Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020(XI.19.) önkormányzati rendelete

a Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 20- 2020. 11. 20

Mátészalka Város Polgármesterének 24/2020(XI.19.) önkormányzati rendelete

a Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú Kormányrendeletében, 2020. november 4. napjától, Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása és a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A polgármester a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 6. § (9) bekezdésében a „(7) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott kérelem” szövegrész helyébe a „benyújtott támogatási kérelem” szöveg lép.

2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „sporttevékenységet folytató által benyújtott kérelem” szöveg lép.

3. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az eddig elért sporteredményekről, versenyeredményekről kiállított oklevelek másolatait, valamint az adott sportág hivatalos szakszövetségének versenyrendszerében elért sporteredmények összesítését tartalmazó dokumentumot.”

4. § Hatályát veszti a Rendelet 7. § (3) bekezdése.

5. § A Rendelet 11. § (2) bekezdésének c) pontjában a „támogatott szervezet” szövegrész helyébe a „támogatott” szöveg lép.

6. § A Rendelet 11. § (3) bekezdésében a „szervezet” szövegrész helyébe a „támogatott” szöveg lép.

7. § A Rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az egyéb sporttámogatás címén támogatott sportszervezet a támogatást a kérelem elbírálásától számított 1 éven belül megrendezésre kerülő sportrendezvény megvalósítására használhatja fel, az egyéb jogcímen támogatott a támogatást sporttevékenységének fejlesztésére (felszerelések, eszközök beszerzése, versenyeken való részvétellel kapcsolatban felmerült költségek) használhatja fel a kérelem elbírálásától számított 1 éven belül.”

8. § A Rendelet 12. § (1) bekezdésében az „éves” szövegrész hatályát veszti.

9. § A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatott az egyéb sporttámogatás címén kapott támogatás felhasználásáról a megrendezésre kerülő sportrendezvény megvalósítását követő, az egyéb jogcímen támogatott a támogatás felhasználását követő 60 napon belül köteles elszámolni.”

10. § A Rendelet 12. § (7) bekezdésében a „pénzügyi iroda” szövegrész helyébe a „Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája” szöveg lép.

Záró rendelkezés

11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 21. napjával.