2. Illetménykiegészítés


2. § (1) A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő a 2020. évre illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % - a.


(2) A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló érettségi végzettségű köztisztviselő a 2020. évre illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % - a.


3. Bankszámla-hozzájárulás


3. § (1) A köztisztviselő – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése alapján – bankszámla-hozzájárulásra jogosult.


(2) A bankszámla-hozzájárulás mértéke Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (5) bekezdése alapján havi bruttó 1. 000 forint.


(3) Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár. A jogosultsági idő számításakor az adott hónap naptári napjainak számát kell figyelembe venni.


(4) A bankszámla-hozzájárulást a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal évente egyszer – a jogviszony év közben történő megszűnése esetén az utolsó havi illetmény kifizetésével egyidejűleg – tárgyév december 31. napjáig a köztisztviselő fizetési számlájára történő utalással fizeti meg.4. Záró rendelkezések


4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulásáról szóló 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet.