Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 05- 2020. 07. 05

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. Törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)


(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) „Salgótarján Díszpolgára” kitüntető cím annak a magyar állampolgárságú vagy külföldi, bel- vagy külföldön élő személynek adományozható, aki

a) társadalmi, gazdasági, kulturális, valamint egyéb területen Salgótarján lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében hosszabb időn keresztül kimagaslóan eredményesen tevékenykedett,

b) kiemelkedő és maradandó tevékenységével, alkotásával jelentősen segítette Salgótarján fejlődését, gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájárult a város polgárai szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.”


(2) A Rendelet 13. § (2) bekezdésében a „60 nappal” szövegrész helyébe a „legalább 90 nappal” szöveg lép.


(3) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14.§ (1) A kitüntető cím és díjak átadására minden évben Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor.”


2. §


Hatályát veszti a Rendelet 10. § (5) bekezdése.


3. §


Jelen rendelet 2020. július 5. napján lép hatályba.