Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2020. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII.17.) önkormányzati rendelet és az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 31- 2020. 07. 31

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása


1. §


A köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:)


„b) a tömbház jellegű ingatlan előtti, valamint a körülötte lévő közterület esetében az ingatlantól számított 4 m széles területsáv tisztántartásáról, a fűkaszálás kivételével,”


2. §


A Rendelet 7. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek ingatlanhatárától számított 2 méteren belüli járdaszakaszt, járda hiányában 2 m széles területsávot az ingatlan használója köteles tisztántartani.


(3) A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata esetén a használattal érintett területet és annak 2 méteres környezetét a használó köteles tisztántartani.


(4) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a (2)-(3) bekezdés esetében a használója a közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek estén ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forint, amelynek a kiszabásáról átruházott hatáskörben a jegyző rendelkezik.”


3. §


A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A tulajdonos a 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott munkálatokat – a fűkaszálás kivételével - naponta, az a) pont tekintetében a fűkaszálást, valamint a d)-f) pontjában foglaltakat szükség szerint köteles elvégezni.


(2) A 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feladatok elvégzése során keletkezett hulladékot a tulajdonos köteles összesöpörni, összegyűjteni és a háztartási hulladék tárolására szolgáló edényben elhelyezni.”


4. §


A Rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„a) A 6. § szerinti közterületek tisztántartásáról, valamint az itt keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről - az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kivételekkel - közszolgáltatási szerződés keretében a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gondoskodik.”


5. §


A Rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:


„17. § A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek végrehajtásának foganatosításáról a jegyző gondoskodik.”


6. §


Hatályát veszti a Rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja.2. Az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítása


7. §


Az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló 14/2007. (IV.24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületek fenntartási feladatairól – a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt kivételekkel – az önkormányzat gondoskodik. A fenntartáshoz szükséges pénzügyi fedezetet az éves költségvetésben biztosítja.” 3. Záró rendelkezések


8. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.