Deszk Község Önkormányzata 24/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Deszk Község Önkormányzata 24/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 25/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.01.01.
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében, és Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 25/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja, helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) amelynek tulajdonosa kiadott érvényes építési engedéllyel rendelkezik és az építkezést megkezdte, az építkezés megkezdése évének január 1. napjától számított 4 évig, vagy az elektronikus építési napló megnyitása évének január 1. napjától számított 4. évig. Abban az esetben, ha a telek szerzése és az építkezés megkezdése is azonos éven belül történik, a mentesség kezdő időpontja az adókötelezettség keletkezésének időpontja.

A beépítés tényét az adóalany jogerős használatba vételi engedéllyel, vagy a használatba vétel tudomásul vételére vonatkozó jogerős határozattal, vagy a használatba vétel tudomásul vételéről, megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni az adóhatóságnak.”

2. § E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 2. napjával.