Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020.(V.5.) önkormányzati rendelete

a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 01- 2020. 05. 31

Paks Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (3) bekezdésében, valamint a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 3/2011. (01.28.) Ktth. számú kijelölő határozatában kapott felhatalmazás - alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:


Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (3) bekezdésében, valamint a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 3/2011. (01.28.) Ktth. számú kijelölő határozatában kapott felhatalmazás - alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2. §


(1) A Rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) Medina településen kizárólag családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít az intézmény.”


(2) A Rendelet 5. §-a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:


„(5a) Tengelic településen kizárólag családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít az intézmény.”


(3) A Rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(6) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc településeken biztosít az intézmény.”


(4) A Rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az 5. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:


„(8) Harc településen kizárólag családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít az intézmény.

(9) Sióagárd településen kizárólag házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít az intézmény.”


3. §


A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Szt. 63. §-ában meghatározott személyekről. Az igénybe vevő saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében a szükséges ellátást.

(2) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, melynek keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.

(3) Ha a gondozási szükséglet III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.


4. §


A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az Szt. 65. §-a szerinti napi 24 órás készenléti szolgálat biztosításával történő gondoskodás azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

(a) az ellátott személy otthonában való haladéktalan megjelenést segélyhívása esetén,

(b) a szükséges azonnali intézkedések megtételét,

(c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.”


5. §


A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § (1) Az Szt. 65/C. §-ában meghatározottak alapján támogató szolgáltatás megszervezésével biztosított a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, illetve a más szolgáltatáshoz való hozzájutása.

(2) A támogató szolgálat személyi segítő szolgálat és szállító szolgálat szervezésével teljesíti igénybe vevői ellátási feladatait.

(3) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő - ezt jogszabályban meghatározottak szerint igazoló - személy.”


6. §


A Rendelet 15. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

(3a) Az intézményvezető saját hatáskörben külön eljárás nélkül köteles biztosítani az 5. § szerinti alapellátást, amennyiben

a) a kérelmező élete vagy testi épsége veszélybe kerül,

b) a kérelmező önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, aki az ellátásáról gondoskodna.

(3b) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére irányuló kérelem elbírálásának szempontjai

a) üres szolgáltatási helyek megléte,

b) jogosultsági feltételek megléte,

c) elhelyezés sürgőssége, krízis jellege,

d) speciális ellátási igények.”


7. §


A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. § (1) Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor a Szt. 94/C. §-ában meghatározott írásbeli megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével.

(2) A megállapodást felmondhatja írásban

a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,

b) az intézményvezető indokolással, ha

ba) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt, vagy

bb) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, vagy

bc) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj- fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

bd) az ellátott jogosultsága megszűnik.”


8. §


A Rendelet 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

d) a megállapodás felmondásával.”


9. §


A Rendelet 19. § (2) bekezdésében hivatkozott, a szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját tartalmazó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


10. §


Ez a rendelet 2020. június 1-jén lép hatályba.


Paks, 2020. május 5.


                        Szabó Péter                                                                                                   Dr. Blazsek Balázs

                       polgármester                                                                                                   címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2020. május 5-én kihirdetésre került.                                                                                                                                              Dr. Blazsek Balázs

                                                                                                                                              címzetes főjegyző


Mellékletek